Skip to main content

Õppekorralduse alused

Väljavõte korrast "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täiendusõppe vormid ja läbiviimise kord", kinnitatud Kõrgkooli nõukogu 12.01.2016 otsusega nr 7.1.
Võetud vastu rakenduskõrgkooli seaduse § 20 ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse § 14 p 29 alusel.

1. Üldsätted
1.1. Täiendusõpe on täienduskoolitus, mis toimub õppekava alusel väljaspool tasemeõpet ning on eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.
1.2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) täiendusõppe eesmärk on pakkuda täienduskoolitusi tervishoiu, heaolu ja sotsiaalvaldkonnas kutse-, ameti- ja eriala teadmiste, oskuste ning vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks ning ümberõppeks lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
1.3. Täiendusõppe sihtrühmaks on kõrgkooli vilistlased, tööandjad, erialaliidud, ettevõtete ja organisatsioonide töötajad, ümberõppijad, kõrgkooli töötajad ja õppejõud, välispartnerid, üliõpilased, õpilased, valdkonnast huvitatud üksikisikud jt.
1.4. Täiendusõppe vormid on kursus või muu täiendusõppurile sobiv vorm. Õpiväljundite saavutamiseks kasutatakse näiteks e-õpet, kontaktõpet, praktilist õppust, iseseisvat tööd jms lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest.
1.5. Täiendusõppe läbimisel väljastatakse tunnistus või tõend.
1.6. Täiendusõppe kulud katab sellest huvitatud isik või asutus. Lisaks on kulude katmine võimalik erinevate programmide ja fondide vahenditest.
1.7. Täiendusõpe planeeritakse üldjuhul kalendriaastaks, lähtuvalt sihtrühmade vajadustest töötatakse kalendriaasta jooksul välja uusi õppekavasid.
1.8. Täiendusõpet ja selle arendustegevusi ning sihtrühmapõhise täiendusõppe vajaduse väljaselgitamist kõrgkoolis korraldab ja selle eest vastutab täienduskoolitusüksus.
1.9. Täienduskoolitusüksus korraldab täiendusõppe alaseid arendustegevusi kõrgkoolis.
1.10. Kõrgkooli struktuuriüksuste poolt korraldatud ja läbi viidud konverentside, infopäevade, seminaride jms tunnistusi väljastab täienduskoolitusüksus korraldaja poolt esitatud esildise alusel. Tunnistused registreeritakse eraldi registris.

2. Täiendusõppe planeerimine, avamine ja lõpetamine
2.1. Täiendusõppe vajaduste analüüs ja väljaselgitamine toimub koostöös struktuuriüksustega (sihtrühmade ootused) 15. oktoobriks.
2.2. Täiendusõppe koolituskalender koostatakse 15. novembriks.
2.3. Täiendusõppe koolituskalender avalikustatakse kõrgkooli kodulehel ja edastatakse sihtrühmadele 1. detsembriks.
2.4. Täiendusõppe läbiviimise aluseks on õppekava (Lisa 1), mis avaldatakse täiendusõppe õppekavade registris ning on avalikult kättesaadav kõrgkooli kodulehel. Register sisaldab õppekava nimetust, kinnitamise kuupäeva, käskkirja numbrit, märget kehtivuse kohta ning muudatusi.
2.5. Täiendusõppele registreerumine toimub kõrgkooli kodulehel asuva täiendusõppe infosüsteemi (edaspidi TÕIS) kaudu õppekavas sätestatud alustel.
2.6. Täiendusõppele registreerumine lõpeb 5 tööpäeva enne õppetöö algust või kui täiendusõppurite arv ületab õppekavas määratud osalejate maksimaalse piirmäära.
2.7. Täiendusõpe avatakse, kui täiendusõppele on registreerunud õppekavas kehtestatud minimaalne arv osalejaid.
2.8. Registreerunud osalejatele saadetakse kutse e-postiteel täiendusõppel osalemiseks hiljemalt 3 tööpäeva enne kursuse algust.
2.9. Täiendusõppe eest tasumine toimub esitatud arve alusel.
2.10. Täiendusõppe kulude katmiseks väljastatakse arve:
2.10.1. eraisikule enne täiendusõppe toimumist;
2.10.2. asutusele pärast täiendusõppe toimumist.
2.11. Täiendusõppest loobumise korral ning sellest vähemalt 4 tööpäeva enne täiendusõppe algust kirjalikult teatamisel õppeteenustasu tasumise kohustust ei teki.
2.12. Kui täiendusõppur teatab täiendusõppest loobumisest kirjalikult 1 kuni 3 tööpäeva  enne täiendusõppe algust või koolituspäeval, jätab loobumisest teatamata või ei ilmu esimesel õppepäeval kohale, siis tuleb tasuda õppeteenustasu 50% ulatuses; kui on tehtud ettemaks, siis tagastatakse 50% tasutud õppeteenustasust (kui ei ole kokku lepitud teisiti).
2.13. Teatades täiendusõppest loobumisest ning leides enda asemele täiendusõppel osalema teise isiku, kuulub tasumisele 100% õppeteenustasust uue osaleja poolt ning täiendusõppest loobujale tagastatakse ettemaks 100%(kui on tehtud ettemaks).
2.14. Kui täiendusõpe jääb korraldaja tõttu ära, pakutakse võimalust osaleda uuel ajal toimuval samal täiendusõppel, teisel täiendusõppel või tagastatakse tasutud õppeteenustasu täiendusõppe korraldaja poolt täies ulatuses (kui on tehtud ettemaks).
2.15. Projekti või muudest vahenditest rahastatava täiendusõppe eest tasumine toimub vastavalt projekti või muudest vahenditest rahastatava täiendusõppe tingimustele ning täiendusõppele registreerumine kohustab täiendusõppurit täiendusõppes osalema.
2.16. Täiendusõppelt arvatakse välja õppur, kes ei vasta õppekava nõudmistele või ei täida üldtunnustatud käitumisnorme ja kõrgkoolis kehtivaid hea tava reegleid.
2.17. Täiendusõppe läbimisel väljastatakse täiendusõppurile tunnistus või tõend (elektrooniline või paberkandjal):
2.17.1. Tunnistus – hinnati õpiväljundite saavutatust ja täiendusõppur saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
2.17.2. Tõend – ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui täiendusõppur ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
2.19. Täiendusõppe tunnistused ja tõendid allkirjastab õppeprorektor.
2.20. Pärast täiendusõppe lõppemist annab täiendusõppur tagasiside TÕISis.