Skip to main content

A2-taseme eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

Õppekava nimetus: Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
Õppekavarühm:
Võõrkeeled ja -kultuurid, eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus.

Kuuldu mõistmine

  • Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis seostuvad esmatähtsate eluvaldkondadega (nt algeline isiku- ja pere teave, sisseostud, kodukoht, töö).

Loetu mõistmine

  • Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu.

Rääkimisoskus

  • Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, elu- ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid; sõnastada, mis meeldib, mis mitte jne; tekst moodustub lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest.

Kirjutamisoskus

  • Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle vajalikke asju.

Õpingute alustamise tingimused: A1-tasemel eesti keele valdamine.
Kohustuslik on suulise ja kirjaliku testi läbimine kursuse alguses. Test hõlmab nelja osaoskuse mõõtmist.

Õppe kogumaht: 200 tundi, millest 160 tundi auditoorset (praktilist tundi), 40 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu:

Teema:

Alateema:

Grammatika:

Iseseisev töö:

Isiklik elu

Enda, pereliikmete ja sõprade tutvustus

põhikäänded ja käänetevahelised seosed

 

tööleht, grammatikaharjutused (2 t)

 

 

Eluase ja kinnisvara: igapäevaelu, kodu ja kodukoht (dokumentatsioon ja isikuandmed, probleemid, kinnisvara-kuulutused)

käänded

tööleht, grammatikaharjutused (2 t)

 

 

Toitlustamine ja teenindus: sisseostud, hinnad (reserveerimine, menüü, tellimine)

infinitiivid

tööleht,

autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos harjutustega   www.ut.ee /keeleweb2

(4 t)

 

Transport ja reisimine, vaatamisväärsused (info transpordi-, reisi- ja veoteenuste, öömajavõimaluste jms kohta, broneerimine ja sõidupiletite ostmine,  teated ja juhised)

 

põhiarvsõnast järgarvsõna moodustamine

tööleht,

autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos harjutustega   www.ut.ee /keeleweb2

(4 t)

 

Vaba aeg ja ajaviide: harrastused ja meelelahutus (faktiinfo kultuuri- jm vaba aega sisustava teenuse kohta, juhendid, kavalehed, reklaamid, küllakutse)

sõnamoodustus:

nimi-, omadus- ja määrsõnamoodustus,  tuletised (-mine, -ja,

-lane, -ne, -lik, -line,

-tu, -kas, -lt).

grammatikaharjutused, autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos harjutustega   www.ut.ee /keeleweb2

(4 t)

 

Tervis ja tervishoid: enesetunne, tervis ja heaolu (vastuvõtuajad, raviteenused, ravimid, kiirabi jne)

 

liitsõnad

tööleht, autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos harjutustega   www.ut.ee /keeleweb2

(4 t)

Avalik elu

Avalikud asutused (pöördumine, tutvustamine, juhtnöörid, sildid haiglas, polikliinikus, kiirabis jm)

 

kesksõnad

grammatikaharjutused, autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos harjutustega   www.ut.ee /keeleweb2

(4 t)

 

Olmeteenused ja kaubandus (küsimusi asutuse (sh EMO, polikliiniku tasuliste teenuste jm) lahtioleku aegade, teenuse hindade jms kohta, soovid, maksmisviisid, reklaamid)

kindel, tingiv, käskiv kõneviis

grammatikaharjutused, autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos harjutustega   www.ut.ee /keeleweb2

(4 t)

 

Keskkond, kohad, loodus, ilm (teadete põhisisu)

umbisikuline tegumood

tööleht, grammatikaharjutused (4 t)

Töö

Töö ja töösuhted (tööpakkumiskuulutuste, töökoosolekute põhisisu, tööintervjuu, isikuandmed, töö ja tööülesannete tutvustamine, ohutus- ja tervishoiunõuded)

ühildumine

grammatikaharjutused, autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos harjutustega   www.ut.ee /keeleweb2

(4 t)

Haridus

Haridus (e-kool, teated, õppetööd puudutavad küsimused)

omadus- ja määrsõnade võrdlusastmed

tööleht, grammatikaharjutused (4 t)

 

Keelefunktsioonid: Faktide edastamine ja otsimine (identifitseerimine ja defineerimine, iseloomustamine, küsimine ja küsimustele vastamine). Hoiakute väljendamine ja väljauurimine (nõusolek, nõustumatus ja vaidlustamine, oskus, võimalikkus, võimelisus, kohustus, tõelevastavuse küsimine ja veendumus, heameel ja meeldivus, pahameel ja ebameeldivus, rahulolu ja rahuolematus, lootus jne). Veenmine (lubatus ja keelatus, sobivus ja sobimatus, soovitamine, nõustumine ja nõustumatus, palve, soov ja tahe, hoiatamine ja keelamine, abi palumine ja pakkumine). Sotsiaalne suhtlemine (tervitamine ja hüvastijätt, tutvustamine, õnnitlemine ja nendele vastamine).

Kasutatav metoodika:

Tundides kasutatakse aktiivõppe võtteid – suhtlus- ja probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, loovülesanded; kommunikatiivseid ja ülesandepõhiseid meetodeid – õppija kasutab keeleõpet mingi kommunikatiivse eesmärgi saavutamiseks, nt probleemi lahendamiseks rühmatöös või elulise situatsiooni lahendamiseks rollimängus.

Õppekeskkond: Tunnid toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Tallinnas aadressil Kännu 67 ja Kohtla-Järvel aadressil Lehe 12), kus on olemas koolituse korraldamiseks sobivad ruumid: õppeklassid koos laudade ja toolidega, vajaliku valgustuse ja ventilatsiooniga, internetiühendusega arvuti ja dataprojektoriga; arvutiklass, kus saab õppetööd läbi viia IT-vahendeid kasutades;  raamatukogu, kus on kasutamiseks paberil sõnaraamatud.

Õppematerjalid:

Põhiõpik:

Merge Simmul, Inga Mangus. Tere jälle! 2012. (õpilased ostavad kursuse alguses või laenutavad raamatukogust, juhul kui projektipõhises õppes pole ette nähtud teisiti)

Lisamaterjalid:

Aavo Valmis. Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega. 2016.
Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Eesti keele harjutusvara koos võtmega kesk- ja kõrgtasemele. 2006. 
www.keeleklikk.ee
Eve Raeste, Piret Toomet. Arsti vastuvõtul (tase A2>B1) (Eesti keel). 2013.
https://sisu.ut.ee/arstil_eesti/avaleht

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeletesti, milles mõõdetakse A2-tasemel kõiki osaoskusi. Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

  1. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
  2. Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.