Tänukirja statuut

Tänukirja statuut.pdf

KINNITATUD kõrgkooli nõukogu 20.01.2009.a otsusega nr 10.1

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tänukirja statuut

 1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkooli) tänukiri (edaspidi tänukiri) omistatakse
  1.1.kõrgkooli õpilasele või üliõpilasele hea õppeedukuse, aktiivse ühiskondliku töö või tulemuslikkuse eest uurimis- ja/või arendustöös;
  1.2. kõrgkooli praegusele või endisele töötajale silmapaistvate töötulemuste, arendustegevuse, uurimistöö või pikaajalise ja viljaka töötamise eest;
  1.3. kõrgkooli koostööpartneritele kõrgkoolile osutatud teenete eest.
 2. Ettepaneku tänukirja väljaandmiseks võivad esitada kõrgkooli õppetoolid, struktuuriüksused, komisjonid või üksikisikud.
 3. Ettepanek tänukirja väljaandmiseks esitatakse koos vastavasisulise põhjendusega kõrgkooli rektorile.
 4. Tänukirja omistamise otsustab kõrgkooli rektor kaasates vajadusel eksperte otsuse tegemisele.
 5. Rektori otsuse põhjal koostab juhiabi või õppesekretär käskkirja ja juhiabi vormistab tänukirja kõrgkooli tänukirja plangile (lisatud).
 6. Tänukiri registreeritakse tänukirja saajate registris.
 7. Tänukiri antakse üle kõrgkoolile olulise sündmuse ajal (kõrgkooli lõpuaktus, edukate õppijate vastuvõtt, kõrgkooli aastapäev, rahvusvaheline nädalal jm.), kõrgkooli koostööpartnerile olulisel sündmusel või saadetakse postiga koju.
 8. Tänukirja väljastamine ei too kõrgkoolile kaasa materiaalseid ega juriidilisi kohustusi tänukirja saanud isiku ees.