Skip to main content

Abivahendispetsialist

Õppekava: Abivahendispetsialist (EHIS kood 140845)

 • Kutseõpe - Keskhariduse baasil
 • Nominaalne õppeaeg: 1 aasta
 • Õppetöö toimub eesti keeles, OÜ Invaru Harjumaa
 • Õpe on tasuta
 • Vaata lisaks: vastuvõtutingimused õppekavati

 

Õppekava õpiväljundid

 • Mõistab abivahendispetsialisti kutse- ja eriala põhjalikult ja rakendab kutseala põhimõtteid, teooriaid, tehnoloogiaid nii tavapärastes kui ka uudsetes töösituatsioonides.
 • Täidab oma kutse- või erialal keerukaid ja mitmekesiseid ning uudseid lahendusi eeldavaid tööülesandeid.
 • Vastutab oma tööülesannete täitmise eest.
 • Õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt.
 • Hindab ja analüüsib oma teadmiste taset.
 • Põhjendab oma seisukohti üksikasjalikult ja väljendab neid ka uudsetes situatsioonides nii suuliselt kui kirjalikult.
 • Kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid, hindab kasutatava informatsiooni usaldusväärsust ja tõesust.
 • Kasutab enesehindamist oma käitumise muutmiseks.
 • Teeb ettepanekuid töötulemuste parendamiseks.
 • Osaleb tulemuslikult erinevates meeskondades ning on suuteline neid vajaduse korral juhtima.
 • Juhendab kaastöötajaid.
 • Saab aru infotehnoloogia rollist, võimalustest ja potentsiaalsetest ohtudest.
 • Hindab kriitiliselt saadaoleva teabe usaldusväärsust.
 • Kasutab arvutirakendusi ning interneti võimalusi isiklikel ja tööalastel eesmärkidel.
 • Kasutab abivahendeid teabe loomiseks, esitamiseks ja mõistmiseks ning kasutades internetipõhiseid otsingusüsteeme ja muid teenuseid.
 • Mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma
 • ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende teostamiseks.
 • Algatab, arendab ja rakendab ideid.
 • Saab aru ettevõtluse aluspõhimõtetest.
 • Koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani.
 • Leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks enesetäiendamiseks ja tööturul rakendumiseks.
 • Seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega.

Abivahendispetsialisti õppekava

Moodulite rakenduskava

Vastavustabel