Skip to main content

B1-taseme eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

Õppekava nimetus: Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
Õppekavarühm:
võõrkeeled ja -kultuurid, eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus.

Kuuldu mõistmine

  • Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju ning faktiteavet.
  • Suudab järgida üksikasjalikke juhiseid.

Loetu mõistmine

  • Suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus).
  • Mõistab ka pikemate tekstide peamist mõtet ja otsima neist konkreetset infot, kui teema on talle tuttav.

Rääkimisoskus

  • Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine.
  • On võimeline lihtsaid keelevahendeid kasutades kirjeldama, analüüsima ja võrdlema oma huvivaldkonna teemasid.

Kirjutamisoskus

  • Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab tavapärast faktiteavet või põhjendab toiminguid.

Õpingute alustamise tingimused: A2-tasemel eesti keele valdamine.
Kohustuslik on suulise ja kirjaliku testi läbimine kursuse alguses. Test hõlmab nelja osaoskuse mõõtmist.

Õppe kogumaht: 200 tundi, sh 120 tundi auditoorset (praktilist tundi), 80 tundi iseseisvat tööd

Õppesisu:

Teema:

Alateema:

Grammatika:

 

Iseseisev töö:

Isiklik elu:

 

Olmeteenused ja kaubandus (soovid, soodustused, probleemid)

 

modaalsus

tööleht, grammatikaharjutused (9 t)

 

Eluase ja kinnisvara (hooldustööd, maksumus, dokumentatsioon,

ostu-, müügi- ja renditingimused, kinnisvara haldamisega seotud probleemid)

fraas

tööleht, grammatikaharjutused (9 t)

 

Toitlustamine (menüü, roogade sisaldus ja valmistusviis, arve sisu ja maksevõimalused)

abisõnad

grammatikaharjutused, tööleht (8 t)

 

Transport ja reisimine (teave transporti, reisi- ja veoteenuseid puudutavates küsimustes)

rektsioon

lauseõpetuse harjutused www.ut.ee/keeleweb2, tööleht (10 t)

 

Vaba aeg ja ajaviide (info kultuuri- ja vaba aega sisustava teenuse kohta; teenuse, soodustuste, maksetingimuste ning broneerimise info)

ühildumine

lauseõpetuse harjutused www.ut.ee/keeleweb2, tööleht (8 t)

Avalik elu:

Avalikud asutused (sh kiirabi, päästeamet) (tööülesanded, ametiisiku poole pöördumine, probleemid, dokumentatsioon)

omadus- ja põhisõna ühildamine

lauseõpetuse harjutused www.ut.ee/keeleweb2

tööleht (9 t)

Töö:

Tervis ja tervishoid (raviteenused, ravimid, suhtlemine kiirabiga, apteegis)

sihitis

lauseõpetuse harjutused www.ut.ee/keeleweb2 töölehed (10 t)

 

Töö ja töösuhted (tööpakkumiskuulutused, töötingimused, elulookirjeldus, tööintervjuu, suhtlemine patsiendi/kliendiga, kolleegidega)

kirjavahemärkide (koma, sidekriips) kasutamine

töölehed, grammatikaharjutused (8 t)

Haridus:

Haridus (haridusasutusi ja haridust puudutav info)

sõnajärg lauses

tööleht, grammatikaharjutused (9 t)

 

Keelefunktsioonid: Faktide edastamine ja otsimine (õppija suudab anda konkreetset infot ning väljenduda ka seoste kaudu, kasutada võrdlusi, oskab asju üle küsida ning pärida üksikasjalikku infot). Hoiakute väljendamine ja väljauurimine (õppija tuleb toime ebatavalistes situatsioonides, oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi, ükskõiksust jms ning oma suhtumist ka põhjendada, väljendada viisakalt nõustumist või mittenõustumist). Veenmine (õppija tuleb toime keerulisemates situatsioonides ja oskab kasutada komplitseeritumaid keelevahendeid). Sotsiaalne suhtlemine (õppija oskab väljenduda üksikasjalikumalt ning emotsionaalsemalt).

Kasutatav metoodika:

Tundides kasutatakse aktiivõppe võtteid – suhtlus- ja probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, loovülesanded; kommunikatiivseid ja ülesandepõhiseid meetodeid – õppija kasutab keeleõpet mingi kommunikatiivse eesmärgi saavutamiseks, nt probleemi lahendamiseks rühmatöös või elulise situatsiooni lahendamiseks rollimängus.

Õppekeskkond:  Tunnid toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Tallinnas aadressil Kännu 67 ja Kohtla-Järvel aadressil Lehe 12), kus on olemas koolituse korraldamiseks sobivad ruumid: õppeklassid koos laudade ja toolidega, vajaliku valgustuse ja ventilatsiooniga, internetiühendusega arvuti ja dataprojektoriga; arvutiklass, kus saab õppetööd läbi viia IT-vahendeid kasutades;  raamatukogu, kus on kasutamiseks paberil sõnaraamatud.

Õppematerjalid:

Põhiõpik:

Kitsnik, Mare. Eesti keele õppekomplekt vene õppekeelega kutsekoolile, töövihik (Eesti keele töövihik B1, B2). Aime Kons (Toim.). 2008. (õpilased ostavad kursuse alguses või laenutavad raamatukogust, juhul kui projektipõhises õppes pole ette nähtud teisiti)

Lisamaterjalid:

Aavo Valmis. Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega. 2016.
Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Eesti keele harjutusvara koos võtmega kesk-ja kõrgtasemele. 2006.
www.ut.ee/keeleweb2
www.err.ee saated

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeletesti, milles mõõdetakse B1-tasemel kõiki osaoskusi. Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

  1. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
  2. Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.