Skip to main content

Töötajate tunnustamise kord

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 14.02.2012. a otsusega nr 1.1

MUUDETUD Kõrgkooli nõukogu 28.11.2023.a otsusega nr 3.1

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise kord

 1. Üldsätted Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise korra eesmärgiks on:
  1.1. tähelepanu osutamine kõrgkooli praegustele või endistele töötajatele silmapaistvate töötulemuste, arendustegevuse, uurimistöö või pikaajalise ja tulemusliku töötamise eest, töötaja juubeli ja/või pensionile jäämise puhul;
  1.2. tähelepanu osutamine kõrgkooli mainet edendava tegevuse eest piirkondlikul, üleriiklikul või rahvusvahelisel tasandil, kõrgkoolisisese, kõrgkoolivälise ja/või erialase silmapaistva ja aktiivse tegevuse eest;
  1.3. reguleerida ja kirjeldada kõrgkooli töötajate ning koostööpartnerite tunnustamise viise ja vorme.
  2. Töötajate tunnustamine
  2.1. Suuline esiletõstmine liikmeskonna ees;
  2.2. töötajat tunnustatakse rektoraadi/nõukogu ja/või struktuuriüksuse juhi poolt lillede, kingituse ja/või meenega lapse sünni, abiellumise ning juubelite (viie ja nulliga lõppevad) ja tööjuubelite (alates 20. aastat) puhul;
  2.3. kõrgkooli tänukirja andmine vastavalt tänukirja statuudile;
  2.4. töötaja nimetamine kõrgkooli auliikmeks vastavalt kõrgkooli auliikme statuudile;
  2.5. töötaja esitamine pikaajalise (25 ja enam aastat) tulemusliku töö eest Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja saamiseks;
  2.6. hinnalise kingituse andmine silmapaistvate tulemuste eest oma valdkonna arendamisel ja/või kõrgkoolist töölt lahkumisel pärast pikemaajalist tulemuslikku töötamist;
  2.7. töötaja esitamine riiklike ja/või piirkondlike tunnustuste/autasude saamiseks vastavalt kõrgkooli liikmeskonna poolt tehtud ettepanekutele ja rektoraadi heakskiidule. Aastalõpu tänuüritusel nimetab personalitöötaja kalendriaasta jooksul riiklike/piirkondlike tunnustuste saamiseks kõrgkoolile teadaolevad esitatud kandidaadid;
  2.8. kõrgkooli töötajaid väärtustatakse, korraldades ühisüritusi: tänuüritus aasta lõpus, kõrgkooli aastapäev, ava- ja lõpuaktused jt.
  2.9. üliõpilas- ja õpilasesinduse koordineerimisel valitav parim õppejõud, kes avalikustatakse kevadel edukate üliõpilaste/õpilaste vastuvõtul;
  2.10. kõrgkoolis antavad tunnustused:
  2.10.1. personalispetsialisti poolt iga aasta lõpus koordineeritavad, kuid töötajate hääletustulemustel põhinevad nominatsioonid on:

  2.10.1.1. aasta professionaalseim tugitöötaja (kolleeg, kes on jäänud silma
  kalendriaasta jooksul oma professionaalsusega, kelle peale võib alati
  kindel olla);
  2.10.1.2. aasta kolleeg (kolleeg, kes on teinud kalendriaasta jooksul oma tööd
  hingega ja on meeldiv töökaaslane);
  2.10.1.3. aasta haldjas (haldustöötajast kolleeg, keda Sa ei pruugi näha, kuid kõik
  viitab et ta on käinud);
  2.10.1.4. aasta vedur (kolleeg, kes on kalendriaasta jooksul olnud tegevus(te)e
  eestvedaja, idee(de) algataja, arendaja jms);
  2.10.1.5. aasta tegu (oluline algatusega või tegu, projekt, mille taga võib olla üks
  töötaja või terve meeskond);
  2.10.1.6. aasta kirjutaja (raamatukogu poolt antav nimi kalendriaastas enim
  publitseerinud ning Eesti Teadusinfosüsteemi kajastatud kirjutaja);
  2.10.1.7. aasta akadeemiline kirjutaja (kirjutaja valitakse rakendusuuringute ning
  teadus- ja arendustegevuse töörühma RUTA poolt Eesti
  Teadusinfosüsteemis olevate publikatsioonide põhjal);
  2.10.2. punktides 2.8.1.1–2.8.1.6 märgitud tunnustusega kaasneb rändkarikas ning
  meene;
  2.10.3. rektoraadi poolt antavad tunnustused, millega kaasneb tänukiri ning kingitus:
  2.10.3.1. rektoraadi tunnustus;
  2.10.3.2. rektoraadi müks.
  2.10.4. Tunnustuste kategooriaid muudetakse rektorile esitatud põhjendatud
  ettepaneku alusel.
  3. Kõrgkooli koostööpartnerite tunnustamine
  3.1. Kõrgkooli koostööpartnereid tunnustatakse kõrgkoolile osutatud teenete eest ja
  tunnustamise vormiks on kõrgkooli tänukiri vastavalt tänukirja statuudile ja
  jäädvustamine kõrgkooli kodulehel ja/või kõrgkooli aastaraamatus.
  3.2. Tunnustus „Kõrgkooli sõber“ antakse inimesele, kes on järjepidevalt panustanud
  kõrgkooli arengusse, aga ei ole kõrgkooli töötaja.
  4. Kandidaatide esitamine
  4.1. Põhjendatud ettepanekuid töötajate ja koostööpartnerite tunnustamiseks saavad teha
  kõik kõrgkooli töötajad, struktuuriüksused, üliõpilas- ja õpilasesindus, nõunike kogu,
  nõuandev kogu ja kõrgkooliga seotud ettevõtted, asutused, koostööpartnerid;
  4.2. ettepanekud esitatakse kirjalikult rektori nimele, need registreeritakse vastavalt
  kõrgkooli asjaajamiseeskirjale;
  4.3. auliikmeks nimetamise otsustab nõukogu;
  4.4. kõrgkooli rektorile jääb õigus otsustada töötajate ja koostööpartnerite tunnustamise
  üle juhtudel, mis käesolevas korras ei ole reguleeritud.
  5. Käesolevat korda vaadatakse üle ja vajadusel muudetakse kord aastas rektoraadi büroo
  juhataja algatusel.