Skip to main content

Investeeringu projekt

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - investeeringu projekt (2014-2020.4.01.16-0047)".
Ajavahemik 01.11.2016-30.04.2018.
Projekti eelarve 789 473,21 eurot, millest toetuse summaks 749 999,54 eurot.

 1. 29.03.2019 luges SA Archimedes projekti lõpetatuks
 2. 30.03.2018 andis Silwi Autoehituse AS kiirabiautosimulatsiooni kõrgkoolile üle
 3. 2018 maksetaotluste prognoos
 4. 08.12.2017 sõlmiti hanke kaaspakkujatega Vanalinna Ehitus OÜ ja BauEst OÜ'ga ehitustööde töövõtuleping nr 8-21/39
 5. Silwi Autoehituse AS'iga 30.10.2017 sõlmiti lepingu muudatus
 6. Ajavahemikul 19.10-14.11.2017 viidi läbi riigihange "Tallinna õppehoone majatiibade ühendamine juurdeehitusena" (registreerimisnumber 191795).
 7. 20.09.2017 esitas kõrgkool SA Archimedesele projekti lõpptähtaja muutmise taotluse, mis rahuldati 02.10.2017. Maksetaotluste prognoos (muudetud september 2017)
 8. 13.09.2017 esitas kõrgkool kaaspakkujatele ehitustööde töövõtulepingu üleütlemis avalduse
 9. 15.08.2017 sõlmiti hanke kaaspakkujatega RIITO Ehituse AS ja SAND Ehitus OÜ leping nr 8-21/29
 10. 16.06-10.07.2017 viiakse läbi riigihange (registreerimisnumber 188333) "Tallinna õppehoone majatiibade ühendamine juurdeehitusena"
 11. 29.06.2017 sõlmiti Silwi Autoehituse AS'ga leping kiirabiauto simulatsiooni soetamiseks. Tähtaeg 31.10.2017
 12. 2017 maksetaotluste prognoos (muudetud juuni 2017)
 13. SA Archimedese poolt haldusotsuse muutmise otsus (lõpptähtaega pikendati kuni 31.12.2017)
 14. Juurdeehituse projekt, 3D vaade
 15. 08.05-02.06.2017 viidi läbi riigihange (registreerimisnumber 186176) kiirabiauto simulatsiooni soetamiseks (pakkumusi 2)
 16. 21.02.2017 sõlmiti OÜ Humana Grupp'iga töövõtuleping Kännu 67, Tallinnas asuval kinnistul paikneva õppehoone juurdeehituse projekteerimine riigihanke mahus. Tööde teostamise lõpptähtaeg 30.06.2017
 17. 02-13.02.2017 viidi läbi lihthange (registreerimisnumber 181854) õppehoone juurdeehituse projekteerimiseks (pakkumusi 2)
 18. SA Archimedesele esitatud materjalid 2017
 19. riigihankekomisjoni moodustamine
 20. töörühma kinnitamine
 21. otsus SA Archimedeselt, otsuse muudatus
 22. SA Archimedesele esitatud materjalid 2016
 23. koostööleping Tallinna Tehnikakõrgkooliga
 24. investeerimisettepanek SA Archimedesele