Vastuvõtutingimused õppekavati

 

MAGISTRIÕPE

Terviseteaduse magister (terviseõde, intensiivõde, vaimse tervise õde, kliiniline õde)

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

 

Terviseteadus (90 EAP, EHIS kood 194200)

 

magistriõpe

 

nominaalne õppeaeg 1,5 aastat

 

õppetöö Tallinnas, vastuvõtt toimub suvel 2023

Lõputunnistuse keskmine hinne

Kaalutud keskmine hinne rakenduskõrghariduse akadeemilisel õiendil (diplomi lisa)

5

Arendusprojekti ideekavand* Probleemikäsitlus (5), informatsioonikasutus (5), projekti visioon, missioon ja peamised tegevused (5), koostöövalmidus (5), enesereflektsioon (5) 25

Vastuvõtuvestlus**

Õpimotivatsioon (3-5), analüüsioskus  (3-5), valmisolek kutse- või eriala arendustöö juhtimiseks (3-5), valmisolek õppetööks (3-5)

20

Kokku

50

*Ideekavand arendustööks tervise- ja heaoluvaldkonnas. Vaata ideekavandi juhendit SIIT!
**Vestluse teema: Õenduse roll Eesti tervishoius ja selle perspektiivid

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
NB! Riigieksamite tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Tervisedenduse õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Tervisedendus (180 EAP, EHIS kood 80997)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg

3 aastat

 

õppetöö Tallinnas, vastuvõtt toimub suvel 2023

Lõputunnistuse keskmine hinne

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika. 

5

Vastuvõtutest

Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10). 

20

Vastuvõtuvestlus*

Kutsemotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5), valmisolek õppetööks (5).

30

Kokku

55

 

Vastuvõtuvestlusele ja -katsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Hambatehniku õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Hambatehnik

(210 EAP, EHIS kood 80166)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 3,5 aastat

 

õppetöö Tallinnas

 

vastuvõtt toimub suvel 2023

Lõputunnistuse keskmine hinne

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika.

5

Vastuvõtutest

Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10).

20

Vastuvõtuvestlus*

Kutsemotivatsioon, valmisolek õppetööks (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5).

20

Vastuvõtukatse:

modelleerimine**

Ajakasutus – mudeli valmistamiseks on aega 40 minutit (10), detailide kopeerimine – kopeerida on vaja kuue erineva detaili kuju, arvestades seejuures nurki, kaldeid, ümarusi, teravuste kopeerimist ja puhtust (15), sügavuste kopeerimine – arvesse võetakse nelja erineva külje sügavuse kopeerimist (15).

40

Kokku

85

 

Vastuvõtuvestlusele ja -katsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

** Vastuvõtukatsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti, lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtuvestluse punktisumma kokku  on vähemalt 35 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde, vastuvõtutesti ja vastuvõtuvestluse punktisumma kokku jääb alla 35 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Tegevusterapeudi õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Tegevusterapeut (240 EAP, EHIS kood 3311)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 4 aastat

 

Õppetöö toimub päevases õppevormis Tallinnas, vastuvõtt toimub suvel 2023

Lõputunnistuse keskmine hinne

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika.

5

Vastuvõtutest

Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10). 

20

Vastuvõtuvestlus*

Kutsemotivatsioon (5), kutsealatundmine (5), probleemülesande lahendamine vestluse käigus (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5).

 

30

Kokku

55

 

Vastuvõtuvestlusele ja -katsetele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Farmatseudi õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Farmatseut (180 EAP, EHIS kood 1477)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 3 aastat

 

õppetöö Tallinnas, vastuvõtt toimub suvel 2023

Lõputunnistuse keskmine hinne

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika.

5

Vastuvõtutest

Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10).

20

Vastuvõtuvestlus*

Kutsemotivatsioon, valmisolek õppetööks (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5).

20

Vastuvõtukatse:

reaal- ja loodus- teaduslike ainete komplekstest *

Testis hinnatakse üldiseid teadmisi keemiast, botaanikast, anatoomiast ja füsioloogiast. Test on arvutipõhine valikvastustega test, milles on 40 küsimust. Iga õige vastus annab ühe punkti.  

40

Kokku

85

 

Vastuvõtukatse on kirjalikus vormis, sisaldades küsimusi, millele tuleb vastata valik- või lühivastustega.
Näiteks:

1. Kirjutage selle keemilise ühendi valem, mis tekib soolhappe ja naatriumhüdroksiidi reageerimisel.

2. Kumb on suurem taimesüstemaatika üksus:
a) perekond
b) sugukond

3. Kas veri jõuab tagasi südamesse:
a) arterite kaudu
b) veenide kaudu

 

Vastuvõtuvestlusele ja -katsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Farmatseudi õppekava inglise keeles (Assistant Pharmacist)

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Assistant pharmacist (tasuline, 180 EAP, EHIS kood 214475)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 3 aastat

 

õppetöö Tallinnas, 2022 aastal vastuvõttu ei toimu

Vastuvõtuvestlus

Kutsemotivatsioon, valmisolek õppetööks (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus inglise keeles (5), suhtlemisoskus (5).

20

Vastuvõtukatse:

reaal- ja loodus- teaduslike ainete komplekstest *

Testis hinnatakse üldiseid teadmisi keemiast, botaanikast, anatoomiast ja füsioloogiast. Test on arvutipõhine valikvastustega test, milles on 40 küsimust. Iga õige vastus annab ühe punkti.  

40

Kokku

60

Vastuvõtukatse on kirjalikus vormis, sisaldades küsimusi, millele tuleb vastata valik- või lühivastustega.

Näiteks:

1. Kirjutage selle keemilise ühendi valem, mis tekib soolhappe ja naatriumhüdroksiidi reageerimisel.

2. Kumb on suurem taimesüstemaatika üksus:
a) perekond
b) sugukond

3. Kas veri jõuab tagasi südamesse:
a) arterite kaudu
b) veenide kaudu

Optometristi õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Optometrist (210 EAP, EHIS kood 1479)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 3,5 aastat

 

õppetöö Tallinnas,vastuvõtt toimub suvel 2023

Lõputunnistuse keskmine hinne

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika.

5

Vastuvõtutest

Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10). 

20

Vastuvõtuvestlus*

Kutse- ja õpimotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), 5 erinevat peast lahendamise matemaatikaülesannet (liitmine, lahutamine, jagamine, korrutamine, astendamine, juurimine), iga õige vastus annab 2 punkti (10).

30

Kokku

55

 

Vastuvõtuvestlusele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Ämmaemanda õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Ämmaemand (270 EAP, EHIS kood 1470)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 4,5 aastat

 

õppetöö Tallinnas, vastuvõtt toimub suvel 2023

Lõputunnistuse keskmine hinne

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika.

5

Vastuvõtutest

Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10).

20

Vastuvõtuvestlus*

Kutsemotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5), valmisolek õppetööks (5).

30

Kokku

55

 

Vastuvõtuvestlusele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Õe  õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Õde (210 EAP, EHIS kood 1467)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 3,5 aastat

õppetöö Tallinnas ja Haapsalus

(talv 2022/2023)

 

 

Lõputunnistuse keskmine hinne

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika.

5

Vastuvõtutest

Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10).

20

Vastuvõtuvestlus*

Õpimotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5), valmisolek õppetööks (5).

30

Kokku

55**

 

Vastuvõtuvestlusele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

** Kõrgkoolil on õigus anda lisapunkt kandidaadile, kes gümnaasiumi riikliku õppekava § 11 lg 6 ja lg 9 alusel on läbinud tervishoiu- või meditsiinivaldkonna valikkursuse(d) ning tulemused kajastuvad gümnaasiumi lõputunnistusel.

Õe õppekava Ukraina kutseharidustasemega õdedele (nn tasemeõpe)

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Õde kutseharidust omavatele õdedele (nn tasemeõpe) (EHIS kood 1467)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

õppeaeg 2 aastat* (120 EAP)

 

Lõputunnistuse / diplomi hinnetelehe keskmine hinne

Keskmine hinne lõputunnistuse / diplomi hinnetelehe ainete põhjal: (a) anatoomia, (b) kirurgia või kirurgilised haigused, (c) sisehaigused või teraapia, (d) lastehaigused või pediaatria, (e) haigete põetamine või põetusõpetus või haigete üldhooldus.

5

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5), valmisolek õppetööks (5).

30

Kokku

35

*õppeaeg pikeneb kuni 1 aasta eesti keele õpingute arvelt.
Rühm avatakse kui vastuvõetavate kandidaatide arv on vähemalt 15.
 

KUTSEÕPE

Hooldustöötaja õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Hooldustöötaja (EHIS kood 135737) (RE ja REV õppekohad)

 

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik vähemalt põhihariduse* olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 2 aastat

 

õppetöö Tallinnas eesti keeles / Kohtla-Järvel vene keeles (statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)

 

õppetöö eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm)

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine  (6); väljendusoskus eesti keeles (8);  valmisolek õppetööks (5).

22

Kokku

22

 

*Tõend tööandjalt (erialase töökogemuse tõendamiseks) põhiharidusega hooldustöötaja õppekavale kandideerijal.

Erakorralise meditsiini tehniku õppekava

 

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Erakorralise meditsiini tehnik (EHIS kood 135757) (RE ja REV õppekohad)

 

 

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 1 aasta

 

õppetöö Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)

õppetöö eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm)

vastuvõtt talvel 2022/2023

Vastuvõtuvestlus*

Õpimotivatsioon (6); kutseala tundmine sh kutse-eetika (5); väljendusoskus eesti keeles (5);  valmisolek õppetööks (4).

20

Vastuvõtukatse

I Elustamine
Juhendite järgimine (2); tegevuskiirus (3)

II Ülesanne
Tähelepanu, loogika, matemaatika (10)

15

Kokku

35

 

Lapsehoidja (tase 4) õppekava

Lapsehoidja (tase 4) õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Lapsehoidja (EHIS kood 129237) (REV õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 1 aasta

 

õppetöö Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)

 

õppetöö eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm)

 

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine (6); väljendusoskus eesti keeles (6);  valmisolek õppetööks (5).

20

Kokku

20

Lapsehoidja (tase 5) õppekava

Lapsehoidja (tase 5) õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Lapsehoidja (EHIS kood 227202)

(RE ja REV õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (viies kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik Lapsehoidja, tase 4 kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu.)

Nominaalne õppeaeg 6 kuud.

 

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine (6); väljendusoskus eesti keeles (6);  valmisolek õppetööks (5).

20

Kokku

20

Abivahendispetsialisti õppekava

 

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Abivahendispetsialist  (EHIS kood 140845) (RE õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 1 aasta

õppetöö toimub eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm) 

2022 aastal vastuvõttu ei toimu*

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine sh kutse-eetika (8); väljendusoskus eesti keeles (6);  valmisolek õppetööks (3).

 

 

20

Kokku

20

Tegevusjuhendaja õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Tegevusjuhendaja (EHIS kood 151998) (RE ja REV õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 1 aasta

 

õppetöö toimub eesti keeles (statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)

õppetöö eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm)

Vastuvõtuvestlus

 

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine (6); väljendusoskus eesti keeles (8);  valmisolek õppetööks (3).

 

20

Kokku

20

Sterilisatsioonitehniku õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Sterilisatsioonitehnik  (EHIS kood 160377) (RE õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 1 aasta

õppetöö toimub Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)

2022 aastal vastuvõttu ei toimu*

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine sh kutse-eetika(8); väljendusoskus eesti keeles (6);  valmisolek õppetööks (3).

 

 

 

20

Kokku

20

Hambaraviassistendi õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Hambaraviassistent (EHIS kood 196437) 
(RE õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (viies kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

nominaalne õppeaeg 2 aastat

õppetöö toimub Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm)

 

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine (8); väljendusoskus eesti keeles (4); valmisolek õppetööks (6).

 

 

 

21

Kokku

21

Tervishoiusekretäri õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Tervishoiusekretär (EHIS kood 232203) 
(RE õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (viies kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

nominaalne õppeaeg 1 aasta

õppetöö toimub eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm)

 

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine (6); väljendusoskus eesti keeles (6); valmisolek õppetööks (5).

 

 

 

20

Kokku

20