Skip to main content

Hooldustöötaja

Hooldustöötaja õpe põhi- ja keskhariduse baasil

Nominaalne õppeaeg: 2 aastat (120 EKAP)

Õppekeel: eesti keel (Tallinnas), vene keel (Kohtla-Järvel)
Õpe toimub Tallinnas ja Kohtla-Järvel   

Hooldustöötaja on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ja rehabilitatsiooniks. Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiuvaldkonna  töötaja, kelle töö eesmärk on abistada abivajajat tervisekahjustuste, funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral. Hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust või tuge.  Hooldustöötaja õppekavale on võimalik kandideerida põhi- ja keskhariduse baasil, põhiharidusega kandideerijal on kohustuslik esitada tööandja soovituskiri. Õppetöö toimub Tallinnas ja Kohtla- Järvel. Lõpetamise eelduseks on edukalt sooritatud õppekavas ettenähtud eksamid, arvestused, praktikad ja lõpueksam. Praktikat on võimalik sooritada erinevates tervishoiu-ja sotsiaalhoolekande teenuseid osutavates asutustes paindliku praktikagraafiku alusel ning vahetusõpilasena projektide raames väljaspool Eestit. Hooldustöötaja koolituse läbinu võib töötada kõigis tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkondades Eestis.

Õppeaeg hooldustöötaja kutseõppes on kaks aastat, mille jooksul omandatakse põhiteadmised vastavalt kutsekvalifikatsioonist tulenevatele nõuetele ning kooli lõpetanu saab kutseõppe läbimist tõendava tunnistuse.
 

  • Õppetöö toimub sessiooniti (kümme päeva kuus), praktikat saab sooritada „tööl õppimise“ printsiibi alusel, ehk paindliku ajagraafiku alusel ja oma töökohas.
  • Projektide raames on võimalik praktiseerida ka väljaspool Eestit.
  • Õppijatel on võimalik heade õpitulemuste korral taotleda õppetoetust, väljaspool Tallinna elavatel õppijatel sõidukompensatsiooni.
  • Koolil on üliõpilaskodu.
  • Vajadusel tagatakse õpilastele täiendav eesti keele õpe.

Hooldustöötaja õppekava rakenduskava (Töökohapõhine õpe)

Hooldustöötaja õppekava 2009

Hooldustöötaja õppekava 135737

Hooldustöötaja õppekava 135737 rakenduskava

Hooldustöötaja õppekava 135737 vastavustabel