Skip to main content

Täiendusõppe vormid ja läbiviimise kord ning täienduskoolituste kvaliteedi tagamise nõuded

KINNITATUD 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu 

12.01.2016 otsusega nr 7.1 

MUUDETUD 

18.02.2020 otsusega nr 7.1
28.03.2023 otsusega nr 6.1

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täiendusõppe vormid ja 

läbiviimise kord

 

Võetud vastu täiskasvanute koolituse seaduse § 7 lg 1, kõrgharidusseaduse § 21 p 2 ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse § 14 p 27 alusel.
1. Üldsätted
1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) täiendusõppe eesmärk on pakkuda täienduskoolitusi sotsiaal-, tervishoiu- ja heaoluvaldkonnas kutse-, ameti- ja eriala teadmiste, oskuste ning vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks ning ümberõppeks lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
1.2. Täiendusõpe on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.
1.3. Täiendusõppe sihtrühmaks on kõrgkooli vilistlased, tööandjad, erialaliidud, ettevõtete ja organisatsioonide töötajad, ümberõppijad, kõrgkooli töötajad ja õppejõud, välispartnerid, üliõpilased, õpilased, valdkonnast huvitatud üksikisikud jt.
1.4. Täiendusõppe vormid on kursus või muu täiendusõppurile õpiväljundite omandamiseks sobiv vorm. Õpiväljundite saavutamiseks kasutatakse näiteks e-õpet, kontaktõpet, praktilist õppust, iseseisvat tööd jms.
1.5. Mikrokraad on täiendusõppes omandatud ja tõendatud tööturul vajalike teadmiste ja oskuste kogum.
1.6. Täiendusõppe läbimisel väljastatakse tunnistus või tõend.
1.7. Mikrokraad lõpeb komplekseksami/-tööga ning mikrokraadiõppur, kes on õpiväljundid omandanud, saab selle kinnituseks tunnistuse ja hinnetelehe kursuse lõpetamise kohta. Mikrokraadiõppur, kes õpiväljundeid ei omanda, saab tõendi kursusel osalemise kohta.
1.8. Täiendusõpe ja mikrokraad on tasulised.
1.9. Täiendusõpe planeeritakse lähtuvalt sihtrühmade vajadustest.
1.10. Elukestva õppe keskus väljastab kõrgkooli poolt korraldatud ja läbi viidud koolituste, konverentside, infopäevade, seminaride, mikrokraadide jms tunnistusi/tõendeid. Tunnistused/tõendid kantakse täiendusõppe infosüsteemis registrisse ja erandjuhtudel täienduskoolituse spetsialisti halduses olevasse registrisse.
1.11. Täiendus-/mikrokraadiõpet korraldab elukestva õppe keskus.
2. Täiendusõppe planeerimine, avamine ja lõpetamine
2.1. Täiendusõppe vajaduste analüüs ja väljaselgitamine toimub koostöös struktuuriüksustega (sihtrühmade ootused).
2.2. Täiendusõppe koolituskalender koostatakse poolaasta kohta ette.
2.3. Täiendusõppe koolituskalender avalikustatakse kõrgkooli kodulehel ja edastatakse sihtrühmadele koostöös kõrgkooli turundusspetsialistiga.
2.4. Täiendusõppe läbiviimise aluseks on õppekava (lisa 1), mis avaldatakse täiendusõppe õppekavade registris ning on avalikult kättesaadav kõrgkooli kodulehel. Register sisaldab õppekava nimetust, õppekavarühma, õpiväljundeid, õpingute alustamise tingimusi, õppe kogumahtu, õppe sisu, õppekeskkonna kirjeldust, õppematerjalide
loendit, lõpetamise tingimusi ja väljastatavaid dokumente, koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldust.
2.5. Täiendusõppe õppekava ja kursuse toimumine kinnitatakse täiendusõppe infosüsteemis.
2.6. Täiendusõppele registreerumine toimub kõrgkooli kodulehel asuva täiendusõppe infosüsteemi kaudu õppekavas sätestatud alustel.
2.7. Täiendusõppele registreerumine lõpeb 3 tööpäeva enne õppetöö algust või kui täiendusõppurite arv ületab õppekavas määratud osalejate maksimaalse piirmäära.
2.8. Täiendusõpe avatakse, kui täiendusõppele on registreerunud õppekavas kehtestatud minimaalne arv osalejaid.
2.9. Registreerunud osalejatele saadetakse kutse täiendusõppel osalemiseks hiljemalt 3 tööpäeva enne kursuse algust.
2.10. Täiendusõppe eest tasumine toimub esitatud arve alusel.
2.11. Täiendusõppe kulude katmiseks väljastatakse arve enne õppetöö algust.
2.12. Täiendusõppest loobumise korral ning sellest vähemalt 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust kirjalikult teatamisel õppeteenustasu tasumise kohustust ei teki.
2.13. Kui täiendusõppur teatab täiendusõppest loobumisest kirjalikult 1 kuni 3 tööpäeva enne täiendusõppe algust või koolituspäeval, jätab loobumisest teatamata või ei ilmu esimesel õppepäeval kohale, siis kõrgkoolil on õigus nõuda õppemaksu tasumist 100% ja kõrgkoolil ei ole kohustust õppemaksu tagastada või pakkuda osalemist asenduskoolitusel.
2.14. Teatades koolitusest loobumisest ning leides enda asemele koolitusel osalema teise isiku, kuulub tasumisele 100% õppeteenustasust uue osaleja poolt ning täiendusõppest loobujale tagastatakse õppeteenustasu 100%.
2.15. Kui täiendusõpe jääb korraldaja tõttu ära, pakutakse võimalust osaleda uuel ajal toimuval samal täiendusõppel, teisel täiendusõppel või tagastatakse tasutud õppeteenustasu täiendusõppe korraldaja poolt täies ulatuses.
2.16. Projekti või muudest vahenditest rahastatava täiendusõppe eest tasumine toimub vastavalt projekti või muudest vahenditest rahastatava täiendusõppe tingimustele ning täiendusõppele registreerumine kohustab täiendusõppurit täiendusõppes osalema.
2.17. Täiendusõppelt arvatakse välja õppur, kes ei täida kõrgkooli hea tava reegleid. Nendel juhtudel õppeteenustasu ei tagastata.
2.18. Täiendusõppe läbimisel väljastatakse täiendusõppurile elektrooniline või paberkandjal tunnistus või tõend. Paberkandjal tunnistus või tõend väljastatakse erandjuhtudel kokkuleppel elukestva õppe keskusega.
2.19. Tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamine toimub vastavalt kõrgkoolis kehtestatud hinnakirjale. Duplikaate väljastatakse viimase viie aasta jooksul toimunud koolituste kohta.
2.19.1. Tunnistus (lisa 2) – hinnati õpiväljundite saavutatust ja täiendusõppur saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
2.19.2. Tõend (lisa 3) – ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui täiendusõppur ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
2.20. Elektroonilised tunnistused/tõendid saadetakse kursuse lõpetanutele meili teel.
2.21. Täiendusõppe tunnistused ja tõendid digiallkirjastab/allkirjastab õppeprorektor.
2.22. Pärast täiendusõppe lõppemist annab täiendusõppur tagasiside täiendusõppe infosüsteemis.
3. Mikrokraadiõppe planeerimine, avamine ja lõpetamine
3.1. Mikrokraadi algatab mikrokraadi õppekavajuht, see töötatakse välja koostöös aine- ja valdkonnaspetsialistidega, see kiidetakse heaks mikrokraadi komisjonis ning
kinnitatakse kõrgkooli nõukogus. Mikrokraadi komisjon (3–4 liiget) kinnitatakse rektori käskkirjaga ning sellesse kuuluvad kõrgkoolipoolsed esindajad ning väljastpoolt kõrgkooli valdkonna spetsialistid.
3.2. Mikrokraadi õppekavad avalikustatakse kõrgkooli kodulehel mikrokraadi toimumisele eelneval semestril ning edastatakse sihtrühmadele koostöös kõrgkooli turundusspetsialistiga.
3.3. Mikrokraadi läbiviimise aluseks on õppekava (lisa 6) ja aineprogramm(id) (lisa 7), mis avaldatakse täiendusõppe õppekavade registris ning on avalikult kättesaadavad kõrgkooli kodulehel. Register sisaldab õppekava nimetust, õppekavarühma, õpiväljundeid, õpingute alustamise tingimusi, õppe kogumahtu, õppe sisu, õppekeskkonna kirjeldust, õppematerjalide loendit, lõpetamise tingimusi ja väljastatavaid dokumente, koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldust.
3.4. Mikrokraadi õppekava kinnitatakse kõrgkooli nõukogus.
3.5. Mikrokraadiõppele registreerumine toimub kõrgkooli kodulehel asuva täiendusõppe infosüsteemi kaudu õppekavas sätestatud alustel. Mikrokraadile kandideerimise nõuded ja sisseastumiskatsete tingimused on välja toodud vastava mikrokraadi nõuetes.
3.6. Mikrokraadiõppele registreerumine lõpeb 20 tööpäeva enne õppetöö algust või kui täiendusõppurite arv ületab õppekavas määratud osalejate maksimaalse piirmäära.
3.7. Mikrokraadiõpe avatakse, kui õppele on registreerunud õppekavas kehtestatud minimaalne arv osalejaid.
3.8. Kõikide mikrokraadile õppima asunud täiendusõppuritega sõlmitakse õppeleping enne õppetöö algust.
3.9. Registreerunud osalejatele saadetakse kutse mikrokraadiõppel osalemiseks hiljemalt 20 tööpäeva enne kursuse algust.
3.10. Mikrokraadi eest tasumine toimub esitatud arve alusel enne õppetöö algust.
3.11. Kui mikrokraadiõpet ei saa avada kohtade mittetäitumise tõttu, saab selle eest juba tasunud inimene raha tagasi.
3.12. Mikrokraadiõppelt arvatakse välja õppur, kes ei täida kõrgkooli hea tava reegleid. Nendel juhtudel õppeteenustasu ei tagastata.
3.13. Mikrokraadiõppe läbimisel väljastatakse mikrokraadiõppurile elektrooniline või paberkandjal tunnistus. Paberkandjal tunnistus või tõend väljastatakse erandjuhtudel kokkuleppel elukestva õppe keskusega.
3.14. Tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamine toimub vastavalt kõrgkoolis kehtestatud hinnakirjale. Duplikaate väljastatakse viimase viie aasta jooksul toimunud mikrokraadide kohta.
3.15. Tunnistus (lisa 5) – hinnati õpiväljundite saavutatust ja mikrokraadiõppur saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
3.16. Tõend (lisa 3) – ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui mikrokraadiõppur ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
3.17. Elektroonilised tunnistused/tõendid väljastab infosüsteem kursuse lõpetanutele meili teel.
3.18. Mikrokraadi tunnistused digiallkirjastab/allkirjastab õppeprorektor.
3.19. Pärast mikrokraadiõppe lõppemist annab õppur tagasiside täiendusõppe infosüsteemis.
4. Aruandlus ja dokumentatsioon
4.1. Elukestva õppe keskus haldab järgmisi täiendus-/mikrokraadiõppe dokumente:
4.1.1. õppekava;
4.1.2. kursusel osalejate nimekiri ja staatus (lõpetanud, katkestanud, mittelõpetanud);
4.1.3. kursusel osalejate registreerimisleht iga koolituspäeva kohta;
4.1.4. kursusel osalejate elektrooniline tagasiside;
4.1.5. tunnistuste ja tõendite register, mis sisaldab järgmisi andmeid:
4.1.5.1.väljaantava dokumendi number üldises loetelus;
4.1.5.2.väljaantava dokumendi nimetus;
4.1.5.3.väljaantava dokumendi saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
4.1.5.4.õppekava nimetus ja maht akadeemilistes tundides;
4.1.5.5.kursuse toimumise aeg/periood.
4.1.6. Täiendusõppe kuludokumendid (eelarved, arved osalejatele jms).
4.1.7. Projektidest või muudest vahenditest rahastatavaid koolitusi viiakse läbi ning dokumente säilitakse vastavalt projekti nõuetele.
4.1.8. Elukestva õppe keskus peab täiendus-/mikrokraadiõppe kohta statistilist ja finantsilist arvestust.
4.1.9. Täiendus-/mikrokraadiõppe tulemuste osas toimub aruandlus vähemalt üks kord kalendriaastas ja see esitatakse kõrgkooli majandusaasta aruande osana, projektides ette nähtud aruandlus esitatakse vastavalt projekti nõuetele.
4.1.10. Alates 2016. aastast tehakse EHISe kaudu kättesaadavaks täiendusõppe tegevusnäitajad. Eelmise kalendriaasta tegevusnäitajad avalikustatakse 31. märtsiks.
5. Täiendus-/mikrokraadiõppe kvalifikatsiooninõuded koolitajale, õppekavale, õppekeskkonnale
5.1.Täiendus-/mikrokraadiõpet viib läbi koolitaja, kellel on:
5.1.1. vähemalt kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon / vähemalt 3aastane töökogemus õpetatavas valdkonnas, pooleliolev erialaste teadmiste omandamine tingimusel, et tal on vähemalt kõrgharidusega juhendaja;
5.1.2. info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise oskus;
5.1.3. hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
5.1.4. korrektsus töös ning meeskonnatöö tegemise oskus;
5.1.5. oskus koostada õppetööks vajalikke õppematerjale.
5.2.Täiendusõppe/mikrokraadi õppekava on dokument, mis koostatakse õpiväljundipõhiselt nii, et on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi miinimumtasemel. Õpiväljundid sõnastatakse nii, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi ja oskusi. Õppekava nimetus ei tohi olla eksitav ning peab võimalikult täpselt väljendama õppe sisu. Õppekava koostab õppekavajuht ja õppekava vastavust kontrollib elukestva õppe keskuse spetsialist.
5.3.Kui täiendus-/mikrokraadiõppe eesmärk on kutsestandardis või tasemeõppe õppekavas sisalduvate kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamine, viidatakse õppekava eesmärgis asjaomasele kutsestandardile ja selle kutsetasemele või õppekavale ja loetletakse asjaomased kompetentsid.
5.4.Kui täiendus-/mikrokraadiõppe eesmärk on anda täiendusõppes osalejale õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või vastava õiguse taotlemiseks, märgitakse see õppekavas eesmärgina ning õppekava koostamisel arvestatakse õigusaktides sellele koolitusele sätestatud nõuetega.
5.5.Täiendus-/mikrokraadiõppe õppekava kvaliteedi tagab regulaarne tagasiside analüüs, mis lähtub kõrgkooli tagasiside plaanist.
5.6.Elukestva õppe keskus kogub, koondab ja analüüsib õppe kvaliteedile antud tagasiside hinnanguid ning koolitusvajadust.
5.7.Õpikeskkond vastab töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
5.7.1. Õpperuumide kaasaegsus ja infotehnoloogilised vahendid võimaldavad kohandada õpet vastavalt sihtgrupi vajadustele.
5.7.2. Tervishoiuvaldkonna praktiliste oskuste ja vilumuste omandamiseks on kasutusel kaasaegsed kõrgtehnoloogilised õpikeskkonnad.
6. Täiendus-/mikrokraadiõppuri õigused ja kohustused
6.1.Täiendus-/mikrokraadiõppuril on õigus:
6.1.1. saada informatsiooni täiendus-/mikrokraadiõppe sisu ja korralduse kohta;
6.1.2. saada õppematerjale täiendus-/mikrokraadiõppe läbimiseks;
6.1.3. saada täiendus-/mikrokraadiõppe läbimist tõendav dokument;
6.1.4. osaleda õppekavas ette nähtud õppetööl;
6.1.5. saada eraisikuna makstud õppeteenustasult tulumaksutagastust seadusega ettenähtud korras;
6.1.6. saada tagasi tasutud koolituse maksumus vastavalt punktile 2.12 täiendusõppes mitteosalemistest õigeaegsel kirjalikul teatamisel.
6.2.Täiendus-/mikrokraadiõppuril on kohustus:
6.2.1. täita õppekavas ette nähtud nõudeid koolituse läbimiseks;
6.2.2. järgida kõrgkooli hea tava reeglites kehtestatud ja üldtunnustatud käitumisnorme;
6.2.3. maksta tasulise koolituse korral õppeteenustasu vastavalt esitatud arvele;
6.2.4. teatada koolitusel mitteosalemisest kirjalikult.
7. Kinnitamine ja muudatuste tegemine
7.1.Käesolev kord jõustub selle kinnitamisel kõrgkooli nõukogu poolt kolmeks aastaks;
7.2.muudatuste ja täienduste algatamise õigus on kõrgkooli struktuuriüksustel;
7.3.muudatused ja täiendused kinnitab kõrgkooli nõukogu, kuid mitte sagedamini kui üks kord õppeaasta jooksul.

 

Lisa 1 - Täiendusõppe õppekava vorm

Lisa 2: Täiendusõppe tunnistuse vorm

Lisa 3: Täiendus-/mikrokraadiõppe tõendi vorm

Lisa 4: Konverentsi tunnistuse vorm

Lisa 5: Mikrokraadiõppe tunnistuse vorm

Lisa 6 – Mikrokraadiõppe õppekava vorm

Lisa 7 - Mikrokraadiõppe aineprogrammi vorm