Skip to main content

ASTRA

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool sai projekti rahastuse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest.

ASTRA eesmärk on teadus- ja arendusasutuste ning  kõrgkoolide konkurentsivõime ja ühiskonna teenimise võimekuse kasv asutuste vastutusvaldkondades ja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ning teadus- ja arendus- ja kõrgharidussüsteemi efektiivsuse suurendamine, sealhulgas asutuste struktuursete ümberkorralduste teel.

ASTRA sisuga saab tutvuda  http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/astra/.

 

Meetme tegevuse kogumaksumus ajavahemikul 01.01.2014-31.08.2022

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on projekti koordinaatoriks Piret Gilden, kuid tegevusega on seotud paljud kõrgkooli töötajad, sh rektoraat, õppetooli/struktuuriüksuste õppejõud, õppurid.

Rahastuse saanud kõrgkooli projekti väljund: Tõusnud on tervishoiu valdkonna rakenduskõrgharidusõppe kvaliteet, suurenenud rahvusvahelistumine ning kasvanud on koostöö maht ettevõtetega.

Projekti eesmärk on tervem Eesti inimene ja turvaline tervishoiu valdkonna teenus, mida osutab kutsealaselt ja tehnoloogiliselt pädev spetsialist, kes on õppinud kaasaegses keskkonnas.

 

Rahastuse saanud tegevused saab piltlikult lüüa kaheks:

  1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine, kiirabiauto simulatsioon;
  2. õppetööd toetavad ja õppetööga seotud tegevused.

 

 

Projekti ajavahemik

Tegevus(t)e lühikokkuvõte

1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine, kiirabiauto simulatsioon

01.11.2016-30.04.2018

Tehnoloogilise õppe laienemisega soetatakse statsionaarne kiirabiauto simulatsioon, koos tehnoloogia ning õppeklassiga. Õppehoone kahe majatiiva ühendamise teel tekib juurde kasulikku pinda, mida kasutatakse kiirabiauto simulatsiooniruumiks, auditooriumideks ning avalikkusele suunatud ürituste korraldamiseks.

2. Projekti tegevusega toetatakse õppe kvaliteedi parandamist, rahvusvahelistumist ning tervisetehnoloogiate arendamist ja uurimist koostöös ettevõtetega. Valmib õppetööks vajalik tehnoloogiamoodul ning anatoomia-füsioloogia ühismoodul. Viiakse läbi rakendusuuringuid ning koostöös partneritega luuakse õpiülesannete ja kontrollsüsteemi kogum SAHVER.

01.08.2016-31.08.2022

Projekti tulemusena:

1. luuakse õppesituatsioonide ja teadmiste ning oskuste kontrollimise situatsioonide süstematiseeritud andmebaas SAHVER; 2. valmib tehnoloogiamoodul ning anatoomia-füsioloogia ühismoodul; 3. läbi on viidud rakendusuuringud ning üliõpilaste lõputööd on kantud nutikuse põhimõttest. 

 

Täpsema info mõlema projekti kohta leiad menüü vasakust servast.

Projekti koordinaator: Piret Gilden, piret.gilden@ttk.ee, 671 1714, ruum 118