Tegevus 15

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Õppe- ja teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmisele suunatud tegevused: tehnoloogiaõppe mooduli loomine (tegevuse tunnus 15).
Ajavahemik 01.05.2016-30.09.2019

  1. Töörühma muutmine alates 01.01.2019
  2. Tegevuste aruanne 01.04-30.06.2018
  3. Tegevuste aruanne 01.01-31.03.2018
  4. "Simulatsiooni kasutamine õdede täiendõppes – vaatenurk läbi ATCN®", 21-23.03.2018 päevakava, osalejad
  5. Tööplaan 2018, ajagraafik
  6. Töörühma muutmine alates 02.01.2018
  7. Tegevuste aruanne 01.10-31.12.2017
  8. Soome lähetuse (03-09.12.2017) aruanne
  9. Tegevuste aruanne 01.07-30.09.2017
  10. Tegevuste aruanne 01.04-30.06.2017
  11. Tegevuste aruanne 01.05.2016-31.03.2017
  12. Töörühma tööplaan (2016-2017)
  13. Töörühma kinnitamine