Skip to main content

Põhimäärus

KINNITATUD
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori
16. aprill 2018 käskkirjaga nr 1-4/17/2018

Kutseõppe osakonna põhimäärus

1.    ÜLDSÄTTED
1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) kutseõppe osakond, inglise keeles:  Department of Vocational Education (edaspidi üksus) on kõrgkooli struktuuriüksus.
1.2. Üksus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, kõrgkooli põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest kõrgkooli sisestest dokumentidest.
1.3. Üksus kasutab kõrgkooli nõukogu kinnitatud sümboolikat.
1.4. Üksuse tegevus toimub kooskõlastatult ja koostöös teiste kõrgkooli struktuuriüksustega ning vastavalt kõrgkooli arengukavadele.
1.5. Üksuse postiaadress on: Kännu 67, Tallinn 13418.

2.    EESMÄRK JA PÕHIÜLESANDED
2.1.    Üksuse eesmärk on luua õpilastele sellised tingimused, mis võimaldavad neil eluks, tööks ja elukestvaks õppeks vajalike teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute omandamist.
2.2.    Üksuse põhiülesanded on:
2.2.1.    õppetöö korraldamine vastavalt tervise ja heaolu valdkonna  õppekavadele, üksuse eesmärkidele ja  kõrgkooli õppekorralduseeskirjale;
2.2.2.    tervise ning heaolu valdkonna analüüside korraldamine ja läbiviimine;
2.2.3.    õppekavade ja moodulite rakenduskavade koostamine vastavalt kehtivatele kutsestandarditele ning tööturu vajadustele;
2.2.4.    tervise ja heaolu valdkonna töötajate kompetentsi nõuete, kutsestandardite, sertifitseerimise väljatöötamisel osalemine;
2.2.5.    õppematerjalide ning valdkonnaga seotud trükiste koostamine, kogumine, ja tõlkimine;
2.2.6.    haridusalaste ürituste ning  erinevate arendusprojektide ettevalmistamine ja elluviimine;
2.2.7.    õpetajate ja õpilaste arendustegevuse, mobiilsuse ja rahvusvahelisustumise soodustamine;
2.2.8.    ühistegevuse arendamine tööandjatega, töövõtjate ühenduste ja eriala- ning kutseliitudega;
2.2.9.    koostöös kõrgkooli täienduskoolituse koordinaatoriga valdkonnaga seonduvate täienduskoolituste ettevalmistamine ja läbiviimine.
2.3.    Üksus kasutab oma ülesannete täitmiseks kõrgkooli eelarve vahendeid, mis on ette nähtud üksuse  eelarves.

3.    ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1.    Üksusel on õigus:
3.1.1.    saada rektoraadilt ja kõrgkooli struktuuriüksustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja vahendeid;
3.1.2.    teha ettepanekuid rektoraadile ja teistele struktuuriüksustele oma ülesannete täitmiseks vajalike tegevuste ja vahendite osas;
3.1.3.    teha ülesannete täitmiseks koostööd kolmandate isikutega oma pädevuse piirides.
3.2.    Üksus on kohustatud:
3.2.1.    täitma talle pandud ülesandeid nõuetekohaselt ja tulemuslikult, vastavuses kinnitatud õppekavade, õppekorralduseeskirjade ja kõrgkooli arengukavadega;
3.2.2.    kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid efektiivselt, säästlikult ja heaperemehelikult;
3.2.3.    tegema koostööd teiste kõrgkooli üksustega ning vajadusel osutama abi teistele üksustele nende ülesannete täitmisel;
3.2.4.    teostama üksuse eesmärkide saavutamiseks ning ülesannete tulemuslikuks teostamiseks vajalikke tegevusi.

4.    TÖÖKORRALDUS JA ARUANDLUS
4.1.    Üksuse tööd juhib juhataja, kes:
4.1.1.     korraldab ja planeerib üksuse tööd, ning vastutab üksuse ülesannete täitmise eest;
4.1.2.     esindab üksust vastavalt oma pädevusele, ning sõlmib üksuse ülesannete täitmiseks kõrgkooli nimel kokkuleppeid vastavalt oma pädevusele;
4.1.3.    allkirjastab dokumente ja teeb muid tehinguid vastavalt rektori käskkirjast tulenevatele volitustele;
4.1.4.    annab üksuse töötajatele suulisi ja kirjalikke ülesandeid;
4.1.5.    täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab nende täitmise takistustest;
4.1.6.    tagab üksuse arengu ning ülesannete kvaliteetse ja tulemusliku täitmise;  
4.1.7.     teeb rektoraadile ettepanekuid üksuse tööd puudutava kohta.

4.2.    Üksuse juhi nimetab rektor tähtajaliselt ametisse kuni 5-aastaks.
4.3.    Üksuse töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid kõrgkooli rektor.
4.4.    Üksuse juht on aruandekohustuslik otsese juhi, rektori ja kõrgkooli nõukogu ees.

5.    LÕPPSÄTTED
5.1.    Üksuse moodustamise, muutmise või tegevuse lõpetamise otsustab kõrgkooli nõukogu.