Skip to main content

C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursuse õppekava

Õppekava nimetus: Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid, eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus.

Kuuldu mõistmine

 • Õppija saab aru pikemast jutust abstraktsel, keerukal ning ka võõral teemal, suudab laias ulatuses mõista idiomaatilisi ja argiväljendeid, on võimeline jälgima pikka juttu isegi siis, kui selle ülesehitus ei ole selge ja kõiki mõtteseoseid ei panda sõnadesse.

Loetu mõistmine

 • Õppija mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundmuse valdkonda või mitte, kui on võimalik raskeid kohti üle lugeda.

Rääkimisoskus

 • Õppija oskab keerukal teemal esitada selgeid üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid, siduda allteemasid, arendada seisukohti ja lõpetada sobiva kokkuvõttega.

Kirjutamisoskus

 • Õppija oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutada seejuures olulist, toetada oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjakohaste näidetega ning lõpetada sobiva kokkuvõttega.

Õpingute alustamise tingimused: B2-tasemel eesti keele valdamine.
Kursuse alguses on kohustuslik suulise ja kirjaliku testi läbimine. Test hõlmab nelja osaoskuse mõõtmist.

Õppe kogumaht: 500 tundi, millest 300 tundi on auditoorset ja 200 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu:

Õppija saab hakkama igas keelekasutuse valdkonnas avaliku elu, isikliku elu, töö- ja haridusvaldkonnas.

Teema

Alateema

Grammatika

Iseseisev töö

Avalik elu

Eesti ühiskond, ühiskonnaelu aktuaalsed probleemid

Nimisõnatuletus

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (6 t)

 

Eesti Vabariik ja kodanik, kodaniku õigused ja kohustused

Sihitis

Töölehe täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (6 t)

 

Eesti Vabariigi valitsus, poliitilised parteid

Rektsioonid

Töölehe ja harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Inimese kodukoht, elukoha ja huvirühma töös osalemine

Abstraktsete verbide kasutamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (6 t)

 

Kultuuri- ja vaimuelu (kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst ja käsitöö), erinevad kultuuriüritused

Rektsioonid

Töölehe ja harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Kultuuritraditsioonid ja -tavad

eesti kultuuri- ja kultuuriloo võtmeisikute nimede teadmine

Töölehe täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (6 t)

 

Erinevad inimesed ja rahvad (rahvus, immigrandid, rahvuslik identiteet)

Paarissõnade oskuslik kasutamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (6 t)

 

Eesti majandus ja selle areng.

Lauseõpetus: liht- ja liitlaused ning lausete moodustamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (6 t)

 

Eesti ja maailm (geograafiline asend, poliitiline seis)

Kirjavahemärkide kasutamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Igapäevaeluga seotud toimingud (õigused ja kohustused, pangandus)

Eri stiilis verbide kasutamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Kodukoha ja elukoha haldamine ja kaitse

Määrsõnad

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (6 t)

 

Tervishoiusüsteem Eestis, tervise eest hoolitsemine, tervislik eluviis, arstiabi ja selle kättesaadavus,

Metafooride kasutamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (6 t)

 

Turvalisus, kodu kaitsmine ja naabrivalve, riigikaitselised ohud

Sihitis

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Õigussüsteem, õigusabi, päästekorraldus, kuritegevus

Eri stiilis kõnetussõnad

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Kaubandus ja selle areng, teenindus ja teeninduskultuur

Omadussõnade kasutamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (6 t)

 

Ilm ja ilmastikunähtused

 

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Sotsiaalvaldkond, elatustase, toetused

eestlaste tüüpiliste objektimõistete tundmine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (6 t)

Isiklik elu

Perekond, peresuhted, laste ja vanemate vahelised suhted, peretraditsioonid, väärtushinnangud perekonnas

 

Nimede käänamine ja õigekiri

Töölehe täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (6 t)

 

Suhtlemine kollektiivis  (elukohas, huvirühmas, reisi- ja töökollektiivis, haridusasutuses)

Tiitlite ja ametinimetuste kasutamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Hobidega tegelemine ja meelelahutus

Seisundiväljendid ja nende kasutamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Vaba aja veetmine (televisioon, raadio, ajakirjandus, teater, kino, kultuuriüritused, raamatud)

Pealkirjade kasutamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Reisimine Eestis ja välismaal, reisiinfo otsimine, reisikindlustus

Kohanimede kirjutamine ja käänamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

Töö

Elukutse valik, tööotsimine, õigused ja kohustused tööl

Stereotüüpide tundmine ja nende kasutamine;

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Tööasjade ajamine, kolleegide, äripartneritega lävimine

Nimede ühildumisreeglite tundmine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Töö organiseerimine, asjaajamine telefoni teel, ametikirjade koostamine

Verbid ja tegevusväljendid ning nendega seotud laiendid

CV ja kaaskirja kirjutamine, avalduse kirjutamine, harjutuste täitmine (8 t)

 

Koosolekutel ja läbirääkimistel osalemine

Asesõnad

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

Haridus

Eesti haridussüsteem, kohustuslik kooliharidus, riiklikud ja eraõppeasutused

Arvsõnad

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Haridusasutuses õppimine (ametikool, tehnikum, kõrgkool, keeltekool vm), õppimine välismaal

Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Kursustel õppimine, kaugõppe vormis õppimine, täiendusõppe võimalused, firmasisesed koolitused, elukestev õpe

Eri stiilid: kõnekeel, ametlik stiil, teaduskeel

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

e-õpe, e-õppe keskkonnad, enese motiveerimine, internet ja selle kasutamine

Laensõnade kasutamine ja eestindamine

Harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (7 t)

 

Keelefunktsioonid:

Teabevahetus, hoiakute ja suhtumiste väljendamine ja mõistmine (võime avalikus, töö- ja haridussfääris infot hankida; kasutusjuhenditest, käitumis- ja tegevusjuhistest arusaamine; ladus ja sundimatu küsimustele vastamine; töö edendamine teistelt arvamuse küsimisega; vihjelise keelepruugi kasutamine; peenete nüansside tabamine; pisemate detailide hankimine kirjalikest allikatest), keeleline mõjutamine  ja tekstikriitika (tabada kiiresti, kas tekst on asjakohane; aru saada sõnastamata nüanssidest; juhendite ja juhiste hoiatustest arusaamine; teiste kaasamine vestlusse; keerukal abstraktsel teemal väitlemine; sundimatu küsimustele vastamine) ning sotsiaalsete suhete reguleerimine (kõnevooru loomise ja hoidmise sobivate fraaside valimine; oma jutu oskuslik sidumine teiste jutuga).

Kasutatav metoodika:

Tundides kasutatakse aktiivõppe võtteid – suhtlus- ja probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, loovülesanded; kommunikatiivseid ja ülesandepõhiseid meetodeid – õppija kasutab keeleõpet mingi kommunikatiivse eesmärgi saavutamiseks, nt probleemi lahendamiseks rühmatöös või elulise situatsiooni lahendamiseks rollimängus.

Iseseisev töö: sisaldab tundides käsitletud materjali harjutamist ja kasutamist. Õppijad saavad iga tunni lõpus vastava teemaga seotud harjutused või töölehed, mis on täitmiseks keelekeskkonnas või internetis. Iseseisev töö hõlmab sõnavara- ja grammatikaharjutusi, kuulamis-, rääkimis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamise ülesandeid vastavalt käsitletud teemadele ja õpiväljunditele.

Õppekeskkond: Tunnid toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Tallinnas aadressil Kännu 67 ja Kohtla-Järvel aadressil Lehe 12), kus on olemas koolituse korraldamiseks sobivad ruumid: õppeklassid koos laudade ja toolidega, vajaliku valgustuse ja ventilatsiooniga, arvuti ja dataprojektoriga; arvutiklass, kus saab õppetööd läbi viia IT-vahendeid kasutades;  raamatukogu, kus on kasutamiseks paberil sõnaraamatud.

Õppematerjalid:

 • Kitsnik, M; Kingisepp, L. 2006. Avatud uksed. TEA.

Lisamaterjalid:

http://engine.koduleht.net/templates/keelehooldekeskus/files/mdl_files.php/rektsioonid_7.indd.pdf

 • Erelt, M., Erelt, T., Ross, K. (2007). Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
 • Kasik, R. (2007). Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu:Tartu Ülikooli Kirjastus.
 • Repnau, E. (2001). Eesti keel. Grammatika. Tallinn: ILO.
 • Maire Raadik "Väikesed tarbetekstid", Eesti Keele Sihtasutus 2011.
 • Merike Kuhhi "Eesti ametikeel", Ilo 2006.
 • ÕS 2016.
 • Tiiu Erelt "Eesti ortograafia", Eesti Keele Sihtasutus 2005.
 • Veebipõhised keeletestid:

http://keeleabi.eki.ee/?leht=11
http://www.ut.ee/keeleweb2/
https://opetaja.edu.ee/ortograafia/

 • www.err.ee saated
 • Saate "Pealtnägija" vaatamine.
 • Internetiallikate põhjal õppejõudude koostatud õppematerjalid:

www.puhkaeestis.ee
www.eesti.ee
www.delfi.ee

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeletesti, milles mõõdetakse C1-tasemel kõiki osaoskusi. Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

a. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
b. Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.