Skip to main content

Vastuvõtutingimused õppekavati

 

MAGISTRIÕPE

Terviseteaduse magister (terviseõde, intensiivõde, vaimse tervise õde, kliiniline õde)
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

 

Terviseteadus (90 EAP, EHIS kood 194200)

 

magistriõpe

 

nominaalne õppeaeg 1,5 aastat

 

õppetöö Tallinnas, vastuvõtt toimub suvel 2024

Lõputunnistuse keskmine hinne Kaalutud keskmine hinne rakenduskõrghariduse akadeemilisel õiendil (diplomi lisa) 5
Magistritöö ideekavand* Probleemikäsitlus (5), informatsioonikasutus (5), projekti visioon, missioon ja peamised tegevused (5), koostöövalmidus (5), enesereflektsioon (5) 25
Vastuvõtuvestlus** Õpimotivatsioon (3-5), analüüsioskus  (3-5), valmisolek kutse- või eriala arendustöö juhtimiseks (3-5), valmisolek õppetööks (3-5) 20
Kokku 50

*Ideekavand magistritööks tervise- ja heaoluvaldkonnas. Vaata ideekavandi juhendit SIIT.
**Vestluse teema: Õenduse roll Eesti tervishoius ja selle perspektiivid

RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
NB! Riigieksamite tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

Tervisedenduse õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Tervisedendus (180 EAP, EHIS kood 80997)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg

3 aastat

 

õppetöö Kohtla-Järvel, vastuvõtt toimub suvel 2024

Lõputunnistuse keskmine hinne

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika. 

5

Vastuvõtutest

Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10). 

20

Vastuvõtuvestlus*

Kutsemotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5), valmisolek õppetööks (5).

30

Kokku

55

 

Vastuvõtuvestlusele ja -katsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Hambatehniku õppekava
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Hambatehnik

(210 EAP, EHIS kood 80166)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 3,5 aastat

 

õppetöö Tallinnas

 

2024. a vastuvõttu ei toimu

Lõputunnistuse keskmine hinne Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika. 5
Vastuvõtutest Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10). 20
Vastuvõtuvestlus* Kutsemotivatsioon, valmisolek õppetööks (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5). 20

Vastuvõtukatse:

modelleerimine**

Ajakasutus – mudeli valmistamiseks on aega 40 minutit (10), detailide kopeerimine – kopeerida on vaja kuue erineva detaili kuju, arvestades seejuures nurki, kaldeid, ümarusi, teravuste kopeerimist ja puhtust (15), sügavuste kopeerimine – arvesse võetakse nelja erineva külje sügavuse kopeerimist (15). 40
Kokku 85

 

Vastuvõtuvestlusele ja -katsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

** Vastuvõtukatsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti, lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtuvestluse punktisumma kokku  on vähemalt 35 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde, vastuvõtutesti ja vastuvõtuvestluse punktisumma kokku jääb alla 35 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Tegevusterapeudi õppekava
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Tegevusterapeut (240 EAP, EHIS kood 3311)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 4 aastat

 

õppetöö Tallinnas, vastuvõtt toimub suvel 2024

Lõputunnistuse keskmine hinne Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika. 5
Vastuvõtutest Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10).  20
Vastuvõtuvestlus*

Kutsemotivatsioon (5), kutsealatundmine (5), probleemülesande lahendamine vestluse käigus (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5).

 

30
Kokku 55

 

Vastuvõtuvestlusele ja -katsetele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Farmatseudi õppekava
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Farmatseut (180 EAP, EHIS kood 1477)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 3 aastat

 

õppetöö Tallinnas, vastuvõtt toimub suvel 2024

Lõputunnistuse keskmine hinne Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika. 5
Vastuvõtutest Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10). 20
Vastuvõtuvestlus* Kutsemotivatsioon, valmisolek õppetööks (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5). 20

Vastuvõtukatse:

reaal- ja loodus- teaduslike ainete komplekstest *

Testis hinnatakse üldiseid teadmisi keemiast, botaanikast, anatoomiast ja füsioloogiast. Test on arvutipõhine valikvastustega test, milles on 40 küsimust. Iga õige vastus annab maksimaalselt kokku ühe punkti.   40
Kokku 85

 

Vastuvõtukatse on kirjalikus vormis, sisaldades küsimusi, millele tuleb vastata valik- või lühivastustega.
Näiteks:

1. Kirjutage selle keemilise ühendi valem, mis tekib soolhappe ja naatriumhüdroksiidi reageerimisel.

2. Kumb on suurem taimesüstemaatika üksus:
a) perekond
b) sugukond

3. Kas veri jõuab tagasi südamesse:
a) arterite kaudu
b) veenide kaudu

 

Vastuvõtuvestlusele ja -katsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Farmatseudi õppekava inglise keeles (Assistant Pharmacist)
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Assistant pharmacist (tasuline, 180 EAP, EHIS kood 214475)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 3 aastat

 

õppetöö Tallinnas, vastuvõtt toimub talvel 2023

Vastuvõtuvestlus Kutsemotivatsioon, valmisolek õppetööks (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus inglise keeles (5), suhtlemisoskus (5). 20

Vastuvõtukatse:

reaal- ja loodus- teaduslike ainete komplekstest *

Testis hinnatakse üldiseid teadmisi keemiast, botaanikast, anatoomiast ja füsioloogiast. Test on arvutipõhine valikvastustega test, milles on 40 küsimust. Iga õige vastus annab ühe punkti.   40
Kokku 60

Vastuvõtukatse on kirjalikus vormis, sisaldades küsimusi, millele tuleb vastata valik- või lühivastustega.

Näiteks:

1. Kirjutage selle keemilise ühendi valem, mis tekib soolhappe ja naatriumhüdroksiidi reageerimisel.

2. Kumb on suurem taimesüstemaatika üksus:
a) perekond
b) sugukond

3. Kas veri jõuab tagasi südamesse:
a) arterite kaudu
b) veenide kaudu

Optometristi õppekava
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Optometrist (210 EAP, EHIS kood 1479)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 3,5 aastat

 

õppetöö Tallinnas, vastuvõtt toimub suvel 2024

Lõputunnistuse keskmine hinne Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika. 5
Vastuvõtutest Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10).  20
Vastuvõtuvestlus* Kutse- ja õpimotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), 5 erinevat peast lahendamise matemaatikaülesannet (liitmine, lahutamine, jagamine, korrutamine, astendamine, juurimine), iga õige vastus annab 2 punkti (10). 30
Kokku 55

 

Vastuvõtuvestlusele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Ämmaemanda õppekava

Õppekava

Vastuvõtutingimus

Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)

Maksimaalsed võimalikud punktid

Ämmaemand (270 EAP, EHIS kood 1470)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 4,5 aastat

 

õppetöö Tallinnas, vastuvõtt toimub suvel 2024

Lõputunnistuse keskmine hinne

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika.

5

Vastuvõtutest

Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10). 

20

Vastuvõtuvestlus*

Kutsemotivatsioon, valmisolek õppetööks (5), kutseala tundmine (5), eetilised hoiakud (5), väljendusoskus eesti keeles, suhtlemisoskus (5).

20

Vastuvõtukatse:

reaal- ja loodus- teaduslike ainete komplekstest*

Testis hinnatakse üldiseid teadmisi matemaatikast, bioloogiast, inimeseõpetusest ning ühiskonnaõpetusest. Test on arvutipõhine valikvastustega test, milles on 40 küsimust. Iga õige vastus annab maksimaalselt kokku ühe punkti.  

40

Kokku

85

Vastuvõtukatse on kirjalikus vormis, sisaldades küsimusi, millele tuleb vastata valik- või lühivastustega.
Näiteks:

 1. Sünnitanule on vaja manustada palavikualandajat 1g. Tabletis on 500 mg toimeainet. Mitu tabletti tuleb ravimit anda? 

  a) 2 tabletti
  b) 3 tabletti 
  c) 1 tablett 
  d) 0,5 tabletti.

  2. Kui ühe vanema veregrupp on A (homoosügootne) ja teise vanema veregrupp on B (heterosügootne, B0), millised veregrupid võivad nende lastel olla? 

  a) Ainult A ja B
  b) Ainult O ja AB 
  c) A, B, AB ja O 
  d) Ainult AB

Vastuvõtuvestlusele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

Õe  õppekava
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Õde (210 EAP, EHIS kood 1467)

 

rakenduskõrgharidusõpe

 

nominaalne õppeaeg 3,5 aastat

õppetöö suvel 2024. a sisseastudes toimub Tallinnas, Kohtla-Järvel, Kuressaares

 

 

 

Lõputunnistuse keskmine hinne Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika. 5
Vastuvõtutest Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10). 20
Vastuvõtuvestlus* Õpimotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5), valmisolek õppetööks (5). 30
Kokku 55**

 

Vastuvõtuvestlusele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

** Kõrgkoolil on õigus anda lisapunkt kandidaadile, kes gümnaasiumi riikliku õppekava § 11 lg 6 ja lg 9 alusel on läbinud tervishoiu- või meditsiinivaldkonna valikkursuse(d) ning tulemused kajastuvad gümnaasiumi lõputunnistusel.

KUTSEÕPE

Hooldustöötaja õppekava
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Hooldustöötaja (EHIS kood 135737) (RE ja REV õppekohad)

 

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik vähemalt põhihariduse* olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 2 aastat

 

õppetöö Tallinnas eesti keeles / Kohtla-Järvel eesti keeles/vene keeles (statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)

 

õppetöö eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm)

Vastuvõtuvestlus Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine  (6); väljendusoskus eesti keeles (8);  valmisolek õppetööks (5). 22
Kokku 22

 

*Tõend tööandjalt (erialase töökogemuse tõendamiseks) põhiharidusega hooldustöötaja õppekavale kandideerijal.

Erakorralise meditsiini tehniku õppekava

 

Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Erakorralise meditsiini tehnik (EHIS kood 135757) (RE ja REV õppekohad)

 

 

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 1 aasta

 

õppetöö Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)

vastuvõtt talvel 2023/2024

Vastuvõtuvestlus* Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine sh kutse-eetika (3); väljendusoskus eesti keeles (5);  valmisolek õppetööks (3). 14
Vastuvõtukatse

I ülesanne: elustamine 
Juhendite järgimine (8); tegevuskiirus (4)

II ülesanne: kirjalikud harjutused 
Loogika ja ühikute teisendamine (10)

22
Kokku 36

 

Kirjalikes ülesannetes tuleb mõõtühikuid teisendada ja leida numbrite vahel loogiline seos. Näiteks numbrite 2, 4, 6, 8, 10 seos seisneb selles, et iga järgnev number on +2 ühikut suurem ehk numbrile "10" peab selle seose alusel järgnema “12”.

Lapsehoidja (tase 4) õppekava

Lapsehoidja (tase 4) õppekava

Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Lapsehoidja (EHIS kood 129237) (RE ja REV õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 1 aasta

 

õppetöö Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)

 

õppetöö eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm)

 

Vastuvõtuvestlus Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine (6); väljendusoskus eesti keeles (6);  valmisolek õppetööks (5). 20
Kokku 20
Lapsehoidja (tase 5) õppekava

Lapsehoidja (tase 5) õppekava

Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Lapsehoidja (EHIS kood 227202)

(RE ja REV õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (viies kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik Lapsehoidja, tase 4 kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu.)

Nominaalne õppeaeg 6 kuud.

 

Vastuvõtuvestlus Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine (6); väljendusoskus eesti keeles (6);  valmisolek õppetööks (5). 20
Kokku 20
Abivahendispetsialisti õppekava

 

Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Abivahendispetsialist  (EHIS kood 140845) (RE õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 1 aasta

õppetöö toimub eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm) 

2023. aastal vastuvõttu ei toimu*

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine sh kutse-eetika (8); väljendusoskus eesti keeles (6);  valmisolek õppetööks (3).

 

 

20
Kokku 20
Tegevusjuhendaja õppekava
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Tegevusjuhendaja (EHIS kood 151998) (RE ja REV õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 1 aasta

 

õppetöö toimub eesti keeles (statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)

õppetöö eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm)

Vastuvõtuvestlus

 

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine (6); väljendusoskus eesti keeles (8);  valmisolek õppetööks (3).

 

20
Kokku 20
Sterilisatsioonitehniku õppekava
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Sterilisatsioonitehnik  (EHIS kood 160377) (RE õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

 

nominaalne õppeaeg 1 aasta

õppetöö toimub Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)

vastuvõtt talvel 2023/2024

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine sh kutse-eetika (6); väljendusoskus eesti keeles (6);  valmisolek õppetööks (5).

 

 

 

20
Kokku 20
Hambaraviassistendi õppekava
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Hambaraviassistent (EHIS kood 196437)  
(RE õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (viies kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

nominaalne õppeaeg 1 aasta

õppetöö toimub Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)

 

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine (8); väljendusoskus eesti keeles (4); valmisolek õppetööks (6).

 

 

 

21
Kokku 21
Tervishoiusekretäri õppekava
Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) Maksimaalsed võimalikud punktid

Tervishoiusekretär (EHIS kood 232203) 
(RE õppekohad)

kutseõppe tasemeõpe (viies kvalifikatsioonitase, kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)

nominaalne õppeaeg 1 aasta

õppetöö toimub eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine õppevorm)

 

Vastuvõtuvestlus

Õpimotivatsioon (2); kutseala tundmine (7); väljendusoskus eesti keeles (6); valmisolek õppetööks (5).

 

 

 

20
Kokku 20