Tegevus 8

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele suunatud tegevused: õppejõudude ja töötajate simulatsiooni modelleerimise meetodite arendamine (tegevuse tunnus 8).
Ajavahemik 01.05.2016-31.08.2022

 1. Tööplaan 2020
 2. Tegevuste aruanne 2019
 3. Tööplaan 2019
 4. Tegevuste aruanne 2018
 5. 27-29.06.2018 SESAM konverentsi kokkuvõte
 6. Tööplaan 2018
 7. Tegevused 01.10-31.12.2017
 8. Tegevuste aruanne 01.07-30.09.2017
 9. Simulatsiooni instruktorite Austria koolituse memo (II kvartal)
 10. Tegevuste aruanne 01.05.2016-31.03.2017
 11. Töörühma tööplaan
 12. Töörühma kinnitamine