Skip to main content

Kvaliteeditöörühm

 

Alates 2007. aasta sügisest tegutseb Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kvaliteeditöörühm. Kvaliteeditöörühma eesmärk on kvaliteeditöö juhtimine kvaliteedisüsteemi väljatöötamise, elluviimise ja parendamise kaudu.
Kõrgkooli liikmeskond järgib  tegevustes kokkulepitud kvaliteedi määratlust:  kvaliteet on kõrgkooli huvigruppide vajadustele ja ootustele vastavate eesmärkide saavutamine kokkulepitud kriteeriumide alusel. Tulemusi mõõdetakse regulaarselt ning mõõtmistulemusi arvestatakse parendustegevuste planeerimisel. Koostöös teiste kõrgkoolidega jagab  kõrgkool  oma kogemusi ja õpib teistelt. 

1. Kvaliteeditöörühma töökord

Kinnitatud
rektori 29.11.2023.a  käskkirjaga nr 1-9/23/20

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteeditöörühma töökord

1. Üldsätted 
1.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kvaliteeditöörühma Töökorra (edaspidi töökord) eesmärk on sätestada kvaliteeditöörühma töö põhimõtted, eesmärgid, koosseis, liikmete õigused ja kohustused. 

1.2 .Töökorra aluseks on alljärgnevad dokumendid: 
1.2.1. Kvaliteeditöörühma koosseis; 
1.2.2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteeditöörühma tööplaan; 
1.2.3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Arengukava 2022-2026
1.2.4. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus. 

1.3. Kvaliteeditöörühm on aruandekohustuslik kõrgkooli nõukogu ees. 

1.4. Kvaliteet on kõrgkooli huvigruppide vajadustele ja ootustele vastavate eesmärkide saavutamine kokkulepitud kriteeriumide alusel. Tulemusi mõõdetakse regulaarselt ning mõõtmistulemusi arvestatakse parendustegevuste planeerimisel. 

2. Kvaliteeditöörühma eesmärk 
2.1. Kvaliteeditöörühma eesmärk on kvaliteeditöö juhtimine kvaliteedisüsteemi väljatöötamise, elluviimise ja parendamise kaudu. 

3. Kvaliteeditöörühma koosseis 
3.1. Kvaliteeditööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis juhib kvaliteeditöörühm, mille koosseisu kuuluvad kõrgkooli töötajad, sh toetajaliikmetena rektoraat ning üliõpilas- ja õpilasesinduse liige/ liikmed.

3.2. Toetajaliikmed ei osale otsustusprotsessis.
3.3. Kvaliteeditöörühma koosseis, sh toetajaliikmed kinnitatakse rektori käskkirjaga kolmeks õppeaastaks. 
3.4. Kvaliteeditöörühm valib rühma liikmete seast kvaliteeditöörühma juhi.
3.5. Tulenevalt käsitletavast teemast kaastakse vajadusel vastava valdkonna spetsialistid/ eksperdid. 

4. Kvaliteeditöörühma ülesanded:  
4.1. arendab kvaliteedisüsteemi kõrgkoolis; 
4.2. algatab ja juhib kvaliteedikindlustamise projekte (sh osaleb rahvusvahelistes projektides); 
4.3. kaardistab ja kirjeldab protsesse kõrgkoolis; 
4.4. tagab kvaliteediga seotud informatsiooni leviku kõrgkoolis; 
4.5. koostab tööplaani, mille esitab kõrgkooli nõukogule kinnitamiseks; 
4.6. nõustab kõrgkooli nõukogu kvaliteedijuhtimises. 

5. Kvaliteeditöörühma liikme õigused ja kohustused 
5.1. Kvaliteeditöörühma liikmel on õigus: 
5.1.1. teha ettepanekuid kvaliteeditöörühma töö parendamiseks kõrgkoolis; 
5.1.2. osaleda kvaliteedijuhtimise koolitustel; 
5.1.3. teha ettepanekuid alatöörühmade moodustamiseks ning juhtida alatöörühma tööd; 
5.1.4. tutvuda kõrgkooli dokumentidega ja saada informatsiooni kvaliteeditööga seotud ülesannete täitmiseks; 
5.1.5. osaleda eksperdina kõrgkoolivälistes kvaliteedialastes töörühmades; 
5.1.6. teha ettepanekuid kvaliteeditöörühma eelarve koostamiseks. 

5.2. Kvaliteeditöörühma liikmel on kohustus: 
5.2.1. osaleda kvaliteeditöörühma koosolekutel isiklikult; 
5.2.2. täita talle määratud ülesanded; 
5.2.3. edastada kvaliteedialast teavet. 

6. Töörühma koosolek 
6.1. Töörühma töövorm on koosolek. Koosolekuid võib korraldada ka elektrooniliselt. 
6.2. Koosolekut juhatab töörühma juht või tema poolt määratud töörühma liige. 
6.3. Töörühma koosolek toimub vähemalt seitse korda õppeaastas vastavalt kinnitatud tööplaanile. 
6.4. Töörühma juht võib koosolekule kutsuda ka teisi isikuid vastavalt käsitletava teema spetsiifikale olles eelnevalt kokku leppinud töörühma teiste liikmetega. 
6.5. Koosoleku kutse koos päevakorra ja lisamaterjalidega saadetakse töögrupi liikmetele e-posti teel hiljemalt kaks tööpäeva enne koosolekut. 

7. Otsuste vastuvõtmine kvaliteeditöörühmas 
7.1. Töörühm on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 75% töörühma liikmetest. 
7.2. Üldjuhul võetakse töörühma otsused vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, võetakse töörühma otsused vastu häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl. 
7.3. Töörühma liikmel, kes jääb eriarvamusele, on õigus nõuda oma eriarvamuse lisamist koosoleku protokollile. 
7.4. Hääletamine koosolekul on avalik. 

8. Koosoleku protokoll 
8.1. Töörühma koosolek protokollitakse. 
8.2. Töörühma koosolek protokollitakse töörühma liikme poolt vastavalt rotatsioonile. 
8.3. Töörühma koosoleku protokolli kantakse: 
8.3.1. koosoleku toimumise koht, kuupäev, koosoleku alguse ja lõpu kellaaeg ning registreerimise number; 
8.3.2. koosoleku juhataja ja protokollija nimi; 
8.3.3. koosolekul osalenud töörühma liikmete ja kutsutud isikute nimede loetelu; 
8.3.4. koosoleku päevakord; 
8.3.5. koosolekul vastu võetud otsused; 
8.3.6. otsuse suhtes eriarvamusele jäänud nõukogu liikme nõudmisel tema eriarvamus. 
8.4. Protokoll koostatakse kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning allkirjastatakse digitaalselt koosoleku juhataja ja protokollija poolt. 

8.5. Protokoll registreeritakse kõrgkooli dokumendihaldussüsteemis.

9. Töörühma tegevus lõpetatakse rektori käskkirjaga. 

2. Kvaliteeditöörühma koosseis

KINNITATUD rektori 22. november 2023. a käskkirjaga nr 1-9/23/17

Koosseis:

1.1. Dagni Räppo (optometristi õppekava õppejõud-õpetaja); 

1.2. Kersti Podmošenski (külalisõppejõud-õpetaja);

1.3. Lagle Kapper (täienduskoolituse spetsialist); 

1.4. Marge Põldma (ämmaemanda õppekava õppejõud-õpetaja); 

1.5. Piret Gilden (rektoraadi büroo juhataja, personalijuht); 

1.6. Piret Tamme (kutseõppe osakonna juhataja); 

1.7. Raili Alandi (õppejõud-õpetaja); 

1.8. Tuuliki Koppel(õppekvaliteedijuht);

1.9. Eva-Liisa Eirand (turundusspetsialist);

1.10 Gabriel Aadusoo (üliõpilane).

 

Toetajaliikmed:

Ülle Ernits (rektor);

Ulvi Kõrgemaa (õppeprorektor); 

Ave Perve (finants ja haldusdirektor).

3. Kvaliteeditöörühma tööplaan

Kvaliteeditöörühma tegevusplaan 2023/ 2024

  1. Kodulehe ülevaatamine, töörühma töökord 

  2. Tagasiside plaani ülevaatamine 

  3. Töötajate tagasiside parendusvaldkonnad 

  4. Raamatukoguga rahulolu küsitlus 

  5.  Praktikakorralduse rahulolu 

  6. Teise organisatsiooni kvaliteedisüsteemiga tutvumine 

  7. Kvaliteeditöörühma töö nähtavamaks muutmine 

  8. Kvaliteedi käsiraamat – arutelu, mõõdikud, kuidas me teame, et meie kvaliteet on kvaliteetne 

  9. IA tulemuste arutelu