Skip to main content

Keeleõpe

Keeleõpe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 2023/24. õa

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õpetatakse õppekavadel järgmiseid keeli: eesti keel,  inglise keel ja ladina keel. Eesti keele loengutes keskendutakse akadeemilise keeleoskuse arendamisele nii kirjalikes kui ka suulistes töödes.

Valikainena on võimalik õppida vene keelt.

Lisaks pakutakse suvisel vastuvõtul kõrgkooli õppima asunud õppijatele vajaduspõhist täiendavat riigikeele õpet eesti keelest erineva emakeelega üliõpilastele/õpilastele, kelle riigikeele oskuse tase ei ole piisav selleks, et õppima asuda eestikeelsel õppekaval. Täpsem info vt Riigikeele õpe.

Võõrkeelte õpetamisel lähtutakse Euroopa keeleõppe raamdokumendis välja toodud ühtsetest keeleoskustasemetest ja tegeldakse nelja osaoskuse (kuuldu ja loetu mõistmine, rääkimine ning kirjutamine) arendamisega üldkeeles ning õppekavale spetsiifilise terminoloogia arendamisega.