Skip to main content

Õppekorraldus

Õppetöö läbiviimise alusdokument on õppekorralduseeskiri ÕKE, mis sätestab õppeprotsessi puudutavad põhireeglid. Kogu õppeaasta olulised tähtajad fikseeritakse akadeemilises kalendris. Lisaks reguleerivad õppetööd ja sellega seotud protsesse vastuvõtueeskiri, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord VÕTA, õppetoetuste saamise kord jms. Ja kindlasti on kogu õppimise alus õppekava.

Õppetöö toimumise aluseks on tunniplaan, mis on õppijatele kättesaadav õppeinfosüsteemis Tahvel.

Auditoorse õppetöö ajad:

Tund  Kellaaeg
1 - 2 08.30 - 10.00
3 - 4 10.30 - 12.00
5 - 6 12.30 - 14.00
7 - 8 14.30 - 16.00
9 - 10 16.15 - 17.45
11 - 12 18.00 - 19.30
 

Praktika on kõikide õppekavade lahutamatu osa, mille eesmärk on teoreetiliste teadmiste rakendamine praktikasse. Praktikate üldine korraldus on määratletud õppekorralduseeskirjas ja praktikat korraldab õppetool ja praktikaspetsialist. Praktikat juhendab kõrgkooli ja praktikabaasi poolne juhendaja ehk mentor. Mentoriks on kõrgharidusega praktiseeriv kutseala spetsialist, kellel on vähemalt kahe aastane praktilise töö kogemus. Praktika juhendamisel lähtutakse individuaalse juhendamise põhimõttest. Praktikabaasidega kokkuleppel viib kõrgkoolipoolne juhendaja läbi töökeskkonnas vestlusi üliõpilaste ja mentoritega, selgitab välja üliõpilaste praktika eesmärkide täitmise võimalused, hindab töökeskkonda õpikeskkonnana, valmisolekut töökeskkonnas toimetulekuks nii teooria-alaselt kui ka üliõpilase isiksusliku valmisoleku osas. Vastavalt kõrgkoolipoolse juhendaja ja mentori koostööle reguleeritakse üliõpilase õppimisvõimalusi praktikal, toetatakse hindamise ja tagasiside protsesse.

Kõrgkoolis on õppurite parema nõustamise eesmärgil õppeosakond. Osakonna töötajate nõustamisvaldkonnad on akadeemiline edasijõudmine, VÕTA, valik- ja vabaained, infotehnoloogia-alane nõustamine. Esmakursuslastele ja välisõppuritele on lisaks abis tuutorid, kes aitavad paremini sisse elada kõrgkooli ellu.

Üliõpilaste psühholoogilist nõustamist pakuvad kõrgkoolis tasuta vastava ettevalmistusega psühholoogid, kelle juurde on võimalik üliõpilasel individuaalselt registreeruda. Tasuta psühholoogilise nõustamise teenus õppuritele on tagatud Tallinnas ja Kohtla- Järvel. Vajadusel on võimalik nõustamine ka teistes õppetöö toimumise kohtades (Pärnu, Haapsalu, Rapla etc.)

NB! Psühholoogiline nõustamine on mõeldud ainult Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppuritele. Teenust ei pakuta majast väljaspool olevatele isikutele.

Õppetöö jooksul on võimalik õppuritel tasuta osaleda karjääriseminaridel ja saada karjäärinõustamist. Täpsema info nõustamise kohta leiate SIIT.