Skip to main content

VÕTA

Kord: VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMISE TINGIMUSED JA KORD TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS

VÕTA eesmärk ja kasutamisvõimalused

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) on protsess, millega pädev asutus kindlatest kriteeriumidest lähtudes hindab taotleja kompetentsust, st tema teadmiste, oskuste ja hoiakute vastavust haridusasutuse vastuvõtutingimustele, õppekava või selle osa(de) õpiväljunditele või kutsestandardi kompetentsusnõuetele.

Sisuliselt tähendab see seda, et haridust omandades või kutset taotledes on võimalik arvestada oma varasemaid õpinguid (näiteks eelnevalt tasemehariduses omandatut, iseseisvalt või täienduskoolituse käigus õpitut) või töökogemusest õpitut (suhtlemis- ja praktilised oskused) õppekava täitmisel teatud ainete arvestamiseks.

VÕTA protsess taotleja jaoks koosneb järgmistest etappidest:

   1. Taotleja nõustamine ja eneseanalüüs

Taotleja konsulteerib VÕTA spetsialistiga, analüüsib oma teadmisi ja oskusi ning võrdleb varasemalt omandatut praeguse õppekava ainete õpiväljunditega.

VÕTA taotlemisel on kõige olulisem varem õpitu sisuline sobivus õppekavaga. Õppekavad õppeainete ja õpiväljunditega on leitavad õppeinfosüsteemist TAHVEL.

   2. Taotluse koostamine ja esitamine

Taotleja esitab VÕTA taotluse. Taotluse saab esitada elektrooniliselt läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL.

Taotlusega tuleb esitada ka kogu tõendusmaterjal täiesmahus, mis tõendab omandatud teadmiste/oskuste olemasolu.
Pane tähele! Kõik tõendusdokumendid peavad olema väljastaja poolt allkirjastatud paberkandjal või digitaalselt (digitaalne allkiri - DigiDoc fail).

 Taotlusele lisatavad dokumendid:

 • Varasemate õpingute puhul – diplom, akadeemiline õiend, hinneteleht, väljavõte õpingukaardist vms.
 • Täienduskoolituste puhul – koolitustunnistus vms.
 • Töökogemuse puhul – tõend tööandjalt.
 • Töökogemuse või täienduskoolituse puhul põhjalik eneseanalüüs vabas vormis.

   3. Taotluse hindamine

Taotlust hindab VÕTA komisjon. VÕTA komisjonil on õigus esitada taotlejale täiendavaid ülesandeid, küsida lisamaterjale, viia taotlejaga läbi intervjuu vms.

   4. Otsus ja tagasiside

30 päeva jooksul peale taotluse esitamist langetab hindamiskomisjon otsuse. Otsusega on võimalik tutvuda õppeinfosüsteemis TAHVEL, avades oma VÕTA taotlus. Positiivse otsuse korral esitatakse taotlejale arve kõrgkooli ametlikule e-posti aadressile ning peale arve tasumist kajastub VÕTA arvestamine õppeinfosüsteemis TAHVEL õpitulemuste all.

   5. Vaidlustamine (vajadusel)

Õppuril on võimalik tulemus vaidlustada vastavalt Õppekorralduseeskirjale.

Tutvu ka VÕTA protsessiga!

 OLULINE TEADA:

 1. Tulemusstipendiumi määramisel ei loeta õppekava täidetud mahu hulka VÕTA-ga arvestatud ainepunkte. Vajaduspõhise õppetoetuse määramisel loetakse õppekava täidetud mahu hulka VÕTA-ga arvestatud ainepunkte. Lisainformatsiooni õppetoetuste kohta loe SIIT.
 2. Taotlusi saab esitada ajavahemikul 01.09 – 31.05. Perioodil 01.06 – 31.08 taotluste hindamist ei toimu.
 3. Kohustusliku aine arvestamist tuleks taotleda kahe nädala jooksul alates õppeaine algusest. Esimese õppeaasta esimesel kuul algavate õppeainete taotlused esitatakse esimese kuu jooksul.
 4. VÕTAt saab rakendada vastavate õpiväljunditega õppeainete olemasolul vastavas õppekavas ja/või kõrgkooli õppeainete hulgas. Ka vaba- ja valikainetel peab olema vastavusaine. Valik- ja vabaainete nimekirja leiate SIIT.
 5. Ühe avaldusega saab taotleda ainete arvestamist läbi kogu õppekava, mitte ainult jooksval semestril toimuvaid aineid.
 6. Akadeemilisel õiendil kajastub originaalsooritus.
 7. Peale VÕTA taotluse esitamist peab Taotleja loengutest osa võtma seni, kui ta saab vastuse oma taotlusele.
 8. Aineid ja praktikat on võimalik arvestada vaid täismahus. See tähendab, et ei ole võimalik arvestada osa ainest või praktikast.
 9. Juhul kui aine saab VÕTAga arvestatud, ei ole võimalik hiljem otsust tühistada ja aine uuesti sooritada.

Lisainfot leiab ka Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt SIIN.


Lisainfo:

 • Contact image

  Pille Aguraiuja

  Õppetöö spetsialist

  • pille.aguraiuja@ttk.ee
  • 671 1703
  • 102