Skip to main content

Õe ja ämmaemanda õppekavade üliõpilaste ja kutseõppe õpilaste palgatöö praktika osana arvestamise kord

 

KINNITATUD
Kõrgkooli nõukogu
18.02.2014. a
otsusega nr 8.1

MUUDETUD
Nõukogu 25.10.2022 otsusega nr 8.1

ÕE JA ÄMMAEMANDA ÕPPEKAVADE ÜLIÕPILASTE PALGATÖÖ PRAKTIKA OSANA ARVESTAMISE KORD 

1. Üldsätted
1.1. Käesolev kord reguleerib Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õe ja ämmaemana õppekavade üliõpilaste ja kutseõppe õpilaste palgatöö arvestamist praktika osana.
1.2. Praktilise töö arvestamisega õppekava osana rakenduskõrghariduses tegeleb praktikaspetsialist ja kutseõppes õppetööjuht koostöös rühmade juhendajatega.
1.3. Üliõpilaste palgatööks nimetatakse tööd, kus kõrgkoolis õppiv üliõpilane töötab vastavalt praktikale, kas hooldustöötaja, abiõe või abiämmaemanda ametikohal kehtiva töölepingu alusel.
1.4. Õpilase palgatööks nimetatakse tööd, kus õpilane töötab vastavalt õppekavale sarnasel kutsealal kehtiva töölepingu alusel.
1.5. Üliõpilase palgatöö arvestamise eelduseks on:
    1.5.1. töötamine hooldustöötajana õenduse aluste praktika õe õppekaval ja kliinilise õenduse I praktika ämmaemanda õppekava korral;
    1.5.2. töötamine abiõena või abiämmaemandana õppekava vastava valdkonna praktikate korral.
    1.5.3. kehtiv tööleping vastavalt punktides 1.3 väljatoodud juhtudel ja vastava praktikaga vähemalt sama pikk töökogemus;
1.6. Õpilase palgatöö arvestamise eelduseks on:
    1.6.1. töötamine õppekavaga sarnasel kutsealal;
    1.6.2. kehtiv tööleping vastavalt punktides 1.4 väljatoodud juhtudel ja vähemalt 6 kuud töökogemust vastaval kutsealal;

2. Palgatöö arvestamine
2.1. Hiljemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva enne praktikat esitab palgatööd õppekava osana arvestada sooviv üliõpilane praktikaspetsialistile tööandja poolt väljastatud tõendi kehtiva töölepingu olemasolu kohta (sh töölepingu alguskuupäev, osakond, ametikoht).
     2.1.1 Hiljemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva enne praktikat esitab palgatööd õppekava osana arvestada sooviv õpilane kutseõppe osakonna oma rühma juhendajale tööandja poolt väljastatud tõendi kehtiva töölepingu olemasolu kohta (sh töölepingu alguskuupäev, osakond, ametikoht) ja eneseanalüüsi ülekantavate        praktika õpiväljundite kohta.
2.2. Vastuse esitatud sooviavaldusele antakse hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne praktikat.
     2.2.1 Osalise praktika arvestamise korral teavitatakse õppurit arvestatud praktika mahu osas ja puuduoleva mahu sooritab õppur praktikal.
2.3. Praktika arvestamine toimub kõrgkoolipoolse juhendaja poolt praktika aineprogrammis sätestatud iseseisva töö esitamise, selle hindamise ja üliõpilase praktika lõpuseminaris osalemise järgselt.
2.4. Iseseisva töö mitteesitamisel loetakse praktika mittearvestatuks.