Skip to main content

B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursuse õppekava

Õppekava nimetus: Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid, eesti keel võõrkeelena

Õpiväljundid:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga kursuse lõpus.

Kuuldu mõistmine

 • Õppija saab aru nii konkreetset kui ka abstraktset teemat puudutavast suulisest kõnest tuttaval või tundmatul teemal ja mõistab erialaga seotud pikemat diskussiooni või loengut.

Loetu mõistmine

 • Õppija saab aru nii aktuaalsetel kui ka erialastel teemadel kirjutatud pikematest keerulisematest tekstidest ning suudab nendest leida olulist infot ja teksti põhipunkte.

Rääkimisoskus

 • Õppija suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda emakeelekõnelejatega oma huvivaldkonna teemadel ulatuslikku sõnavara kasutades ning oskab oma seisukohti tuttavates olukordades väljendada ja põhjendada.

Kirjutamisoskus

 • Õppija oskab kirjutada oma huvivaldkonna teemade piires arusaadavat teksti, edastada infot ning kommenteerida ja põhjendada oma seisukohti.

Õpingute alustamise tingimused: B1-tasemel eesti keele valdamine.
Kursuse alguses on kohustuslik suulise ja kirjaliku testi läbimine. Test hõlmab nelja osaoskuse mõõtmist.

Õppe kogumaht: 450 tundi, millest 250 tundi on auditoorset ja 200 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu:

Õppija saab hakkama erinevat laadi olukordades avaliku elu, isikliku elu, töö- ja haridusvaldkonnas.

Teema

Alateema

Grammatika

Iseseisev töö

Isiklik elu

Elu- ja hariduskäik, harrastused ja huvialad

tegija- ja teonimi

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (10 t)

 

Vaba aja veetmise ürituste korraldamine, ametlikud vastuvõtud ja külaskäik.

käänded

töölehe täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Raadiosaadete kuulamine, televisioonisaadete jälgimine, teatrietenduste vaatamine, vestlus raamatutest

ühend- ja väljendtegusõnad

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Perekonna toitumisharjumused, söögi-joogi valik, lemmiktoit ja –jook, retseptide esitamine, kaebuse esitamine toitlustamisasutusse ja probleemi lahendamise variandid

lauseõpetus: liht- ja liitlaused ning lausete moodustamine

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Suhted pereliikmete ja sõpradega, oma kodukoha plussid ja miinused, elamistingimustega seotud kaebuste ja nõuete esitamine, probleemsed situatsioonid elukohas ja probleemide lahendamine

kirjavahemärkide kasutamine

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas, reklaami plussid ja miinused, reklaamiviisid ja –teemad, teenuste ja kaupade ostmine

ees- ja tagasõnad

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

Avalik elu

Ühiskonna struktuur, erinevate organisatsioonide kohta info hankimine, kodaniku õigused ja kohustused, ühiskonnaelu aktuaalsed sündmused

olevik, tulevik, liht-, täis- ja enneminevik

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Politsei ja kohtusüsteemi kohta info hankimine ning päringule vastamine, kuritegevus ja turvaline elu

kõneviisid (kindel, käskiv, kaudne)

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Poliitilised uudised ning erakonnad, majanduselu ja selle areng

käändsõnad

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Keskkonnaprobleemid ja keskkonnakaitse

sidesõnad

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Tervishoid ja selle areng. Tervislik eluviis. Toitumine. Liikumine. Haigused ja nendest hoidumine. Ravimtaimed. Tervishoiuasutused ja nendes töötavad inimesed. Inimene elukaare erinevatel etappidel. Keskkond ja tervis. Inimese keha. Hügieeni hoidmine. Anamneesi võtmine. Kutsestandardid. Õe kohustused tervishoiuasutuses. Haigussümptomid ning nende leevendamine. Ravimvormid. Traumade tekkimise viisid  ja nende vältimine.

määrsõnad

 

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (15 t)

 

Teenindusega seotud probleemsete olukordade lahendamine ning  kaebuse esitamine

ma- ja da-infinitiivi kasutamine, des-vorm

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Eestimaa kultuur ja ajalugu, võõrkeelte ja -kultuuride õppimisele, kultuurierinevused

rektsioonid

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Kinnisvarafirma  teenuste  tutvustamine,  kinnisvaratehingutega  ning kinnisvara haldamisega seotud info hankimine, pangaga asjade ajamine

ühildumine

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Kliendile reisimisega seotud soovituste andmine, kaebustele vastamine, sõiduki rikete kirjeldamine, politsei   ja   liikluskindlustusega   suhtlemine,   teenuse   kvaliteedi   kohta kaebuse esitamine

sihitis

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

 

Päevakajalised sündmused, ajalehed ja -kirjad, uudiste portaalid

omadussõnad ja nende võrdusastmed

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

Töö

Töö otsimine ja tööle võtmine: töö otsimine interneti tööportaalidest, ajalehtedest, CV ja kaaskirja koostamine, tööle kandideerimine,  tööintervjuu läbiviimine, töötingimuste kirjeldamine, töökoosolekud ja läbirääkimised

umbisikuline tegumood

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (11 t)

Haridus

Eesti haridussüsteem, elukestva õppimise võimalused, elukutse valik, õppimine kõrgkoolis

kesksõnad

harjutuste täitmine, sõnade ja väljendite õppimine (10 t)

 

Keelefunktsioonid:

Faktide edastamine ja otsimine (õppija oskab kasutada olukohast stiili ja erinevaid registreid ning keerulisemaid konstruktsioone, saab hakkama ka ootamatutes ja erineva registrivajadusega olukordades), hoiakute väljendamine ja väljauurimine (õppija tuleb toime ka ootamatutes olukordades ning oskab valida sobivat stiili), veenmine (õppija eristab olukohast stiili) ja sotsiaalne suhtlemine (õppija suudab kohandada oma väljendust olude ja seltskonnaga ning oskab käituda vastavalt eesti kultuuriruumi tavadele).

Kasutatav metoodika:

Tundides kasutatakse aktiivõppe võtteid – suhtlus- ja probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, loovülesanded; kommunikatiivseid ja ülesandepõhiseid meetodeid – õppija kasutab keeleõpet mingi kommunikatiivse eesmärgi saavutamiseks, nt probleemi lahendamiseks rühmatöös või elulise situatsiooni lahendamiseks rollimängus.

Iseseisev töö: sisaldab tundides käsitletud materjali harjutamist ja kasutamist. Õppijad saavad iga tunni lõpus vastava teemaga seotud harjutused või töölehed, mis on täitmiseks keelekeskkonnas või internetis. Iseseisev töö hõlmab sõnavara- ja grammatikaharjutusi, kuulamis-, rääkimis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamise ülesandeid vastavalt käsitletud teemadele ja õpiväljunditele.

Õppekeskkond: Tunnid toimuvad Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (Tallinnas aadressil Kännu 67 ja Kohtla-Järvel aadressil Lehe 12), kus on olemas koolituse korraldamiseks sobivad ruumid: õppeklassid koos laudade ja toolidega, vajaliku valgustuse ja ventilatsiooniga, arvuti ja dataprojektoriga; arvutiklass, kus saab õppetööd läbi viia IT-vahendeid kasutades;  raamatukogu, kus on kasutamiseks paberil sõnaraamatud.

Õppematerjalid:

Põhiõpik:

Pesti, M; Ahi, H. T nagu Tallinn. 2006. Eesti keele õpik kesktasemele. TEA. (õppijad laenutavad õpiku raamatukogust).

Lisamaterjalid:

 • E-kursus "Grammatikakursus riigikeeles", autorid: Siret Piirsalu, Elle Sõrmus; Kerdi-Liis Kirs; Heleriin Paeoja
 • Valmis, A; Valmis, L. 2016. Eesti keele harjutusvara koos võtmega kesk- ja kõrgtasemele.
 • www.ut.ee/keeleweb2
 • Internetiallikate baasil koostatud õppematerjalid
 • Ene Kotkas, Anne Illopmägi, Margit Tamberg, Siret Piirsalu "Erialase eesti keele õppematerjal tervishoiutöötajatele" Tallinn 2010.

http://www.ttk.ee/public/Keeleopik._ERIALASE_EESTI_KEELE_PPEMATERJAL.pdf

 • Raadiosaate "Huvitaja" tervishoiuteemalised raadiosaated.

http://vikerraadio.err.ee/v/huvitaja/saated/6725fc9a-17ea-436c-a282-6dcd01a3f67b/huvitaja-puugihaigused

http://vikerraadio.err.ee/v/huvitaja/saated/c882329e-be8a-4672-a8f0-f0e53713f5ca/huvitaja-fusioteraapia

http://vikerraadio.err.ee/v/huvitaja/saated/2f44f49e-848b-49f1-b065-0d4c0cc1e679/huvitaja-oietolmuallergia

http://vikerraadio.err.ee/v/huvitaja/saated/581d05b7-745e-4969-911f-5ed11d3bfd6e/huvitaja-probiootikumid

 • KUKU raadio saade "Terviseks!"

http://podcast.kuku.postimees.ee/saated/terviseks/

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeletesti, milles mõõdetakse B2-tasemel kõiki osaoskusi. Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

a. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
b. Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.