Skip to main content

Ajalugu

Põetajate koolitusega Tallinna Meditsiinikoolis alustati 1990-ndatel aastatel. Õppijatest suurem osa töötas haiglates või hoolekandeasutustes ja õppetöö toimus kolmel õhtul nädalas. Õppeaeg oli 1,5 aastat.
Põetajate õpet jätkati päevases õppes põhikooli baasil, kuid tegevus lõpetati üsna pea. Noored keskhariduseta õpilased ei olnud valmis tööks põetajana, väljalangevus õpperühmas oli kõrge.
1990-ndate keskel nimetati eriala ümber hooldusõe erialaks. 1997 – 2003 toimus hooldusõdede õpe EELK Tallinna Diakooniakoolis, Kohtla-Järve Meditsiinikoolis ja Tartu Meditsiinikoolis.

Tallinna Meditsiinikoolis alustati keskhariduse baasil hooldusõe kutseõpet 2003. aastal. Õppeaeg oli 2 aastat. 2008. aastal nimetati eriala ümber hooldustöötaja kutseõppeks ühendades hooldusõe ja sotsiaalhooldaja õppekavad.
Alates 2009. aastast saavad hooldustöötaja kutseõppesse kandideerida põhiharidusega õppijad, kes töötavad erialal.

2009. aastal alustati töökohapõhise õppe pakkumist hooldustöötajatele. Esimene kursus avati 2009. aastal AS Järvamaa Haiglas (Paides). Edasi on õppetöö toimunud SA Kiviõli Tervisekeskuses, SA Pärnu Haiglas, Alutaguse Hoolekeskuses (Mäetagusel), taas AS Järvamaa Haiglas (Paides), Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses, SA Raplamaa Haiglas (Raplas).

2008. aastal moodustati kutseõppe osakond, kus algselt oli kaks põhikohaga töötajat, 2009. aastal liitus osakonnaga Kohtla-Järve hooldustöötaja õppekava eest vastutav töötaja ja 2012. aastal loodi uus ametikoht – külalisõppejõud-õpetaja, õppekavade koordinaator, 2015.aastal õpetaja-õppekavade koordinaatori ametikoht. Uute ametikohtade  loomise tingis suurenenud õppijate ja õppekavade arv kutseõppe osakonnas.

2010. aastal avati erakorralise meditsiini tehniku õppekava ja alustati vastuvõttu uuele õppekavale. Õpe toimub keskhariduse baasil, õppeaeg on 1 aasta.

Tallinna Pedagoogilise Seminari reorganiseerimise tulemusena alustati 2012. aastal lapsehoidjate õpetamist ning samal sügisel avati veel üks lapsehoidjate kutseõppe grupp programm KUTSE raames. 1014. aastal koostati uus lapsehoidjate õppekava, spetsialiseerumisega erilise ja erivajadusega lapse hoidjatele. Sama aasta sügisel alustati vastuvõtuga. 2015.aasta sügisel alustati abivahendispetsialisti õppega.

Osakonna töötajad on osalenud ja osalevad erinevates töörühmades ja projektides.
2009. aastal osaleti koolitushankes abivahendi tehniku täienduskoolituse korraldamises ning hanke võitjana valmistati ette ja viidi eelnimetatud koolitus ellu. Koolitust rahastati Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammist „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010–2013”.
2010 koostati koostöös SA Innovega õppematerjalina õpik „Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused“.
2009 – 2011 koordineeriti Leonardo da Vinci projekti „Improved training modules and new opportunities for care workers“.
2010 algatati hooldustöötaja kutsevõistlus kõikide hooldustöötajaid õpetavate koolide vahel.
2012-2014  osaleti Leonardo da Vinci projektis „Quality assurance framework for persons working in education and examination in the field of Social and Health Care“.
2015. aastal korraldati seitsmendat korda konverents hooldustööd tegevatele inimestele.