Skip to main content

E-õpe

E-õpe on:

 • on igasugune õppimine, õpetamine ja koolitus, mida viiakse läbi erinevate info- ja kommikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite abil. 
 • on tihti võrgupõhine ja teeb võimalikuks õppetegevuse, õppematerjalide pideva uuendamise, otsingu, levitamise ja informatsiooni jagamise.

MÕISTED
E-õppe all mõistame interaktiivset õpet, kus õppeprotsess on üldjuhul üles ehitatud veebis. E-õpe toimub enamasti koos auditoorse õppega.
E-kursus - õppeaine, mis toimub suures osas või täielikult e-õppe keskkonnas.
E-tugi - hõlmab õppematerjale õpikeskkonnas või veebis, õppeprotsessi toetamist elektroonsete suhtlemisvahenditega (listid, foorumid) ja hindamise/tagasiside protsessi toetamist IKT vahenditega.
E-materjal - õppematerjalid, mille loomiseks ja kasutamiseks on vaja elektroonilisi vahendeid.
Õpiobjekt - digitaalne interaktiivne õppematerjal, mis on taaskasutatav, terviklik, toetab õppimist ja vastab tehnilistele standarditele.

Moodle

Pöördu kõrgkooli haridustehnoloogi poole, kes

 • aitab valida kursuse jaoks sobivaid metoodikaid ja tehnoloogiaid;
 • annab soovitusi, kuidas õppematerjale ette valmistada ja kujundada;
 • vajadusel vormistab õppejõu koostatud materjali (sisu) põhjal veebipõhise õppematerjali;
 • aitab kursust tehniliselt disainida;
 • aitab kavandada õppijate toetust kursuse läbiviimise erinevatel etappidel;
 • vajadusel aitab videoloengute vm loomisel;
 • aitab kursuse kohta saadud tagasisidele toetudes kursust paremaks muuta.  

Kursuse väljatöötamine on protsess, mille jooksul luuakse terviklik e-kursus või kaasajastatakse olemasolevat e-kursust (õppematerjalid, testid, juhendid jm) digitaalseid vahendeid kasutades ja võimalusel esitatakse taotlus kvaliteedimärgi saamiseks.

 


EESMÄRGID

 • kvaliteetsete videoloengute aktiivsem salvestamine
 • õppekavade e-toe määra suurendamine
 • õppejõudude haridustehnoloogiliste pädevuste arendamine
 • e-õppe alase koostöö edendamine välisülikoolidega, sh virtuaalseminarid
 • jätkata õppejõudude koolitust õppematerjalide koostamise ja kasutamise valdkonnas: vahendid, autoriõigused jne
 • visualiseerimise kasutamine
 • luua kvaliteedinõuetele vastavaid e-kursuseid ja esitada taotlused neile kvaliteedimärgi omistamiseks
 • suunata ja toetada interaktiivsete ja audiovisuaalsete õpiobjektide loomist ja arendamist
 • algatada, luua ja hallata rahvusvahelisi e-kursusi ja rakendada neid koostöös meie partnerkõrgkoolidega väljaspool Eestit
 • avatud veebikursuste põhimõtete väljatöötamine ja juurutamine: rohkem avatud õppematerjale ja kursuseid
 • elukestva õppe edendamine e-õppe toel: eestikeelsed MOOCid, IKT-alased sisekoolitused kõikidele töötajatele

Lisainfo:

 • Contact image

  Heli Raun

  Haridustehnoloog

  • heli.raun@ttk.ee
  • +372 5650 3767
  • 132