Skip to main content

HENRE 10.2002 - 09.2005

 

 

                                                                                   HENRE

                                                                     01.10.2002 – 30.09.2005

 

Röntgenograafiaalase koostöövõrgustiku HENRE peamiseks eesmärgiks on luua side kõigi Euroopa maade röntgenograafide vahel ja röntgenograafia rolli muutumise kontekstis arendada, harmoniseerida ja täiustada erialase hariduse ja praktika taset.
Temaatilise koostöövõrgustiku HENRE kindlaksmääratud peaeesmärk on “määratleda ja arendada välja Euroopa dimensioon antud akadeemilistel või muudel üldist huvi teenivatel aladel läbi ülikoolide fakulteetide või osakondade, akadeemiliste või eriala- assotsiatsioonide. Säärane koostöö peaks omama kestvat ja laiaulatuslikku mõju laiale ringile erialainstitutsioonidele”
Röntgenograafiaalane koostöövõrgustik HENRE püüab saavutada röntgenograafiaalase hariduse taseme ja kvaliteedi üle- Euroopalist ühtlustamist. Koostöövõrgustik on vajalik röntgenograafia erialade koolitajate õppimis- ja õpetamisalaste kogemuste vahetamiseks ja selliste valdkondade väljaselgitamiseks, kus on võimalik saavutada taseme ühtlustamine. Püüe ühlustada Euroopa siseselt pakutava hariduse taset on olnud Rahvusvahelise Röntgenograafide ja Radioloogiatehnoloogide Ühingu (ISRRT) peamiseks eesmärgiks.
Seatud eesmärgi saavutamise üheks võtmeks on erialast haridust pakkuvate institutsioonide jõudude ühendamine, võimaldamaks välja arendada ühine röntgenograafide kvalifikatsioonitase.
Erinevate tööülesannete tarvis on moodustatud kolm teemapõhist töörühma:
Töörühm 1 Euroopa dimensioon röntgenograafia alases hariduses- röntgenograafiaalane põhikoolitus
Töörühm    2 Röntgenograafia alase hariduse õppimis- ja õpetamismeetodite arendamine, kaasa arvatud e-õpe, aktiivne õpe ja Context/Problem based Learning (C/PBL)
Töörühm   3 Jätkuv erialane edasiarendamine, mis vastaks erinevate pilditehnika modaaalsuste kasutuselevõtmisele ja eriala rolli laienemisele ning suudaks ka väiksema arvu röntgenograafiaspetsialistide korral tagada pakutava teenuse kvaliteedi taseme
Tallinna Meditsiinikool osaleb Töörühma 2 töös.

Tallinna Meditsiinikooli töörühm:
Tiina Juhansoo
Virve Lillend

www.henre.co.uk