Skip to main content

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Täiendusõppe kvalifikatsiooninõuded koolitajale, õppekavale, õppekeskkonnale

Väljavõte korrast "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täiendusõppe vormid ja läbiviimise kord", kinnitatud Kõrgkooli nõukogu 12.01.2016 otsusega nr 7.1.
Võetud vastu rakenduskõrgkooli seaduse § 20 ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse § 14 p 29 alusel.

4.1. Täiendusõpet viib läbi koolitaja, kellel on:
4.1.1. kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon;
4.1.2. vähemalt 3aastane töökogemus õpetatavas valdkonnas;
4.1.3. info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise oskus;
4.1.4. hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
4.1.5. korrektsus töös ning meeskonnatöö tegemise oskus;
4.1.6. oskus koostada õppetööks vajalikke õppematerjale.

4.2. Täiendusõppe õppekava on dokument, mis koostatakse õpiväljundipõhiselt nii, et on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi miinimumtasemel. Täiendusõppe õpiväljundid sõnastatakse nii, et nende alusel on võimalik hinnata õppekava läbinu teadmisi ja oskusi. Õppekava nimetus ei tohi olla eksitav ning peab võimalikult täpselt väljendama täiendusõppe sisu.
4.2.1. Kui täiendusõppe eesmärk on kutsestandardis või tasemeõppe õppekavas sisalduvate kutse-, ameti- või erialaste kompetentside omandamine, viidatakse õppekava eesmärgis asjaomasele kutsestandardile ja selle kutsetasemele või õppekavale ja loetletakse asjaomased kompetentsid.
4.2.2. Kui täiendusõppe eesmärk on anda täiendusõppes osalejale õigus mingis valdkonnas tegutsemiseks või vastava õiguse taotlemiseks, märgitakse see õppekavas eesmärgina ning õppekava koostamisel arvestatakse õigusaktides sellele kursusele sätestatud nõuetega.
4.2.3. Täiendusõppe õppekava kvaliteedi tagab regulaarne tagasiside analüüs, mis lähtub kõrgkooli tagasiside plaanist, huvipoolte vajadustest ja kõrgkooli võimalustest.
4.2.4. Täienduskoolitusüksus kogub, koondab ja analüüsib õppe kvaliteedile antud tagasiside hinnanguid ning koolitusvajadust.

4.3. Täiendusõppe õppekeskkond vastab töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
4.3.1. Õpperuumide kaasaegsus ja infotehnoloogilised vahendid võimaldavad kohandada õpet vastavalt sihtgrupi vajadustele.
4.3.2. Tervishoiuvaldkonna praktiliste oskuste ja vilumuste omandamiseks on kasutusel kaasaegsed kõrgtehnoloogilised õppekeskkonnad.

5. Täiendusõppuri õigused ja kohustused
5.1. Täiendusõppuril on õigus:
5.1.1. saada informatsiooni täiendusõppe sisu ja korralduse kohta;
5.1.2. saada õppematerjale täiendusõppe läbimiseks;
5.1.3. saada täiendusõppe läbimist tõendav dokument;
5.1.4. osaleda õppekavas ette nähtud õppetööl;
5.1.5.  saada eraisikuna makstud õppeteenustasult tulumaksu tagastust seadusega ettenähtud korras;
5.1.6. saada tagasi tasutud õppeteenustasu vastavalt punktidele 2.11 ja 2.12 täiendusõppes mitteosalemistest õigeaegsel kirjalikul teatamisel.

5.2. Täiendusõppuril on kohustus:
5.2.1. täita õppekavas ette nähtud nõudeid täiendusõppe läbimiseks;
5.2.2. järgida üldtunnustatud käitumisnorme ning kõrgkooli hea tava reegleid;
5.2.3. järgida kõrgkooli sisekorraeeskirju;
5.2.4. maksta tasulise täiendusõppe korral õppeteenustasu vastavalt esitatud arvele;
5.2.5. teatada täiendusõppel mitteosalemisest kirjalikult