Skip to main content

Ämmaemanda õppekava üliõpilaste ja kutseõppe õppekavade õpilaste palgatöö praktika osana arvestamise kord

KINNITATUD Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu 18.02.2014 otsusega nr 8.1 

MUUDETUD Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu 25.10.2022 otsusega nr 8.1 

MUUDETUD Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu 23.04.2024 elektroonilise istungi otsusega nr 1.1


ÄMMAEMANDA ÕPPEKAVA ÜLIÕPILASTE JA KUTSEÕPPE ÕPPEKAVADE ÕPILASTE PALGATÖÖ PRAKTIKA OSANA ARVESTAMISE KORD 

1. Üldsätted 

1.1. Käesolev kord reguleerib Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava üliõpilaste ja kutseõppe õppekavade õpilaste palgatöö arvestamist praktika osana. 

1.2. Praktilise töö arvestamisega õppekava osana rakenduskõrghariduses ämmaemanda õppekaval tegeleb konkreetse praktika vastutav õppejõud ja kutseõppes rühma juhendaja. 

1.3. Üliõpilaste (rakKH)1 palgatööks nimetatakse tööd, kus kõrgkoolis õppiv üliõpilane töötab vastavalt praktikale abiämmaemanda ametikohal kehtiva töölepingu alusel. 

1.4. Õpilase (kutseõpe) palgatööks nimetatakse tööd, kus õpilane töötab kehtiva töölepingu alusel kutsealal, mille tegevusvaldkond põhineb õppekavaga samalaadsetel ülesannetel ja toimingutel. 

1.5. Üliõpilase palgatöö arvestamise eelduseks on: 

   1.5.1. töötamine abiämmaemandana ämmaemanda õppekava praktikate korral. 

   1.5.2. kehtiv tööleping vastavalt punktis 1.3 väljatoodud juhtudel ja vastava praktikaga vähemalt sama pikk eelnev töökogemus; 

1.6. Õpilase palgatöö arvestamise eelduseks on: 

   1.6.1. töötamine õppekavaga sarnasel kutsealal (vt p 1.4.); 

   1.6.2. kehtiv tööleping vastavalt punktides 1.4 väljatoodud juhtudel ja vähemalt 6 kuud eelnevat töökogemust vastaval kutsealal ehk õppekavaga samalaadsetel ülesannetel ja toimingutel põhinevas tegevusvaldkonnas.


2. Palgatöö arvestamine 

2.1. Hiljemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva enne praktika algust esitab palgatööd õppekava osana arvestada sooviv üliõpilane tööandja poolt väljastatud ja digiallkirjastatud tõendi kehtiva töölepingu olemasolu kohta (sh töölepingu alguskuupäev, osakond, ametikoht, töökoormus) oma õpperühma praktikajuhendamise Moodle kursusel vastava praktika peatükis. 

2.2. Hiljemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva enne praktika algust esitab palgatööd õppekava osana arvestada sooviv õpilane tööandja poolt väljastatud ja digiallkirjastatud tõendi kehtiva töölepingu olemasolu kohta (sh töölepingu alguskuupäev, osakond, ametikoht, töökoormus) ja eneseanalüüsi ülekantavate praktika õpiväljundite, sh hindamiskriteeriumite kohta oma õpperühma Moodle kursusel. 

2.3. Vastus palgatöö praktika osana arvestamise taotlusele antakse õppurile hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne praktika algust (rakKH puhul oma rühma praktikajuhendamise, kutseõppes oma rühma) Moodle kursusel õppuri poolt üles laetud dokumendi kommentaarides/tagasisides. 

2.4. Osalise palgatöö praktika osana arvestamise korral teavitatakse õppurit arvestatud praktika mahu osas Moodle kursusel õppuri poolt üles laetud dokumendi kommentaarides/tagasisides või personaalse pöördumise teel õppuri student e-mailile. Puuduoleva kontakttundide mahu sooritab õppur praktikal (vt joonis 1, näide 1, 1.1.). 

2.5. Praktika arvestamine toimub kõrgkoolipoolse juhendaja poolt praktika aineprogrammis sätestatud iseseisva töö (kutseõpe), praktikatöö (rakKH) esitamise, selle hindamise ja üliõpilase praktika lõpuseminaris osalemise järgselt. 

2.6. Rakenduskõrghariduses ämmaemanda õppekaval praktikatöö mitteesitamisel loetakse praktika mittearvestatuks. Kordussooritused toimuvad vastavalt õppekorralduseeskirjas sätestatule. 

2.7. Kutseõppes eneseanalüüsi mitteesitamisel suunatakse õpilane vastava praktika kohustusliku tunnimahu ulatuses praktikat sooritama. 

3. Palgatöö tõendite säilitamine 

3.1. Kutseõppe õppekavade esitatud palgatöö tõendid on säilitatud õpperühma Moodle kursusel. 

3.2. Rakenduskõrghariduse ämmaemanda õppekava esitatud palgatöö tõendid on säilitatud õpperühma praktikajuhendamise Moodle kursusel.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
1 Rakenduskõrgharidus 

JOONIS 1

ÄMMAEMANDA ÕPPEKAVA ÜLIÕPILASTE JA KUTSEÕPPE ÕPPEKAVADE ÕPILASTE PALGATÖÖ PRAKTIKA OSANA ARVESTAMISE KORD