Skip to main content

Korduma Kippuvad Küsimused (KKK)

 


VASTUVÕTT (AVALDUSE ESITAMINE SAISis / KANDIDEERIMISE EELDUSED / KATSED)

Millal on suvised vastuvõtud?

Vastuvõtt toimub kõrgkooli nõukogu kinnitatud kuupäevadel. Vastuvõtu täpsem ajakava on leitav kõrgkooli kodulehelt:

Avalduste ja dokumentide esitamine toimub tavapäraselt läbi SAISi. Dokumentide vastuvõtu, vastuvõtuvestluste, vastuvõtukatsete, vastuvõtuga seonduva nõustamise ja raamatukogu kasutamine võimalikkus kõrgkoolis kohapeal täpsustub enne vastuvõtu algust. Palume kandidaatidel olla valmis tegema vastuvõtuga seonduvad toiminguid online keskkondades.

Mitmele õppekavale ma kandideerida saan?

Kandidaat saab vastuvõtuperioodil esitada avalduse:

 • Magistriõppes - ühele RE* konkursile
 • Rakenduskõrgharidusõppes - kahele RE ja ühele REV** konkursile
 • Kutseõppes*** - kahele RE ja kahele REV konkursile

* RE - riigileelarveline ehk tasuta
** REV - riigieelarveväline ehk tasuline  
*** Kutseõppes õppekava vorm ja keel konkursside arvestusse ei lähe.

Kui mul on SAISis kõik kandideerimiseks vajalikud tulemused olemas, kas ma pean tooma paberkandjal dokumendid kõrgkooli?

Ei pea. Dokumente on võimalik lisada failidena SAISi avalduse juurde ja kõrgkooli kohapeale tulemine ei ole vajalik.
Vajadusel on siiski võimalik dokumente ka kohapeal esitada, vastavalt ettenähtud kuupäevadele.

Millised riigieksamid peavad olema sooritatud, et saaks kandideerida?

Riigieksameid kandideerimisel ei arvestata. Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimisel arvestatakse keskmist hinnet järgmiste gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, matemaatika, füüsika, keemia.

Milline peab olema kandideerimisel keeletase?

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis saab rakenduskõrghariduses ja magistriõppes alustada õpet kandidaat, kellel on olemas õppetöö alguseks B2-taseme tunnistus või kutseõppes B1-taseme tunnistus. Kandidaat, kes on varasemalt hariduse omandanud mõnes muus keeles, peab eesti keeles õpingute alustamiseks esitama tunnistuse eesti keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel (originaal). 

 • Suvise vastuvõtu puhul B2-taseme tunnistuse puudumise korral on kandidaat kohustatud läbima eesti keele oskuse hindamise. 
 • Talvise vastuvõtu puhul B2-taseme tunnistuse puudumise korral rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele kandideerida võimalik ei ole. 

Mis vahe on vastuvõtutestil ja vastuvõtukatsel?

Vastuvõtutest on online test, mille peavad vastuvõtutingimusena läbima kõik kandidaadid, kes kandideerivad rakenduskõrgharidusõppe õppekavale. Vastuvõtukatse on ainult teatud õppekavadele määratud vastuvõtutingimus, katse võib olla nii teoreetilise kui ka praktilise iseloomuga. Tutvu iga õppekava vastuvõtutingimustega lähemalt SIIN.
NB! SAIS süsteem ei erista mõisteid "vestlus", "katse" ja "test". Juhul, kui saate SAISist teavituse "katse" kohta, ei tähenda see automaatselt, et peaksite sooritama vastuvõtukatse.

Juhul kui ma olen esitanud avalduse õe õppekavale nii Tallinnasse kui Kohtla-Järvele (või teise linna), siis kas ma pean tegema kaks vastuvõtutesti ja osalema kahel vastuvõtuvestlusel?

Ei pea. Vastuvõtutest ja vestlus tuleb läbida üks kord. Kõik vestlused rakenduskõrgharidusõppekavale kandideerides toimuvad Tallinnas. Ainult hooldustöötaja Kohtla-Järve rühma vestlus (kutseõpe) toimub Kohtla-Järvel.

Ma ei saa aru, mida minu kandideerimisavalduse staatus SAISis tähendab.

 • Esitamata: Te ei ole enda avaldust konkursile esitanud. 
 • Ülevaatamisel: vastuvõtutöötaja peab Teie avalduse üle vaatama. Kui Teil on tarvis esitada lisadokumente, kirjutab vastuvõtutöötaja Teie avaldusele kommentaari täpsemate juhistega.
 • Lubatud sisseastumiskatsele: Teile on määratud personaalne vastuvõtuvestluse (ja vastuvõtukatse) aeg, mida näete enda avalduselt. Kui kandideerite rakenduskõrgharidusõppesse on Teil nüüd võimalik alustada vastuvõtutesti sooritamist. 
 • Vastuvõetav: olete osutunud vastuvõetavaks. Palun kinnitage enda õppimatulek määratud tähtajaks SAISis või e-posti teel vastuvott@ttk.ee. Ettenähtud ajaks teatamata jätmine loetakse õppekohast loobumiseks ja vabaks jäänud õppekoht täidetakse paremusjärjestuse alusel järgmise kandidaadiga.
 • Kandideeriv: Teie avaldus täidab kandideerimise nõudeid, kuid olete pingereas ootel. Õppekohtade vabanemisel täidetakse need paremusjärjestuse alusel pingereas olevate järgmiste kandidaatidega.
 • Määratud õppekohast loobunuks: avaldus oli eelnevalt staatuses "vastuvõetav", kuid Te ei kinnitanud enda õppimatulekut õigeaegselt. Vabaks jäänud õppekoht on täidetud paremusjärjestuse alusel pingereas järgmise kandidaadiga.
 • Konkurentsist väljas: Teie konkursipunktid on madalamad kui kandideerimislävend.

Mulle ei sobi vastuvõtuvestluseks või -katseks määratud aeg. Kas ma saan sellel osaleda näiteks nädal hiljem?

Vastuvõtuvestlused ja -katsed toimuvad kõrgkooli nõukogu poolt kinnitatud perioodil. Väljaspool kinnitatud perioodi vastuvõtuvestlusi ega -katseid ei toimu.

Keda ma pean teavitama, kui ma ei osale mulle määratud ajal vastuvõtuvestlusel või -katsel?

Palun teavitage vastuvõtuspetsialisti e-posti teel vastuvott@ttk.ee, kirjutades välja õppekava, täpse kuupäeva ja kellaaja, mis Teile määratud oli.


VASTUVÕTT JA ÕPPEKULUDE OSALINE HÜVITAMINE

Kas Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis on õppimine tasuline?

Täiskoormusel ja -mahus õppides (100% õppekava täidetus igal semestril) saate RE õppekaval õpingud tasuta läbida. Tasulised on ainult REV õppekavad.

Olen varasemalt omandanud (rakendus)kõrghariduse teises koolis. Kas sellisel juhul pean õpingute eest tasuma?

Ei pea, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on täiskoormusel õppimine riigieelarveline ehk tasuta ka juhul, kui olete varasemalt (rakendus)kõrghariduse teises koolis juba omandanud.

Olen varasemalt õppinud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrgharidusõppes. Kas samale õppekavale uuesti kandideerides ja õppima asudes pean õpingute eest tasuma?

Teil on kohustus õpingud osaliselt hüvitada ulatuses 5 eurot iga läbitud EAP eest, kui olete viimase kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja seejärel uuesti immatrikuleeritud samale õppekavale (vt õppekulude hüvitamise tingimused ja määrad)

Õpin hetkel Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, kuid soovin õppekava vahetada. Kas mind viiakse üle teisele õppekavale?

Kui soovite alustada õpinguid uuel õppekaval, tuleb Teil järgmisel vastuvõtuperioodil teiste kandidaatidega võrdsetel alustel kandideerida. Juhul, kui Te osutute vastuvõetavaks, on teil võimalik VÕTA-ga positiivselt sooritatud õppekavades kattuvad ained üle kanda.

Õpin hetkel Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, kuid soovin Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üle tulla. Kas mind tuuakse üle ?

Kui soovite alustada õpinguid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, tuleb Teil järgmisel vastuvõtuperioodil teiste kandidaatidega võrdsetel alustel kandideerida. Juhul, kui Te osutute vastuvõetavaks, on teil võimalik VÕTA-ga positiivselt sooritatud õppekavades kattuvad ained üle kanda. 

Kas kandideerimiseks pean end praeguselt õppekohalt eksmatrikuleerima?

Avaldus eksmatrikuleerimiseks on Teil otstarbekas esitada alles pärast soovitud õppekavale sissesaamist ja oma õppima asumise kinnitamist. Teie kandideerimist see ei mõjuta.


ÕPPEKULUDE OSALINE HÜVITAMINE (RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE)

Kas sain õigesti aru, et juhul kui kasvatan alla 7-aastast last, siis õppekulude osalist hüvitamist ei rakendata? Kas ma sel juhul saangi läbida õppekava aeglasemas tempos ja ei mul ei tule sellest rahalisi kohustusi?

Kui kasvatate alla 7-aastast last (ja esitate ettenähtud ajaks seda tõendava dokumendi), siis õppekulude osalist hüvitamist ei rakendata (see tähendab, et Teilt ei nõuta tasu jooksvate õpivõlgnevuste korral). Samas on Teil vastavalt õppekorralduseeskirjale kohustus kõik oma õpivõlgnevused likvideerida hiljemalt järgneva õppeaasta esimesel õppenädalal, vastasel juhul Teid järgmisele kursusele üle ei viida (100%-line õppekava täidetuse nõue) ja eksmatrikuleeritakse õpivõlgnevuste tõttu. Seega üliõpilasena Teil aeglasemas tempos õppekava võimalik läbida ei ole (täiskoormusel ja -mahus õpe). Samas on Teil võimalik õpinguperioodi jooksul kasutada õigust omal soovil akadeemilisele puhkusele minekuks kuni kaheks semestriks või  eksmatrikuleerimise korral jätkata õpinguid eksternina (tasuline õpe).

 


VAJADUSPÕHINE ÕPPETOETUS ÜLIÕPILASTELE (RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE)

Mulle jäi arusaamatuks, kuidas arvutatakse vajaduspõhise toetuse määrasid. Infos on kirjas, et keskmise sissetuleku arvestamiseks jagatakse tulude summa 12 ja seejärel pereliikmete arvuga. Kas nende tulude hulka lähevad ka kõik toetused (näiteks riiklik lapsetoetus jne)? Kas seda keskmist arvutatakse iga kuu eraldi või poolaasta kaupa? Kui kasvatan last üksi, kas siis toetuse määramisel nõutakse lapse isa rahalise toetuse tõestamist vms?

(Haridus- ja Teadusministeerium): Keskmise sissetuleku hulka arvestatakse kogu see tulu, mille pealt peab riigile maksu tasuma. Sinna hulka kuuluvad näiteks palgatulu, ettevõtlustulu, pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad jne (sh. riiklik lapsetoetus). Keskmise sissetuleku arvestamiseks jagatakse antud tulude summa 12-ga ja seejärel üliõpilase ja tema pereliikmete arvuga. Maksu- ja Tolliamet arvutab füüsilise isiku maksutulu üks kord aastas (tuludeklaratsiooni on võimalik esitada 15.veebruarist - 31.märtsini). Seega, arvutatakse tudengi sissetulekut üks kord aastas. Kui see vahepeal muutub, siis vajaduspõhise toetuse saamist mõjutab see alles järgmise õppeaasta alguses.  Tulumaksuga maksustatakse elatis (ka alimendid). Kui Maksu- ja Tolliametis on lapse isa toetus isiku tuluna deklareeritud, siis kajastub see ka õppetoetuse taotlemisel. Kui isa maksab lapsele toetust nn mitteametlikus vormis, siis ei ole see tulu kajastatud ja ei võeta sissetulekute arvestamisel arvesse. Õppetoetuse taotlemisel hangib süsteem ise taotleja isikuga seotud andmed Rahvastukuregistrist, Maksu- ja Tolliametist ning EHISst, kohustust täiendavaid andmeid lisada ei ole.