Skip to main content

Õppekulude hüvitamise tingimused Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

 

 

KINNITATUD
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu
26.03.2024 otsusega nr 4.1

Õppekulude hüvitamise tingimused Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
Vastu  võetud  kutseõppeasutuse  seaduse  §  47  lõike  13,  Tallinna  Tervishoiu  Kõrgkooli
põhimääruse § 14 punkti 17, kõrgharidusseaduse § 16 lõigete 2, 6 ja 8 ja Vabariigi Valitsuse 
määruse Kõrgharidustaseme õppe ainepunktide tasu ülemmäärad alusel.

I. Üldsätted

I. Üldsätted
1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) immatrikuleeritud kõrgkooli riigieelarvevälisele (edaspidi REV) õppekohale immatrikuleeritud õpilaste õppekulude hüvitamise tingimused; 

1.2. immatrikuleeritud rakenduskõrgharidusõppe üliõpilaste (edaspidi üliõpilaste) õppekulude osalise hüvitamise tingimused; 

1.3. üliõpilaste osakoormusega õppe õppekulude hüvitamise tingimused 

1.4. eksterni ja vabakuulaja õppekulude hüvitamise tingimused; 

1.5. õppekulude hüvitamise ja õppekulude osalise hüvitamise määrad, dokumendi lisas 1; 

1.6. õe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami sooritamise eksamitasu; 

1.7. semestritasu inglisekeelsel rakenduskõrgharidusõppe õppekaval.

II. REV õppekoha õppekulude hüvitamine


2. Kutseõppes täidetakse REV õppekohad lähtuvalt kandideerija avaldusest ning vastuvõtutingimuste alusel moodustatud kandidaatide paremusjärjestusest. 

3. REV õppekohal osutatakse õpilasele õppeteenust kõrgkooli ja õppekoha tellija vahelise õppeteenuse lepingu alusel. 

4. Õppekoha õppekulude hüvitamise määrad kehtestab kõrgkooli nõukogu igaks õppeaastaks ja need on sätestatud käesoleva dokumendi lisas 1.

5. Riigieelarvelise õppekoha vabanemisel on kõrgkoolil õigus viia REV õppekohal õppiv õpilane üle riigieelarvelisele õppekohale vastavalt kõrgkooli õppekorralduseeskirjale. 

6. Välismaal õppimise aja eest tasutakse õppeteenustasu 100% kõrgkoolis kehtestatud õppeteenustasust, v.a. juhtudel, kui välismaal õppimise eest tuleb tasuda õpilasel endal välismaal kehtivat õppeteenustasu või käsitletakse juhtumit eraldi, juhul kui välismaa l õppimise aeg on pikem kui 1 kalendrikuu. 

7. Kui õpilane on juba maksnud õppeteenustasu aja eest, mil ta viibib akadeemilisel puhkusel, siis kõrgkool makstud õppeteenustasu ei tagasta, vaid käsitleb seda ettemaksuna edaspidiste õpingute eest. 

8. Õppeteenuse leping sõlmitakse kõrgkooli ja õpilase vahel. Juhul, kui õppekoha tellijaks on juriidiline isik, sõlmitakse õppeteenuse leping kolmepoolselt kõrgkooli, õppekoha tellija ja õppuri vahel. 

9. Õppeteenuse leping sõlmitakse kogu õppeaja kohta. Lepingu muudatused sõlmitakse osapoolte vahel kirjalikult lepingu lisana. Õppeteenuse lepingus fikseeritakse õppekava kood, nominaalne õppeaeg ning õppima asumise õppeaastal kehtiv õppekoha õppekulude hüvitamise määr, mis kuulub iga-aastaselt ümbervaatamisele ning vajadusel korrigeerimisele vastavalt lepingule. 

10. Õppetöö REV õppekohal toimub samadel alustel riigieelarvelistel õppekohtadel õppivate õpilastega. 

11. Juhul kui õpilane on täitnud õppekava täismahus, kuid ei ole sooritanud lõpueksamit positiivsele hindele ja ta seetõttu eksmatrikuleeritakse, on lõpueksami sooritamine õpilasele tasuline vastavalt Lisas 1 toodud hinnale.


III. Õppekulude osaline hüvitamine rakenduskõrgharidusõppes
12. Õppekulude osalise hüvitamise kohustus on üliõpilastel, kes on immatrikuleeritud täiskoormusega eestikeelsele õppekavale, aga ei täida õppekava täies mahus. 

13. Üliõpilane on täitnud õppekava täies mahus juhul, kui ta on täitnud algavaks semestriks õppekava kumulatiivselt 100% ulatuses ehk 30 EAP semestris ja 60 EAP aastas. 

14. Semestri õppekoormuse ja -mahu fikseerimine toimub vastavalt akadeemilises kalendris fikseeritud kuupäevadele. 

15. Juhul, kui üliõpilane ei ole õppeaasta lõpuks täitnud kumulatiivselt õppekava täies mahus ja tema soorituste maht jääb täiskoormuse õppe piiridesse (vähemalt 75% ehk 45 EAP õppeaasta lõpuks), kohustub üliõpilane oma õppekulud osaliselt hüvitama vastavalt lisas 1 kehtestatud õppekulu osalise hüvitamise määradele. 

15.1. Üliõpilase õppekulude arvestamisel loetakse õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu hulka õppekavas ettenähtud õppeained ning vabaained. Õppekulu arvestamisel loetakse õppekava täidetud mahu hulka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega (VÕTA) täidetud õppekava maht 

16. Juhul, kui üliõpilase soorituste maht jääb õppeaasta lõpuks allapoole täiskoormuse õppe piire (vahemikku 50-74%, ehk 30-44 EAP) õppeaasta lõpuks, viiakse üliõpilane üle osakoormusega õppesse. 

17. Juhul, kui üliõpilase soorituste maht jääb õppeaasta lõpuks allapoole osakoormusega õppe piire (49%, ehk 29 EAP) üliõpilane eksmatrikuleeritakse. 

18. Juhul, kui üliõpilane on eksmatrikuleeritud ja immatrikuleeritakse kahe aasta jooksul uuesti samale õppekavale, on ta kohustatud oma õppekulud osaliselt hüvitama vastavalt lisas 1 kehtestatud õppekulu osalise hüvitamise määradele. 

19. Osalist õppekulude hüvitamist õppekava täies mahus mittetäitmisel ei rakendata keskmise, raske või sügava puudega isikule, alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanemale või hooldajale. 

20. Osalist õppekulude hüvitamist õppekava täies mahus mittetäitmisel ei rakendata semestritel, mille jooksul üliõpilane õpib vähemalt kolm kuud välisriigi õppeasutuses, milles sooritatud õpinguid arvestab kõrgkool vähemalt 15 EAP mahus üliõpilase õppekava täitmise osana välisriigis õppimisele järgneval semestril.


IV. Õppekulude hüvitamine osakoormusega õppes
21. Osakoormusega õppes üliõpilane hüvitab õppekulud semestri alguses deklareeritud ainepunktide eest ainepunkti hüvitamise määra ulatuses.
22. Õppekulude hüvitamist osakoormusega õppes ei rakendata keskmise, raske või sügava puudega isikule, alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanemale või hooldajale. 


V. Õppekulude hüvitamine eksternõppes
23. Ekstern hüvitab õppekulud ainepunkti hüvitamise määra ulatuses.
24. Eksterniga sõlmib kõrgkool koostöökokkuleppe.


VI. Õe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksam
25. Õe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksam kõrgkoolis toimub vastavalt juhendile 

26. Eksamitasu peab olema üle kantud kõrgkooli arveldusarvele üks nädal enne eksami toimumist vastavalt lisas 1 kinnitatud määrale. 

27. Kui taotleja ei osalenud eksamil dokumentaalselt tõendatud mõjuval põhjusel, võib ta eksami sooritada järgmisel korral. Eksamiprotsessi kulude katteks makstud tasu ei kuulu tagastamisele. 

28. Teooria- ja praktikaeksami ebaõnnestumise korral peab korduseksami sooritamiseks maksma eksamitasu vastavalt lisas 1 kinnitatud määrale


VII. Kontroll ja rakendamine
29. Õppeteenuse lepingute ning arvete ja õppekulude osalise hüvitamise arvete edastamine toimub vastavalt kõrgkooli asjaajamiseeskirjale. 

30. Õppeteenuse lepingute sõlmimise ja lisade vormistamise organiseerib ning selle eest vastutab õppeosakond. 

31. Arvete esitamise ettepaneku teeb raamatupidamisele õppeosakond ja arve väljastab õppurile raamatupidamine. 

32. Arvete tasumise tähtajad on määratletud õppeteenuse lepingus või esitatud arvel. Kui arve on tähtajaks tasumata, saadetakse meeldetuletus üks kord. Rahalise võlgnevusega õppurit järgmisele kursusele üle ei viida ning lõpueksamile/lõputöö kaitsmisele ei lubata ja see on alus õppuri eksmatrikuleerimiseks. 

33. Arvete tasumist kontrollib raamatupidaja, edastades informatsiooni vastavasse õppestruktuuri üksusesse.


VIII. Rakendussätted
34. Osakoormusega õppe õppekulude hüvitamise tingimused kehtivad alates 2019/2020 õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastele. 

35. Õppekulude hüvitamise määrad on kehtestatud lisas 1. 

36. Immatrikuleeritud õppuri õppekulude hüvitamise määra ei tõsta kõrgkool rohkem kui 10% eelmise õppeaastaga võrreldes. 

37. Käesolevate tingimuste järgimine on kohustuslik kõigile struktuuriüksustele ja liikmeskonnale. 

38. Tingimused ja õppekulude hüvitamise määrad vaadatakse üle vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul aprillis. 

39. Tingimusi haldavad, reguleerimata küsimuste ja vaiete korral otsustavad õppeprorektor ning finants- ja haldusdirektor. 

40. Kõrgkoolil on õigus mõjuval põhjusel õppekulude osalise hüvitamise nõudest, rakenduskõrghariduse õppekava täismahus mittetäitmisel, loobuda.


Lisa 1


Õppekulude hüvitamise määrad 2024/2025. õppeaastal[1]1. Õppekulude osalise hüvitamise määr õppekava täismahus mittetäitmisel kõikidele rakenduskõrgharidusõppes immatrikuleeritud üliõpilastele on 15 eurot 1 EAP eest. 

2. Osakoormusega õppes üliõpilasele on õppekulu hüvitamise määr 25 eurot 1 deklareeritud EAP eest. 

3. Eksterni ja vabakuulaja õppekulu hüvitamise määr rakenduskõrgharidusõppes on 50 eurot 1 deklareeritud EAP eest. 

4. Üliõpilane, kes on kahe eelneva aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja immatrikuleeritud uuesti samale õppekavale, hüvitab oma õppekulud osaliselt - 5 eurot iga deklareeritud EAP. 

5. Õe ja ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami tasu on 200 eurot. 

6. Kutseõppe õppekavade õppekulude hüvitamise määrad eurodes on 2520 eurot õppeaastas; 1260 eurot semestris. EKAPi maksumus on 42 eurot. Kutseõppe lõpueksami ja/või kutseeksami maksumus on 84 eurot. 

7. Semestritasu inglisekeelsel rakenduskõrgharidusõppe õppekaval on 3100 eurot ja õppeaasta tasu 6100 eurot.


[1] Õppekulude hüvitamist ei kohaldata õppuritele, kes on Ukraina sõjapõgenikud

 


SISSEASTUJALE: Vaata ka Korduma Kippuvad Küsimused (KKK), mille leiate siit