Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tasuliste teenuste osutamise tingimused ja kord

KINNITATUD
kõrgkooli nõukogu 13.10.2014. a otsusega nr 2.1

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tasuliste teenuste osutamise tingimused ja kord

1. Vastavalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse § 14 p 30 ja § 35 lg 3, on kõrgkoolil õigus osutada nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid alljärgnevates valdkondades:

1.1. täiendus- ja tasemekoolitus, sealhulgas eksternõpe, mis on reguleeritud dokumendiga Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täiendusõppe vormid ja läbiviimise kord
1.2. Rakendusuuringud ja lepinguline arendustöö, mis on reguleeritud järgmiste dokumentidega:
       1.2.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arendustegevuse eeskiri;
       1.2.2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia;
       1.2.3. Taotluse vorm rakendusuuringute fondile uuringu rahastamiseks;
1.3. erialane nõustamine ja erialaste teenuste osutamine (v.a tervishoiuteenused);
1.4. erialane kirjastamine sotsiaalteenuse ning tervise ja heaolu õppesuunal:
      1.4.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu tasulised teenused, mis on reguleeritud järgmiste dokumentidega:
      1.4.1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu kasutamise kord;
      1.4.1.2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu tasulise teenuse määramise alused ja kord.
1.5. majutusteenuse osutamine, mis on reguleeritud järgmiste dokumentidega:
     1.5.1. Üliõpilaskodu majutuse hindade kinnitamine;
     1.5.2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaskodu sisekorraeeskiri;
1.6. kõrgkooli ruumide kasutusse andmine vastavalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ruumide kasutamise eeskirjale, mis on reguleeritud dokumendiga Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ruumide kasutamise eeskiri
1.7. õppetööga seotud tasulised teenused, sh õppeteenuse osutamine ning kutse eelõppe osutamine:
       1.7.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis väljastatavad tõendid, mis on reguleeritud dokumendiga Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis väljastatavate tõendite väljastamise tasud;
     1.7.2. õppekulude hüvitamine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, mis on reguleeritud  dokumendiga Õppekulude hüvitamise tingimused Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis;
     1.7.3. varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, mis on reguleeritud järgmiste dokumentidega:
     1.7.3.1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis;
     1.7.3.2. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise taotluste menetlustasude kinnitamine.
2. Iga konkreetse tasulise teenuse osutamise tasu määr reguleeritakse vastavalt teenuse osutamise  eeskirjale või korrale, võttes arvesse järgmisi põhimõtteid:
     2.1. analüüsitakse eelmise tegevusperioodi tulusid ja kulusid;
     2.2. lähtutakse planeeritava perioodiga seotud informatsioonist ja ressurssidest;
     2.3. hinnatakse konkureerivate- ja partner kõrgkoolide ning asutuste teenusehindu lähtuvalt planeeritavast;
     2.4. hinnad avalikustatakse kõrgkooli kodulehel.

3. Uute teenuse liikide väljatöötamisel koostatakse tegevust reguleeriv kord või eeskiri, sh teenuse tasu määramise alused.
     3.1. Dokumendi kinnitab kõrgkooli nõukogu, kuid mitte hiljem kui üks kalendrikuu enne teenuse osutamist.

Kinnitamine ja muudatuste tegemine.
3.2. Käesolev kord jõustub selle kehtestamisel kõrgkooli nõukogus.
3.3. Muudatuste ja täienduste algatamise õigus on kõrgkooli struktuuriüksustel.
3.4. Käesolevas korras viidatud juhendite, eeskirjade jm dokumentide muutmiste korral uuendab antud korda dokumendihalduse spetsialist jooksvalt.
3.5. Muudatused ja täiendused kinnitab kõrgkooli nõukogu, kuid mitte sagedamini, kui üks kord õppeaasta jooksul.