Skip to main content

Tegevus 7

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Õppe- ja teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmisele suunatud tegevused: rakendusuuringute SAHVER ja simulatsioonõppe mõju läbiviimine (tegevuse tunnus 7).
Ajavahemik 01.05.2016-30.11.2018

 1. Läbiviidud rakendusuuringute tulemuste tutvustamine rahvusvaheliselt SESAM konverentsil
 2. 2019 tööplaan
 3. 2018 aastaaruanne
 4. Tegevuste aruanne (01.10-31.12.2018)
 5. 19.11.2018 seminari päevakord, ettekanded (I. Nool, K. Kööp, U. Kaasik-Aaslav, üliõpilaste hinnang)
 6. Tegevuste aruanne (02.07-25.09.2018)
 7. Rakendusuuringute ülevaade
 8. Tegevuste aruanne (02.04-18.06.2018)
 9. Tegevuste aruanne (02.01-31.03.2018)
 10. Töörühma tööplaan 2018. aastaks
 11. Tegevuste aruanne (01.10-31.12.2017)
 12. 01.12.2017 seminari päevakord, memo
 13. Töörühma muutmine alates 01.12.2017
 14. Tegevuste aruanne (01.07-30.09.2017)
 15. Töörühma muutmine alates 15.07.2017
 16. Tegevuste aruanne (01.04-30.06.2017)
 17. Tegevuste aruanne (01.05.2016-31.03.2017)
 18. Rakendusuuringu projekt. Antud uuring on osa ASTRA projekti tegevusest, mille eesmärgiks on õppe ja teadustöö kvaliteedi efektiivsuse tõstmisele suunatud tegevus. Uuringu üldeesmärgiks on hinnata simulatsioonõppe läbiviimise mõju. Käesolev uuring täidab üldeesmärgist tulenevalt püstitatud uurimisülesande, mille keskmes on üliõpilaste oskuste/õpiväljundite omandamine eelkliinilisel praktikal. Eelnevad uurijad on soovitanud simulatsioonõppe mõju hindamisel lähtuda nii õppejõudude kui ka üliõpilaste kogemusest. Antud uuringus hinnatakse simulatsioonõppe mõju läbi õppejõudude senise kogemuse, milles peaksid kajastuma simulatsioonõpet mõjutavad tegurid ja õppejõudude hinnangud üliõpilaste oskuste/õpiväljundite omandamisele.
 19. Töörühma tööplaan (2016-2018)
 20. Töörühma kinnitamine

 

 • Contact image

  Jandra Ristikivi

  Õe õppekava juht ja õenduse aluste mooduli juht, õppejõud-juhtivlektor

  • jandra.ristikivi@ttk.ee
  • 671 1706
  • 203