Skip to main content

Socrates/Erasmus programm 2001-2007

 

 

MIS ON SOCRATES PROGRAMM?

Taustinfo

Euroopa Liidu hariduskoostööprogramm SOCRATES põhineb Euroopa Liidu lepingu artiklitel 149 ja 150, mis sätestavad, et Euroopa Liit osaleb kvaliteetse hariduse arendamisel eri liikmesriikide tiheda koostöö kaudu. Samuti sisaldub lepingus kohustus edendada kõigi liidu kodanike seas elukestvat õppimist.

Eesmärgid

  • tugevdada Euroopa dimensiooni hariduse kõigil tasandeil ja võimaldada laia rahvusvahelist ligipääsu Euroopa haridusressurssidele, toetades samas võrdseid võimalusi kõigis haridusvaldkondades;
  • parandada Euroopa Liidu keelte, eriti vähemkasutatud ja vähemõpetatud keelte oskust;
  • edendada koostööd ja mobiilsust haridusvaldkonnas, soodustades sealjuures: eri haridusasutuste vahelisi vahetusi, avatud ja kaugõpet;  uuendusi ja parandusi diplomite, kraadide ja õppeperioodide tunnustamisel;  infovahetuse arendamist ja aidates seda raskendavate tõkete kõrvaldamisel;
  • julgustada hariduspraktika uuendamist ning ühist huvi pakkuvate hariduspoliitika valdkondade uurimist.

Lisaks ülaltoodud eesmärkidele püütakse programmiga kaasa aidata ka meeste ja naiste võrdõiguslikkusele ja luua võrdseid võimalusi puuetega isikuile. Toetatakse ka võitlust ühiskonnast võõrandumise, ksenofoobia ja rassismi vastu.