Skip to main content

Sisutegevuste projekt

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".
Projekti eelarve 756 632,19 eurot, millest toetuse summaks 718 800,57 eurot.

  1. SA Archimedesele esitatud materjalid 2022
  2. SA Archimedesele esitatud materjalid 2021
  3. SA Archimedesele esitatud materjalid 2020
  4. SA Archimedesele esitatud materjalid 2019
  5. SA Archimedesele esitatud materjalid 2018
  6. SA Archimedesele esitatud materjalid 2017
  7. töörühma kinnitamine
  8. otsus SA Archimedeselt, otsuse muudatus
  9. SA Archimedesele esitatud materjalid 2016
  10. investeerimisettepanek SA Archimedesele