Skip to main content

Avaldused ja tõendid

 

Akadeemilise puhkuse, eksmatrikuleerimise, õppeaja pikenduse ja muud õppekorralduslikud avaldused tuleb esitada õppeinfoüsteemis Tahvel. 

Küsi lisainfot oma õppetöö spetsialistilt!

Tallinnas aitavad Teid avaldustega õppetöö spetsialistid, Kohtla-Järvel sekretär. Juhul, kui õpite väljaspool Tallinnat ja Kohtla-Järvet, saate pöörduda Tallinna õppetöö spetsialistide poole (Jekaterina Motšjonova, Särel Teede, Annabel Lõuke).

NB! Vastuvõtuperioodil duplikaatide väljastamist ei toimu.

Akadeemiline puhkus

  Akadeemiline puhkus on üliõpilase/õpilase omal soovil õppetööst vabastamine üheks või mitmeks semestriks.

  Akadeemilise puhkuse avaldus tuleb vormistada õppeinfosüsteemis Tahvel. Avalduse juurde on vajalik lisada vastav tõend  v.a omal soovil akadeemilisele puhkusele minnes.

  Üliõpilane võib akadeemilisel puhkusel viibida:

  - omal soovil kuni kaks semestrit;   
  - tervislikel põhjustel kuni neli semestrit;  
  aja- või asendusteenistuse puhul kuni kaks semestrit;  
  - lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

  Õpilane võib akadeemilisel puhkusel viibida:

  - omal soovil täisealisel õppuril, kes õpib õppekaval mahuga vähemalt 60 arvestuspunkti kuni kaks semestrit.  
  - tervislikel põhjustel kuni neli semestrit;   
  aja- või asendusteenistuse puhul kuni kaks semestrit;   
  - lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;

  Akadeemilisele puhkusele võivad õppurid minna omal soovil alates teisest semestrist. Avaldust saab esitada õppeinfosüsteemis Tahvel kuni 15. veebruarini kevadsemestril ja 15. septembrini sügissemestril. Omal soovil akadeemilisele puhkusele minemiseks teeb lõpliku otsuse õppeprorektor.

  Aja- ja asendusteenistuse puhul ja lapse hooldamiseks lubatakse õppur akadeemilisele puhkusele igal ajal õppeaasta jooksul. Aja- või asendusteenistuse puhul akadeemilisele puhkusele jäämisel peab õppur esitama teatise/tõendi aja- või asendusteenistusse kutsumisest, lapse hooldamiseks akadeemilisele puhkusele jäämisel lapse sünnitunnistuse.

  Tervislikel põhjustel lubatakse õppur akadeemilisele puhkusele igal ajal õppeaasta jooksul. Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel peab õppur esitama arstitõendimillel on arsti soovitus akadeemilisele puhkusele jäämiseks.

  Akadeemilise puhkuse avaldusel peab olema määratletud kindel algus- ja lõppkuupäev. Arvestada tuleb ka sellega, et avaldust ilma vajaliku tõendita menetlusse lisada ei saa.

  "Õppekorralduseeskirja" punkti 5.2.5 alusel on alates 2019/2020 õppeaastast kõrgkoolis kasutusele võetud "õpitud semester". See tähendab, et kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele enne poolsemestrit, siis ei lähe semester õppekava täitmise ja õppekoormuse arvestusse. Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele peale poolsemestri kuupäeva, siis läheb semester õppekava täitmise ja õppekoormuse arvestusse.

  2019. aasta sügissemestri poolsemestri kuupäev oli 17.11.2019.  
  2020. aasta kevadsemestri poolsemestri kuupäev oli 12.04.2020.  
  2020. aasta sügissemestri poolsemestri kuupäev oli 15.11.2020.  
  2021. aasta kevadsemestri poolsemestri kuupäev oli 11.04.2021.   
  2021. aasta sügissemestri poolsemestri kuupäev oli 14.11.2021.  
  2022. aasta kevadsemestri poolsemestri kuupäev oli 10.04.2022.  
  2022. aasta sügissemestri poolsemestri kuupäev oli 13.11.2022.  
  2023. aasta kevadsemestri poolsemestri kuupäev oli 09.04.2023.   
  2023. aasta sügissemestri poolsemestri kuupäev oli 19.11.2023.   
  2024. aasta kevadsemestri poolsemestri kuupäev oli 14.04.2024.
  2024. aasta sügissemestri poolsemestri kuupäev on 17.11.2024
  2025. aasta kevadsemestri poolsemestri kuupäev on 13.04.2025

  Akadeemiliselt puhkuselt naasmisel ja õppevõlgnevuste olemasolul on õppuril kohustus ühendust võtta oma õppetöö spetsialistiga.

  Õppekorralduseeskiri on leitav SIIT.

Eksmatrikuleerimine (õpingute katkestamine)

  Eksmatrikuleerimine on üliõpilase/õpilase kõrgkooli liikmeskonnast väljaarvamine ja Eesti Hariduse Infosüsteemist kustutamine.

  Eksmatrikuleerimise avaldus tuleb vormistada õppeinfosüsteemis Tahvel. 

  Üliõpilane/õpilane eksmatrikuleeritakse alljärgnevatel juhtudel: 

  1. õppeasutuse lõpetamine, õppekava täitmine ja diplomi/lõputunnistuse väljastamine
  2. õppuri omal soovil:

  2.1 eriala sobimatus
  2.2 majanduslikud põhjused
  2.3 välismaale õppima suundumine
  2.4 tervislikud põhjused
  2.5 muud põhjused
  2.6 Eestist lahkumise tõttu
  2.7 riigisisene elukohavahetus
  2.8 tööga seotud põhjused
  2.9 perekondlikud põhjused
  2.10 õppekorraldusega seotud põhjused

  3. õpingute mittealustamine
  4. õppetööle mitteilmumine
  5. õppevõlgnevused

  5.1 edasijõudmatus – muud põhjused
  5.2 edasijõudmatus – osakoormuse nõude mittetäitmine

  6. ebaväärikas käitumine
  7. õppeteenustasu tähtajaks tasumata jätmine
  8. õppe lõpukuupäeva möödumine
  9. kinnipidamisasutusest vabanemine (vanglaõppes)
  10. kutseeksami või erialase lõpueksami mittesooritamine
  11. tööandjaga seotud põhjused
  12. muudel põhjustel

  NB! Eksmatrikuleerimise korral tuleb Teil tagastada kõrgkooli vara (garderoobi kaart, uksekaart, kapivõti, raamatud, võlgnevused üliõpilaskodu ees).

   

  Õppekorralduseeskiri on leitav SIIT.

Õpingute pikendamine

  Õpingute pikendamist saavad taotleda õppeinfosüsteemis Tahvel kutseõppe õpilased õpivõlgnevuste likvideerimiseks ja rakenduskõrghariduse üliõpilased sooritamata jäetud või kaitsmata lõputöö korral.

  Kutseõppe õpilasel on õigus taotleda õppeaja pikendust akadeemilise edasijõudmatuse likvideerimiseks kuni kaheks semestriks üks kord õppeperioodi jooksul. Õppeaja pikendamiseks kooskõlastab õpilane avalduse koos individuaalse õpinguplaaniga kutseõppe rühma koordinaatoriga. Peale kooskõlastasmist esitab õppur individuaalse õpinguplaani avalduse õppetöö spetsialistile õppeinfosüsteemis Tahvel. Õppeaja pikendus arvestatakse nominaalse õppeaja hulka. Pärast nominaalse õppeaja lõppu viiakse RE õppekohal olnud õpilane üle REV õppekohale. 

  Rakenduskõrgharidusõppe õppekaval täiskoormusega õppes õppivad üliõpilased võivad õpingute pikendamist (õppe lõpukuupäeva edasilükkamist) akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks üliõpilased taotleda 12 kuu ulatuses, kui on jätnud sooritamata lõpueksami või kaitsmata lõputöö (protokollis vormistatud tulemus „MI“ või pole lõputöö puhul eelkaitsmiselt edasi pääsenud). Õpingute pikendamise avaldus tuleb esitada enne õppe lõpukuupäeva möödumist.

  Põhjendatud juhtudel on stuktuuriüksuse/õppetooli/kutseõppe osakonna juhatajal õigus lubada õppuril sooritada õppeaineid individuaalse õpinguplaani alusel. Õppur esitab avalduse koos põhjendusega individuaalse õpinguplaani vormistamiseks stuktuuriüksuse/õppetooli/kutseõppe osakonna juhatajale. Peale stuktuuriüksuse/õppetooli/kutseõppe osakonna juhataja kooskõlastust esitab õppur avalduse koos individuaalse õpinguplaaniga õppetöö spetsialistile õppeinfosüsteemis Tahvel. Individuaalse õpinguplaani täitmise eest vastutab õppur, individuaalse õpinguplaani täitmist kontrollib stuktuuriüksuse/õppetooli/kutseõppe osakonna juhataja. Üliõpilaste individuaalse õpinguplaani koostamisel tuleb arvestada täiskoormuse täitmise nõuet.

  Individuaalne õpinguplaan

Teavitus nime muutmisest

  Nime muutmisel tuleb sellest teavitada oma õppetöö spetsialisti e-posti teel.

Tõendi saamine esmaabi koolituse läbimise kohta

  Õpingute jooksul läbitud esmaabi koolituse ja sellekohast tõendit saab taotleda allolevalt vormilt:

  NB! Tõend vormistatakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.

  Soovin tõendit

Õppimistõendi tellimine

  Õppimistõendi tellimine Haridusportaalist

  https://haridusportaal.edu.ee/ -> Sisene -> Minu töölaud -> Õpingud -> Lae alla digitempliga fail

  Õppimistõendi tellimine õppeinfosüsteemist (Tahvel)

  Õppuril tuleb ise tõend tellida õppeinfosüsteemis Tahvel www.tahvel.edu.ee.
  NB! Palume tõendit tellida vaid üks kord. Staatus "Valmis" tähendab, et tõend on saadetud õppetöö spetsialistile allkirjastamiseks, kes edastab Teile tõendi 5 tööpäeva jooksul kõrgkooli e-postile.

  Tõendi tellimine:

  Dokumendid -> Tõendid -> Õppimistõend -> Telli tõend

  Lahter "Pealkiri" – võib jääda õppimistõend
  Lahter "Kellele" – võite lisada sinna asutuse nime, näiteks: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (see lahter ei ole kohustuslik. Võite jätta tühjaks, siis saate kasutada seda mitme asutuse puhul)
   

  NB! Abiõe tõendi tellimine:

  Tellides valige tõendi liik „Õppimistõend“. Lisainfosse tuleb lisada soov abiõe tõendi taotlemise kohta. Tõendi taotlemiseks peavad olema läbitud kõik 1-2. kursuse kohustuslikud õppeained ja praktikad. Tulemused peavad kajastuma õppeinfosüsteemis Tahvel. Juhul, kui tõendi tellimise ajal ei kajastu tulemused õppeinfosüsteemis Tahvel, väljastatakse tavaline õppimistõend.

Terviseameti registrisse kandmine (õpinguid lõpetavad õed, ämmaemandad ja farmatseudid)

  Kui Teie kvalifikatsioon on omandatud Eestis, siis palun esitage taotlus iseteeninduskeskkonnas medre.tehik.ee
   
  Kui te esitate taotluse iseteeninduskeskkonnas, siis palun ärge tasuge riigilõivu enne kui süsteem palub teil seda teha.
   
  Kutse registreerimiseks:
  - Täidetud taotlus, vorm kodulehel;
  - Diplom, proviisorite ja farmatseutide puhul ka akadeemiline õiend;
  - Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba);
  - Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta.
   
  Tasuge riigilõiv summas 13€.
   
  Eriala registreerimiseks:
  - Täidetud taotlus, vorm kodulehel;
     - Residentuuri lõputunnistus või Tallinna või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplom ja akadeemiline õiend õe erialakoolituse läbimise kohta või Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli diplom Terviseteaduse magistriõppe läbimise kohta või Tartu Tervishoiu Kõrgkooli diplom ja akadeemiline õiend Terviseteaduse magistriõppe läbimise kohta; kui teile on juba varasemalt registreeritud õendusabi eriala, siis palun arvestage, et sama eriala kaks korda ei registreerita
   - Isikut tõendav dokument (nt id-kaart, pass, elamisluba);
   - Kui nimi diplomil ja isikut tõendaval dokumendil erineb, siis tõend nimemuutuse kohta;
   
  Tasuge riigilõiv summas 13€. 
   
  Taotluse ning dokumentide edastamine:
  - Iseteeninduskeskkonnas medre.tehik.ee
  - e-postiga aadressile tht@terviseamet.ee  sel juhul peab taotlus olema allkirjastatud digitaalselt (.asice fail);
  - posti teel (Terviseamet, tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakond, Paldiski mnt 81,10614 Tallinn).
   
  NB! Terviseametil on menetluseks aega 30 päeva.
   
  Lisainfo on leitav SIIT.
   
  Registrisse kandmise info, juhend ja vormid:

Tõendite/duplikaatide väljastamine lõpetanud/õpinguid katkestanud isikutele

  Diplomi/tunnistuse või akadeemilise õiendi/hinnetelehe omanik saab taotleda dokumentide kehtetuks tunnistamist ning duplikaadi väljaandmist, kui: 

  1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  2) vähemalt üks täht algdokumendi tekstis on muutunud mitteloetavaks;
  3) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  4) algdokumendi omanikule on pärast algdokumendi väljaandmist antud uus isikukood;
  5) algdokument on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
  6) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille'ga) õigusaktides sätestatud korras.

  NB! Duplikaadi väljastamine võtab kuni 30 päeva (kui peate tegema veel omakorda päringu mujale arhiivi, siis lisandub veel nende vastamisaeg ehk kuni 30 päeva). Tasuda tuleb riigilõiv 7 eurot ja kõrgkoolile 13 eurot.

  Tõendi/duplikaadi taotlemise avaldus

  Väljastatavate tõendite/duplikaatide hinnakirjaga saate tutvuda SIIN.

Diplomi kinnitatud koopia taotlemine

Nõusolek isikuandmete kuvamiseks Sotsiaalkindlustusameti kodulehel (õde ja ämmaemand)

  „Täiendkoolitus õdedele ja ämmaemandatele abivahendi vajaduse tuvastamiseks ja tõendi väljastamiseks“ koolituse kirjalik nõusolek lõpetajate andmete (nimi ja e-posti aadress) edastamiseks Sotsiaalkindlustusametile ning nende nimede avaldamiseks Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.

  Nõusolek 

 • Contact image

  Jekaterina Motšjonova

  Õppetöö spetsialist

  • jekaterina.motsjonova@ttk.ee
  • 671 1705
  • 100
 • Contact image

  Särel Teede

  Õppetöö spetsialist

  • sarel.teede@ttk.ee
  • 6 71 1763
  • 101
 • Contact image

  Ulvi Jõesaar

  Sekretär

  • ulvi.joesaar@ttk.ee
  • 6711 780
  • Ruum 5