Skip to main content

Auliikme statuut

KINNITATUD kõrgkooli nõukogu 11.11.2008. a otsusega nr 10.1
MUUDETUD kõrgkooli nõukogu 11.10.2010. a otsustega nr 2.1 ja 3.1 ja 26.05.2020 otsusega nr 4.1
         

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli auliikme statuut

  1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) auliikme statuut kehtestab kõrgkooli auliikme nimetuse andmise alused ja korra.
  2. Kõrgkooli auliikme (edaspidi auliikme) nimetus omistatakse üksikisikule kõrgkoolile osutatud teenete eest kõrgkooli poolse erilise austuse avaldusena.
  3. Ettepaneku auliikme nimetuse omistamiseks võivad esitada kõrgkooli struktuuriüksused, kõrgkoolis töötavad komisjonid ja üksikisikud.
  4. Ettepanek auliikme omistamiseks esitatakse kõrgkooli nõukogule hiljemalt jooksva aasta 01. septembriks.Ettepanekus näidatakse, milliste teenete eest taotletakse esitatud kandidaadile aukliikme nimetust.
  5. Kõrgkooli auliikme nimetuse omistamise otsustab kõrgkooli nõukogu.
  6. Auliikme autasustamine toimub kõrgkooli aastapäeva ürituste raames, kus antakse üle kõrgkooli auliikme nimetust kinnitav  skulptuur.
  7. Kõrgkooli auliikmele antav auliikme nimetust kinnitav skulptuur on soovitavalt Eesti noore autori või üliõpilase töö.Skulptuurile lisatakse plaat, millele on graveeritud kõrgkooli logo ja nimi, auliikme nimi ja nimetuse omistamise aasta.
  8. Auliikme staatus registreeritakse auliikmete raamatus, kuhu tehakse sissekanne inimese nime, tema teenete ja aunimetuse andmise kuupäeva kohta.
  9. Auliikme staatus ei too kõrgkoolile kaasa materiaalseid ega  juriidilisi kohustusi auliikme nimetuse saanud isiku ees.