Skip to main content

Koolitervishoiu täiendavate tegevusjuhiste rakendamine 05.2005-03.2006

                                 

 

Projekti kestvus: 1. aprill 2005 - 31. märts 2006

Projekti algatas Tallinna Tervishoiu Kõrkool eesmärgiga tõsta koolitervishoiu raames tehtava edendus- ja ennetustegevuse kvaliteeti, projekti finantseerijaks on Eesti Haigekassa.

 

Projekti eesmärgid:
• saavutada 2006 aasta lõpuks alkoholi- ja uimastitarbimise langustendents 2% ning sellest põhjustatud tervisekahjustuste ennetamine;
• saavutada 2006 aasta lõpuks koolide traumaanalüüsi regulaarne toimumine 50% koolidest;
• viia 50% koolidest läbi terviseküsitlus õpilaste tervisliku arengu tagamiseks ning tervisehäirete varajaseks avastamiseks.

 

Oodatavad tulemused:
• kaardistatud on koolitervishoiu teenust andvad isikud ning analüüsitud nii „Riiklikku laste ja noorukite terviseprogrammi aastani 2005“ kui ka Eesti Õdede Liidu poolt läbi viidud tervishoiutöötajate küsitluse tulemusi;
• kolmes valdkonnas on valminud kooli tervishoiutöötajatele tegevusjuhised: alkoholi- ja uimastitarbimise ennetamine, turvalise koolikeskkonna kujundamine ja terviseküsitluse läbiviimine;
• tegevusjuhend on edastatud 75% koolitervishoiuteenuse osutajale;
• 150 koolitervishoiuteenuse osutajat (50%) on läbinud 8- tunnilise koolituse juhendmaterjalide kasutamiseks.

 

Projekti juht on Mai Maser (mai.maser@tai.ee) ning töörühma liikmeteks Diana Rand, Pille Javed, Marika Kirss, Tiina Juhansoo, Milvi Silland ja Maaja Jüris.

 

Tegevusjuhendid kooli tervishoiutöötajatele_eestikeelne
Tegevusjuhendid kooli tervishoiutöötajatele_ vene keelne