Skip to main content

Riigikeele õpe 2023/24. õa

Riigikeele õpe 2023/24. õa

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik 2023/24. õppeaasta suvisel vastuvõtul kõrgkooli õppima asunud eesti keelest erineva emakeelega üliõpilastel/õpilastel õppida vajadusepõhiselt täiendavat riigikeelt. Täpsem info testimise kohta vt vastuvõtuinfost. Meie eesmärk on üliõpilaste/õpilaste keeleoskuse arendamine selleks, et üliõpilased/õpilased saaksid keeleliselt hästi hakkama erialastes tundides ja ka praktika ajal erinevates praktikabaasides. Riigikeele õpe sisaldab nelja osaoskuse (kuuldu ja loetu mõistmine, rääkimine ning kirjutamine) arendamist üldkeeles ja õppekavale spetsiifilise terminoloogia arendamist. Keeleõpe lähtub Euroopa keeleõppe raamdokumendis kehtestatud B2- ja B1-taseme kriteeriumitest.

2023/24. õppeaastal õpivad õpilased/üliõpilased, kes ei ole omandanud põhi-, kesk- või kõrgharidust eesti keeles, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis täiendavat riigikeelt mahus 10 EAP (Tallinnas, õpe kestab 1 õppeaasta) ja 20 EAP (Tallinnas ja Kohtla-Järvel, õpe kestab 2 õppeaastat). Riigikeele õpingud toimuvad paralleelselt kutseala õpingutega. Riigikeele õppe alguses ja lõpus toimub keeletestimine. Nii algus- kui lõputestis kontrollitakse üliõpilase/õpilase kuuldu ja loetu mõistmise, rääkimise ning kirjutamise oskust.