Skip to main content

Õppekulude hüvitamise tingimused

 

Õppekulude hüvitamise tingimused Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis alates 2019/2020 õppeaasta

KINNITATUD
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu
23.03.2021 otsusega nr 3.1.

Õppekulude hüvitamise tingimused Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
Vastu  võetud  kutseõppeasutuse  seaduse  §  47  lõike  13,  Tallinna  Tervishoiu  Kõrgkooli
põhimääruse § 14 punkti 17, kõrgharidusseaduse § 16 lõigete 2, 6 ja 8 ja Vabariigi Valitsuse 
määruse Kõrgharidustaseme õppe ainepunktide tasu ülemmäärad alusel.

I. Üldsätted

1.  Käesoleva dokumendiga sätestatakse:
1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool)  immatrikuleeritud kõrgkooli 
riigieelarvevälisele (edaspidi REV) õppekohale immatrikuleeritud õpilaste õppekulude hüvitamise 
tingimused;
1.2.      immatrikuleeritud rakenduskõrgharidusõppe üliõpilaste (edaspidi üliõpilaste) õppekulude 
osalise hüvitamise tingimused;
1.3.      üliõpilaste osakoormusega õppe õppekulude hüvitamise tingimused
1.4.     eksterni ja vabakuulaja õppekulude hüvitamise tingimused;
1.5.      õppekulude hüvitamise ja õppekulude osalise hüvitamise määrad, dokumendi lisas 1;
1.6.      õe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami sooritamise eksamitasu;
1.7.      semestritasu inglisekeelsel rakenduskõrgharidusõppe õppekaval.

II. REV õppekoha õppekulude hüvitamine

2. Kutseõppes täidetakse REV õppekohad lähtuvalt kandideerija avaldusest ning vastuvõtutingimuste 
alusel moodustatud kandidaatide paremusjärjestusest.
3. REV õppekohal osutatakse õpilasele õppeteenust kõrgkooli ja õppekoha tellija vahelise 
õppeteenuse lepingu alusel.
4. Õppekoha õppekulude hüvitamise määrad kehtestab kõrgkooli nõukogu igaks õppeaastaks ja need on 
sätestatud käesoleva dokumendi lisas 1.
5. Riigieelarvelise õppekoha vabanemisel on kõrgkoolil õigus viia REV õppekohal õppiv õpilane üle 
riigieelarvelisele õppekohale vastavalt kõrgkooli õppekorralduseeskirjale.
6. Välismaal õppimise aja eest tasutakse õppeteenustasu 100% kõrgkoolis kehtestatud 
õppeteenustasust, v.a. juhtudel, kui välismaal õppimise eest tuleb tasuda õpilasel endal välismaal 
kehtivat õppeteenustasu või käsitletakse juhtumit eraldi, juhul kui välismaal õppimise aeg on pikem 
kui 1 kalendrikuu.
7. Kui õpilane on juba maksnud õppeteenustasu aja eest, mil ta viibib akadeemilisel puhkusel, siis 
kõrgkool makstud õppeteenustasu ei tagasta, vaid käsitleb seda ettemaksuna edaspidiste õpingute 
eest.
8. Õppeteenuse leping sõlmitakse kõrgkooli ja õpilase vahel. Juhul, kui õppekoha tellijaks on 
juriidiline isik, sõlmitakse õppeteenuse leping kolmepoolselt kõrgkooli, õppekoha tellija ja õppuri 
vahel.
9. Õppeteenuse leping sõlmitakse kogu õppeaja kohta. Lepingu muudatused sõlmitakse osapoolte vahel 
kirjalikult lepingu lisana. Õppeteenuse lepingus fikseeritakse õppekava kood, nominaalne õppeaeg 
ning õppima asumise õppeaastal kehtiv õppekoha õppekulude hüvitamise määr, mis kuulub iga-aastaselt 
ümbervaatamisele ning vajadusel korrigeerimisele vastavalt lepingule.
10. Õppetöö REV õppekohal toimub samadel alustel riigieelarvelistel õppekohtadel õppivate 
õpilastega.
11. Juhul kui õpilane on täitnud õppekava täismahus, kuid ei ole sooritanud lõpueksamit 
positiivsele hindele ja ta seetõttu eksmatrikuleeritakse, on lõpueksami sooritamine õpilasele 
tasuline vastavalt Lisas 1 toodud hinnale.

III. Õppekulude osaline hüvitamine rakenduskõrgharidusõppes

12. Õppekulude osalise hüvitamise kohustus on üliõpilastel, kes on immatrikuleeritud täiskoormusega 
eestikeelsele õppekavale, aga ei täida õppekava täies mahus.
13. Üliõpilane on täitnud õppekava täies mahus juhul, kui ta on täitnud algavaks semestriks 
õppekava kumulatiivselt 100% ulatuses ehk 30 EAP semestris ja 60 EAP aastas.
14. Semestri õppekoormuse ja -mahu fikseerimine toimub vastavalt akadeemilises kalendris 
fikseeritud kuupäevadele.
15. Juhul, kui üliõpilane ei ole õppeaasta lõpuks täitnud kumulatiivselt õppekava täies mahus ja 
tema soorituste maht jääb täiskoormuse õppe piiridesse (vähemalt 75% ehk 45 EAP õppeaasta lõpuks), 
kohustub üliõpilane oma õppekulud osaliselt hüvitama vastavalt lisas 1 kehtestatud õppekulu osalise 
hüvitamise määradele.
15.1. Üliõpilase õppekulude arvestamisel loetakse õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu 
hulka õppekavas ettenähtud õppeained ning vabaained. Õppekulu arvestamisel loetakse õppekava 
täidetud mahu hulka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega (VÕTA) täidetud õppekava maht
16. Juhul, kui üliõpilase soorituste maht jääb õppeaasta lõpuks allapoole täiskoormuse õppe piire 
(vahemikku 50-74%, ehk 30-44 EAP) õppeaasta lõpuks, viiakse üliõpilane üle osakoormusega õppesse.
17. Juhul, kui üliõpilase soorituste maht jääb õppeaasta lõpuks allapoole osakoormusega õppe piire 
(49%, ehk 29 EAP) üliõpilane eksmatrikuleeritakse.
18. Juhul, kui üliõpilane on eksmatrikuleeritud ja immatrikuleeritakse kahe aasta jooksul uuesti 
samale õppekavale, on ta kohustatud oma õppekulud osaliselt hüvitama vastavalt lisas 1 kehtestatud 
õppekulu osalise hüvitamise määradele.
19. Osalist õppekulude hüvitamist õppekava täies mahus mittetäitmisel ei rakendata keskmise, raske 
või sügava puudega isikule, alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanemale või hooldajale.
20. Osalist õppekulude hüvitamist õppekava täies mahus mittetäitmisel ei rakendata semestritel, 
mille jooksul üliõpilane õpib vähemalt kolm kuud välisriigi õppeasutuses, milles sooritatud 
õpinguid arvestab kõrgkool vähemalt 15 EAP mahus üliõpilase õppekava täitmise osana välisriigis 
õppimisele järgneval semestril.

IV. Õppekulude hüvitamine osakoormusega õppes

21. Osakoormusega õppes üliõpilane hüvitab õppekulud semestri alguses deklareeritud ainepunktide 
eest ainepunkti hüvitamise määra ulatuses.
22. Õppekulude hüvitamist osakoormusega õppes ei rakendata keskmise, raske või sügava puudega 
isikule, alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanemale või hooldajale.

V. Õppekulude hüvitamine eksternõppes ja vabakuulajatel

23. Ekstern ja vabakuulaja hüvitab õppekulud ainepunkti hüvitamise määra ulatuses.
24. Eksterni ja vabakuulajaga sõlmib kõrgkool õppeteenuse lepingu.

VI. Õe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksam

25. Õe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksam kõrgkoolis toimub vastavalt kinnitatud  juhendile.
26. Eksamitasu peab olema üle kantud kõrgkooli arveldusarvele üks nädal enne eksami toimumist 
vastavalt lisas 1 kinnitatud määrale.
27. Kui taotleja ei osalenud eksamil dokumentaalselt tõendatud mõjuval põhjusel, võib ta eksami 
sooritada järgmisel korral. Eksamiprotsessi kulude katteks makstud tasu ei kuulu tagastamisele.
28. Teooria- ja praktikaeksami ebaõnnestumise korral peab korduseksami sooritamiseks maksma 
eksamitasu vastavalt lisas 1 kinnitatud määrale.

VII. Kontroll ja rakendamine

29. Õppeteenuse lepingute ning arvete ja õppekulude osalise hüvitamise arvete edastamine toimub 
vastavalt kõrgkooli asjaajamiskorrale.
30. Õppeteenuse lepingute sõlmimise ja lisade vormistamise organiseerib ning selle eest vastutab 
õppeosakond.
31. Arvete esitamise ettepaneku teeb raamatupidamisele õppeosakond ja arve väljastab õppurile 
raamatupidamine.
32. Arvete tasumise tähtajad on määratletud õppeteenuse lepingus või esitatud arvel. Kui arve on 
tähtajaks tasumata, saadetakse meeldetuletus üks kord. Rahalise võlgnevusega õppurit järgmisele 
kursusele üle ei viida ning lõpueksamile/lõputöö kaitsmisele ei lubata ja see on alus õppuri 
eksmatrikuleerimiseks.
33. Arvete tasumist kontrollib raamatupidaja, edastades informatsiooni vastavasse õppestruktuuri 
üksusesse.

VIII. Rakendussätted

34. Kehtetu
35. Osakoormusega õppe õppekulude hüvitamise tingimused kehtivad alates 2019/2020 õppeaastast 
immatrikuleeritud üliõpilastele.
36. Õppekulude hüvitamise määrad on kehtestatud lisas 1.
37. Immatrikuleeritud õppuri õppekulude hüvitamise määra ei tõsta kõrgkool rohkem kui 10% eelmise 
õppeaastaga võrreldes.
38. Käesolevate tingimuste järgimine on kohustuslik kõigile struktuuriüksustele ja liikmeskonnale.
39. Tingimused ja õppekulude hüvitamise määrad vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid mitte 
harvem kui kord kolme aasta jooksul aprillis.
40. Tingimusi haldavad, reguleerimata küsimuste ja vaiete korral otsustavad õppeprorektor ning 
finants- ja haldusdirektor.
41. Kõrgkoolil on õigus mõjuval põhjusel õppekulude osalise hüvitamise nõudest, 
rakenduskõrghariduse õppekava täismahus mittetäitmisel, loobuda.

Lisa 1
Õppekulude hüvitamise määrad 2022/2023. õppeaastal

1.  Õppekulude osalise hüvitamise määr õppekava täismahus mittetäitmisel kõikidele 
rakenduskõrgharidusõppes immatrikuleeritud üliõpilastele on  15 eurot 1 EAP eest.*
2.  Osakoormusega õppes üliõpilasele on õppekulu hüvitamise määr 25 eurot 1 deklareeritud EAP eest.
3.  Eksterni ja vabakuulaja õppekulu hüvitamise määr rakenduskõrgharidusõppes on 50 eurot 1 
deklareeritud EAP eest.
4. Üliõpilane, kes on kahe eelneva aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja immatrikuleeritud uuesti 
samale õppekavale, hüvitab oma õppekulud osaliselt - 5 eurot iga deklareeritud EAP.
5.  Õe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami tasu on 200 eurot.
6.  Kutseõppe õppekavade õppekulude hüvitamise määrad eurodes on 2330 eurot õppeaastas; 1165 eurot 
semestris. EKAPi maksumus on 39 eurot. Kutseõppe lõpueksami ja/või kutseeksami maksumus on 78 eurot.
7. Semestritasu inglisekeelsel rakenduskõrgharidusõppe õppekaval on 2700 eurot, õppeaasta tasu on vastavalt 5400 eurot.

 


SISSEASTUJALE: Vaata ka Korduma Kippuvad Küsimused (KKK), mille leiate siit