Skip to main content

LLP/Grundtvig

     

GRUNDTVIG

Grundtvig on Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanuhariduse allprogramm. Programmi eesmärgid on edendada täiskasvanud õppijate ja täiskasvanute koolitajate koostööd partneritega teistest Euroopa riikidest, laiendada täiskasvanute õppimisvõimalusi ning tõsta täiskasvanuhariduse kvaliteeti Euroopas. 

Eestis mõeldakse elukestva õppe all peamiselt täiskasvanuharidust. Euroopa Liidu elukestva õppe programmi kohaselt kätkeb elukestev õppimine endas aga kõiki elu jooksul ette võetud õpinguid algkoolist kuni kõrges eas läbitud vabahariduslike kursusteni, hõlmates hariduse kõiki tasemeid ja vorme. Kui elukestva õppe programmi teised allprogrammid - Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci - on rohkem formaalhariduse erinevatele tasemetele keskendunud, siis Grundtvig programm hõlmab seda osa inimese haridusteest, mis omandatakse pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse lõpetamist. Siia alla kuuluvad täiskasvanute:
 

  • tasemekoolitus (hilisem põhi-, kesk-, kutse-, või kõrghariduse omandamine täiskasvanute gümnaasiumides, kõrgkoolide avatud või kaugõppeosakondades jm);
  • tööalane koolitus (tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendavad koolituskursused, kuid mitte erialaste kutseoskuste arendamine)
     
  • vabahariduslik koolitus (isiksuse arengule suunatud mitteformaalne, informaalne ja huviharidus).

Grundtvig programmis võivad osaleda kõik täiskasvanuharidusega seotud asutused ja isikud. Osalejate kohta loe lähemalt siit!

Grundtvig programmi toel on osalejatel võimalik:
 

  • välja töötada rahvusvahelisi õppematerjale ja koolituskursusi;
  • arendada uuenduslikke õppemeetodeid;
  • vahetada häid mõtteid ja kogemusi;
  • omandada uusi oskusi ja teadmisi;
  • leida erineva tausta ja kogemusega koostööpartnereid.

 

Grundtvig programm jaguneb järgmisteks tegevusteks: