Skip to main content

Strateegia

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli avalikkuse teenimise strateegia 2012 -2016

1. Strateegia vajalikkuse põhjendus
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (edaspidi Kõrgkool) kui tervise ja heaolu õppevaldkonnas kompetentsi omav rakenduskõrgkool peab oluliseks pakkuda õppe- ja arendustöö kõrval ühiskonnale vajalikke teenuseid tulenevalt kõrgkooli kompetentsist ning sihtgruppide ootustest ja vajadustest.
Kõrgkool jagab oma kompetentsi ühiskonda läbi töötajate õppekavaväliste tegevuste, mis on seotud arenduse- ja õppetegevustega: esinedes meedias, osaledes poliitikakujundamistel, nõustades ühiskonda tervise ja heaoluvaldkonnas, korraldades täienduskoolitusi, avalikke loenguid erinevatele sihtgruppidele jne.

2. Strateegia põhiprintsiibid
2.1. Ühiskonna teenimise põhiprintsiibid:
2.1.1. Kõrgkool on tänases Eesti ühiskonnas kaasarääkijaks.
2.1.2. Teadmisi ja oskusi jagades aitab Kõrgkool kaasa Eesti rahva tervise paranemisele ning tervislike valikute tegemise oskuse arendamisele.

3. Strateegia eesmärk, meetmed, toimenäitajad ja vastutajad

       

Strateegiline eesmärk

Teadmisi ja oskusi jagades aitab Kõrgkool kaasa Eesti rahva tervise paranemisele ning tervislike valikute tegemise oskuse arendamisele

 

Strateegiline alaeesmärk 1

Igal õppijal on võimalus, ettevõtlikkuse arendamise eesmärgil, olla kaasatud kõrgkooli ja ühiskonnale suunatud tegevuses

 

Meetmed

Toimenäitajad

Vastutaja

 

Ettevõtlikkuse registri edasiarendamine

väljatöötatud ja ajakohastatud sündmuste kalender, registreerimis- ja tagasiside süsteem

registrisüsteemi haldaja

 

Üliõpilastele / õpilastele info edastamine

üliõpilased/õpilased on informeeritud kõrgkoolis ja kõrgkoolist väljaspool toimuvatest üritustest, milles saavad oma ettevõtlikkust väljendada

õppetoolide juhatajad

 

Ettevõtluse ja ärijuhtimise valikaine korraldamine

valikaine valinud üliõpilaste arv

õppetoolide juhatajad

 
   

 

 

Strateegiline alaeesmärk 2

Kõrgkool pakub täienduskoolitusi vastavalt huvigruppide vajadustele

 

Meetmed

Toimenäitajad

Vastutaja

 

Viiakse läbi koolitusvajaduse analüüs küsimustikuna e-maili teel igal aastal 60 küsimustikku

30 täienduskoolitust aastas

Täienduskoolituse koordinaator

 

Täienduskoolitusel osalejate tagasiside ankeedis on üks/ kaks küsimust seotud koolitusvajadusega

 

Iga-aastaselt oktoobriks esitatavad kõik õppetoolid ja kutseõppe osakond  arendus ja rahvusvaheliste suhete komisjonile täienduskoolituste vajaduste kirjeldus, mis on kogutud koostöös huvigruppidega.

 

Süstemaatiliselt tutvutakse valdkonna arengukavadega

 

 

 

 

 

Strateegiline alaeesmärk 3

Täienduskoolitustel osalejate arv on aastate lõikes stabiilne

 

Meetmed

Toimenäitajad

Vastutaja

 

Täienduskoolituste tutvustamine erinevatel üritustel: TÕN raames, Avatud Uste päeval, Rahvusvahelisel nädalal jms

600 osalejat aastas

Täienduskoolituse koordinaator

 

Otsekontaktid asutustega igapäevaselt telefoni teel või vahetu suhtlemise kaudu

 

Kõikide õppetoolide ja kutseõppe osakondade tutvustused erinevatele sihtgruppidele oma valdkonna raames erinevatel üritustel vähemalt üks kord  õppeaasta jooksul

 

Plaaniliste kursuste brošüür iga aastaselt saadetakse asutustesse
Kooli kodulehel info täienduskoolituste kohta (avalikustatakse järgmise aasta plaanilised  kursused 1. detsember igal aastal). Muudatused jooksvalt

 

 

 

 

 

Strateegiline alaeesmärk 4

Rahulolu täienduskoolitustega on stabiilne 

 

Meetmed

Toimenäitajad

Vastutaja

 

Iga kursuse lõpus viiakse ankeetküsitlusena läbi tagasiside küsitlus, mis hõlmab nii koolituse sisu, korraldust kui õpikeskkonda

keskmine näitaja 5-pallis süsteemis on vähemalt 4,3

Täienduskoolituse koordinaator

 

Tagasiside küsitlused analüüsitakse kursuste kaupa

 

Analüüsi tulemustena pakutakse välja parendusvaldkonnad, mida tutvustatakse nõukogus üks kord õppeaasta jooksul

 
       

Strateegiline alaeesmärk 5

Kõrgkooli liikmeskond osaleb eriala- ja kutseliitude töös ning ühiskondlikes nõu- ja otsustuskogudes liikmete ning ekspertidena.

 

Meetmed

Toimenäitajad

Vastutaja

 

Üliõpilaste kaasamine eriala- ja kutseliitude töösse

Infot jagatakse 1-2 korda aastas eriala ühingu teabepäevadel kõrgkoolis, õppeaines Professionaalne ja erialane areng, ühingusse astumise teave on lingituna kõrgkooli kodulehel. Kodulehel olev informatsioon vaadatakse üle iga õppeaasta 30. septembriks.
Üliõpilaste kaasamine erialaliitude konverentsidele.
 

Õppetooli juhataja ja/või õppetooli juhataja poolt määratud isik 

 

Õppejõudude eriala-ja kutseliitude töös osalemise toetamine/osalemise võimaldamine (v.a meelelahutuslikud üritused). 

Üldtööaja planeerimine vastavalt liidu planeeritud ajakavale iga semestri alguses, vajadusel erakorraliselt.

Õppetooli juhataja/õppeprorektor

 

Kõrgkooli esindaja osaleb  arengukavade, strateegiate jms väljatöötamisel;

õppejõudude aastaaruanded

 

Õppejõud osalevad ühiskondlikes aruteludes erinevate meediakanalite kaudu

info CV-s ja ETIS-s

 

Õppejõud osalevad konverentsidel ettekannetega

CV-s ja ETIS-s

 

 

 

 

 

Strateegiline alaeesmäk 6

Kõrgkoolil on väljatöötatud avalikkusele suunatud tegevuskava, mis hõlmab kõiki õppekavasid ning üritustel osalejate arv on kasvava trendiga

 

Meetmed

Toimenäitajad

Vastutaja

 

Ajakava koostamine  e. teemapäevade graafik

avalikkusele suunatud tegevuskava on iga-aastselt uuendatud ja kõigile kättesaadav kodulehel

Avalike suhete juht

 

Tegevuste planeerimine õ-aasta lõikes, kaasates õppetoolide juhid

 

Koordinaatorite määramine vastavalt tegevustele

 

Iga aasta augustis koostatakse uus tegevuskava tuginedes eelnevale tegevuskavale

 
 

 

 

 

Strateegiline alaeesmärk 7

Kõrgkool on analüüsinud tasuliste teenuste pakkumise võimalusi ning lähtuvalt tulemustest koostanud teenuste paketi

 

Meetmed

Toimenäitajad

Vastutaja

 

Kõrgkooli põhimäärusesse tehakse vastavad muudatused, mis võimaldavad teenuseid osutada lisaks olemasolevale

Olemas on tööplaan ja aruanded, kõrgkooli kodulehel on vastav koht, kus teenused on kirjeldatud sihtrühmade kaupa. Nõukogu kooskõlastab/kinnitab igaks õppeaastaks teenuste loetelu, hinnakirja.

Struktuuriüksused

 

Kõrgkoolis koostatakse võimalike teenuste kirjeldused.
Teenuste osutamise integreerimine õppekavadesse ja töökorraldusse.
Kõrgkooli nõukogu kinnitab teenuste loetelu, osutamise korra, aruandluse ja hinnad

 

Üliõpilaste teenuse osutamise arvestuse süsteem on välja töötatud, samuti õppejõudude ja töötajate töökorraldust puudutav dokumentatsioon ja näit lisatasustamise süsteem

 

Teenused on kättesaadavad kõrgkooli kodulehel, erinevad registreerimise võimalused.
Statistika kogumise süsteem osalejate arvu ja ürituste (arv, sihtgrupp jne) kohta

 

Igal kolmandal aastal analüüsitakse teenuste kava ja vajadusel lisatakse uusi teenuste liike. tehakse koostööd huvigruppidega ja koostööpartneritega võimalike teenuste välja töötamiseks, koos teenuse osutamiseks või teenuste vajaduse välja selgitamiseks

 

Teenuse osutajatelt tagasiside analüüsimine  igal kolmandal  aastal, klientidelt/patsientidelt tagasiside võtmine regulaarselt