Skip to main content

Õppetoetused kutseõppe õpilastele (1.- 2. kursus)

Taotlusi saab esitada õppeinfosüsteemis Tahvel https://tahvel.edu.ee/:

 • 29.08.22 – 19.09.22 sügissemestriks;
 • 30.01.23 – 20.02.23 kevadsemestriks.

Õppetoetuste kord (kehtiv alates 2022/2023 õppeaastast): Kutseõppe õpilaste õppetoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 

_________

 ÕPPETOETUSE LIIGID

 • põhitoetus on rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks;
 • eritoetus on eritoetuse fondist määratav toetus üliõpilasele, kelle majanduslik olukord takistab õpingute jätkamist. Eritoetuse taotlusvorm (koos teiste nõutavate dokumentidega lisage failina õppeinfosüsteemi Tahvel)

Põhitoetuse suurus 60 eurot/õppekuus. 

Eritoetuse suurus 60 eurot/õppekuus. 


TAOTLEMISE TINGIMUSED

 • Põhitoetust võib taotleda alates teisest õppesemestrist kui:

- õpilane on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamise õiguse alusel;
- õpilane õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval, kus on riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohti;
- õpilane õpib kutseõppe õppekava statsionaarses õppes ega ole ületanud nominaalset õppeaega.

 • Eritoetust võib taotleda alates esimesest õppesemestrist:

- õpilane, kelle majanduslik olukord takistab tema õpingute jätkamist, juhul kui üliõpilase leibkonna taotlusperioodile eelnenud 6 kuu keskmine kuusissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla riiklikult kehtestatud palga alampiiri.

Keskmise kuusissetuleku arvutamisel leibkonna liikme kohta arvestatakse kõigi õpilasega samas eluruumis elavate täisealiste leibkonnaliikmete sissetulek.

21-aastaste ja vanemate taotlejate leibkonna hulka ei loeta taotleja vanemaid, kui taotleja rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmed ei ühti vanemate omaga. 

Eritoetuse taotlemiseks tuleb täita ära vastav vorm. Täidetud vormi koos lisadokumentidega lisage failina õppeinfosüsteemi õppetoetuste taotluse juurde.


Õppetoetuste taotlemisel on õpilased kohustatud õppeinfosüsteemi Tahvel vahendusel vajadusel esitama järgmisi dokumente:

 • tõend teiste õigusaktidega ettenähtud õppetoetuste saamise kohta;
 • dokumendid, mis tõendavad õpilase silmapaistvaid tulemusi õppevaldkonnas, ühiskondlikku aktiivsust või edukat osalemist erialastel võistlustel või konkurssidel;
 • tõend puudeastme kohta (puude olemasolul);
 • eritoetuse taotlusvorm ja  dokumendid, mis tõendavad asjaolusid, millest tingituna ei ole õpilasel ilma eritoetuseta võimalik õpinguid jätkata:
  • elanike registri tõend kohalikust omavalitsusest leibkonna koosseisu kohta;
  • maksukohustuslaste registri väljavõte Eesti Maksu- ja Tolliametist õpilase ja kõigi täisealiste leibkonnaliikmete sissetulekute kohta;
  • Sotsiaalkindlustusameti tõend töövõimetuspensioni ja puude toetuse saamise ja suuruse kohta (vajadusel);
  • mõlema vanema surmatunnistuse koopia (vajadusel);
  • ühe vanema surmatunnistuse koopia või ühele vanemale hooldusõiguse andmise otsuse koopia või sünnitunnistuse koopia (kus on märgitud vaid üks vanem) (vajadusel)
  • Töötukassa tõend töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise saamise ja suuruse kohta (vajadusel);
  • Sotsiaalkindlustusameti tõend vanaduspensioni saamise ja suuruse kohta (vajadusel)
 • Vajadusel täiendavad dokumendid. (muudetud 09.12.2014)

SISSETULEKUTE TÕENDI KÜSIMINE: 

Maksu- ja Tolliametil on valminud uus teenus, mis lihtsustab (üli)õpilastel õppetoetuse ja õppelaenu seaduse alusel antavate toetuste taotlemiseks vajalike sissetulekuandmete esitamist õppeasutustele.

Anname teada, et tõendit (maksuandmete tõend) on nii (üli)õpilastel kui nende pereliikmetel võimalik nüüd ise elektroonselt koostada. See teenus säästab oluliselt tõendi taotlemisele ja esitamisele kuluvat aega, kuna toetuse taotlejad ei pea enam eraldi suhtlema Maksu- ja Tolliameti ning õppeasutusega, vaid saavad tõendi koostada ning kohe õppeasutusele edasi saata e-maksuametis/e-tollis.

Tõendi saab tellida vastavalt vajadusele kas eesti, vene või inglise keeles ning alati tuleb valida tõendi andmete algusaeg (kalendrikuu). Andmete lõpuaeg on alati tõendi koostamise kuupäev. Kui soovitakse, et tõendil oleksid värskeimad (tõendi koostamisele eelneva kuu andmed), siis tuleb tõend koostada pärast 10. kuupäeva.

Maksuandmete tõendile on võimalik kuvada järgmised kuus andmete plokki:

 • tulu füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel
 • tööandja(te) deklareeritud väljamaksete andmed deklaratsiooni TSD alusel
 • töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, tööandjate väljamaksed III pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed deklaratsiooni TSD alusel
 • töötamise registrisse tehtud kanded
 • dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed
 • maksuvõlg valitud perioodil ja tõendi koostamise kuupäeva seisuga

Vaikimisi on valitud kõik andmed. Kuna töötamise registri ning maksuvõla andmed sissetulekute arvestamisel olulised ei ole, siis tuleb tõendi koostajal nende andmete real olevatest märkuruutudest linnukesed kustutada.

Andmed kuvatakse tõendile kuude kaupa, välja arvatud andmed tuludeklaratsioonidelt, mis kuvatakse aastate kaupa.

Tõendile saab samal lehel lisada Maksu- ja Tolliameti digitempli ja pärast saaja meiliaadressi sisestamist see teele saata.

Kui teie e-postkasti saabub aadressilt teated@emta.ee bdoc-vormingus dokument, siis võite olla kindel, et see pärineb Maksu- ja Tolliametist ning andmed sellel on autentsed ja usaldusväärsed. Tõend registreeritakse meie infosüsteemis ning kahtluse korral on andmeid võimalik alati taasesitada.

Täpsem info selle kohta, kuidas tõendit koostada ja esitada, on olemas kodulehel https://www.emta.ee/eraklient/e-teenused-maksutarkus/registrid-paringud/...

* Krüpteeritud dokumendi avamine: http://www.id.ee/?id=36036   

Lisainformatsioon:

 • Contact image

  Jekaterina Motšjonova

  Õppetöö spetsialist

  • jekaterina.motsjonova@ttk.ee
  • 671 1705
  • 100