Skip to main content

Tegevusjuhendaja

TEGEVUSJUHENDAJA, tase 4 (õppekava)

Nominaalne õppeaeg: 1 aasta (60 EKAP)
Õppekeel: eesti keel
Õppetöö toimub Tallinnas

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti töö on kliendi sotsiaalsete oskuste ja tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine, juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes, toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda ja asjaajamise korraldamisel.
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist võib spetsialiseeruda tööle intellektihäire ja vaimse tervise probleemidega täiskasvanu, sõltuvushäirega isiku, abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse, toimetulekuraskustes isiku, rahvusvahelise kaitse saaja, väärkoheldud isiku või toimetulekuraskustes perega.

Kuidas toimub õppetöö?

1. Töökohapõhises õppevormis - 1/3 auditoorset õpet toimub koolis ja 2/3 õppest töökohal töökohapoolse juhendaja suunamisel. Auditoorne õpe toimub 3-4 päeval kuus.

2. Koolipõhises õppevormis - auditoorne õpe toimub üle nädala (10 päeva kuus).

Eeldused kandideerimiseks

Keskharidus

Kellena ja kus saab töötada?

Kooli lõpetanud isik saab eluaegse kutse, mis registreeritakse kutseregistrisse

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist võib töötada nii era- kui avalikus sektoris, nt kohalikus omavalitsuses, haridusasutuses, päevakeskuses ja tugikeskuses. Ta töötab seal, kus on klient, nt kliendi kodus, koolis ja hoolekandeasutuses.

Kus saab edasi õppida?

Tallinna Ülikool - sotsiaaltöö

Vastuvõtueeskiri ja kord


  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust.
  • Koolil on üliõpilaskodu, väljaspool Tallinna elavatel õppijatel on võimalus taotleda ka sõidukompensatsiooni.
  • Vajadusel tagatakse õpilastele täiendav eesti keele õpe.
     

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.