Skip to main content

Kvaliteeditöörühm

 

Alates 2007. aasta sügisest tegutseb Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kvaliteeditöörühm. Kvaliteeditöörühma eesmärk on kvaliteeditöö juhtimine kvaliteedisüsteemi väljatöötamise, elluviimise ja parendamise kaudu.
Kõrgkooli liikmeskond järgib  tegevustes kokkulepitud kvaliteedi määratlust:  kvaliteet on kõrgkooli huvigruppide vajadustele ja ootustele vastavate eesmärkide saavutamine kokkulepitud kriteeriumide alusel. Tulemusi mõõdetakse regulaarselt ning mõõtmistulemusi arvestatakse parendustegevuste planeerimisel. Koostöös teiste kõrgkoolidega jagab  kõrgkool  oma kogemusi ja õpib teistelt. 

1. Kvaliteeditöörühma töökord

Kinnitatud
rektori 03.06.2019.a  käskkirjaga nr 1-4/9/2019 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteeditöörühma töökord

1. Üldsätted
1.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kvaliteeditöörühma Töökorra (edaspidi töökord) eesmärk on sätestada kvaliteeditöörühma töö põhimõtted, eesmärgid, koosseis, liikmete õigused ja kohustused.

1.2 .Töökorra aluseks on alljärgnevad dokumendid:
1.2.1. Kvaliteeditöörühma koosseis;
1.2.2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteeditöörühma tööplaan;
1.2.3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Arengukava 2017-2021;
1.2.4. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus jms.

1.3. Kvaliteeditöörühm on aruandekohustuslik kõrgkooli nõukogu ees.

1.4. Kvaliteet on kõrgkooli huvigruppide vajadustele ja ootustele vastavate eesmärkide saavutamine kokkulepitud kriteeriumide alusel. Tulemusi mõõdetakse regulaarselt ning mõõtmistulemusi arvestatakse parendustegevuste planeerimisel.
2. Kvaliteeditöörühma eesmärk
2.1. Kvaliteeditöörühma eesmärk on kvaliteeditöö juhtimine kvaliteedisüsteemi väljatöötamise, elluviimise ja parendamise kaudu.

3. Kvaliteeditöörühma koosseis
3.1. Kvaliteeditööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis juhib kvaliteeditöörühm, mille koosseisu kuuluvad kõrgkooli töötajad ja üliõpilas- ja õpilasesinduse liige/liikmed.
3.2. Kvaliteeditöörühma liikmed kinnitatakse rektori käskkirjaga kolmeks õppeaastaks.
3.3. Kvaliteeditöörühma liikmed nimetavad kvaliteeditöörühma juhi.
3.4. Tulenevalt käsitletavast teemast kaastakse vajadusel vastava valdkonna spetsialistid/ eksperdid.

4. Kvaliteeditöörühma ülesanded 
4.1. arendab kvaliteedisüsteemi kõrgkoolis;
4.2. algatab ja juhib kvaliteedikindlustamise projekte (sh osaleb rahvusvahelistes projektides);
4.3. kaardistab ja kirjeldab protsesse kõrgkoolis;
4.4. tagab kvaliteediga seotud informatsiooni leviku kõrgkoolis;
4.5. koostab tööplaani, mille esitab kõrgkooli nõukogule kinnitamiseks;
4.6. nõustab kõrgkooli nõukogu kvaliteedijuhtimises.

5. Kvaliteeditöörühma liikme õigused ja kohustused
5.1. kvaliteeditöörühma liikmel on õigus:

5.1.1. teha ettepanekuid kvaliteeditöörühma töö parendamiseks kõrgkoolis;
5.1.2. osaleda kvaliteedijuhtimise koolitustel;
5.1.3 teha ettepanekuid alatöörühmade moodustamiseks ning juhtida alatöörühma tööd;
5.1.4 tutvuda kõrgkooli dokumentidega ja saada informatsiooni kvaliteeditööga seotud ülesannete täitmiseks;
5.1.5. osaleda eksperdina kõrgkoolivälistes kvaliteedialastes töörühmades;
5.1.6. teha ettepanekuid kvaliteeditöörühma eelarve koostamiseks.

5.2. Kvaliteeditöörühma liikmel on kohustus:
5.2.1. osaleda kvaliteeditöörühma koosolekutel isiklikult;
5.2.2. täita talle määratud ülesanded;
5.2.3. edastada kvaliteedialast teavet.

6. Töörühma koosolek
6.1. Töörühma töövorm on koosolek. Koosolekuid võib korraldada ka elektrooniliselt.
6.2. Koosolekut juhatab töörühma juht või tema poolt määratud töörühma liige.
6.3. Töörühma koosolek toimub vähemalt seitse korda õppeaastas vastavalt kinnitatud tööplaanile
6.4. Töörühma juht võib koosolekule kutsuda ka teisi isikuid vastavalt käsitletava teema spetsiifikale olles eelnevalt kokkuleppinud töörühma teiste liikmetega.
6.5. Koosoleku kutse koos päevakorra ja lisamaterjalidega saadetakse töögrupi liikmetele e-posti teel hiljemalt kaks tööpäeva enne koosolekut.

7. Otsuste vastuvõtmine kvaliteeditöörühmas
7.1. Töörühm on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 75% töörühma liikmetest.
7.2. Üldjuhul võetakse töörühma otsused vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, võetakse töörühma otsused vastu häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.
7.3. Töörühma liikmel, kes jääb eriarvamusele, on õigus nõuda oma eriarvamuse lisamist koosoleku protokollile.
7.4. Hääletamine koosolekul on avalik.

8. Koosoleku protokoll
8.1. Töörühma koosolek protokollitakse.
8.2. Töörühma koosolek protokollitakse töörühma liikme poolt vastavalt rotatsioonile.
8.3. Töörühma koosoleku protokolli kantakse:
8.3.1. koosoleku toimumise koht, kuupäev, koosoleku alguse ja lõpu kellaaeg ning registreerimise number;
8.3.2. koosoleku juhataja ja protokollija nimi;
8.3.3. koosolekul osalenud töörühma liikmete ja kutsutud isikute nimede loetelu;
8.3.4. koosoleku päevakord;
8.3.5. koosolekul vastu võetud otsused;
8.3.6. otsuse suhtes eriarvamusele jäänud nõukogu liikme nõudmisel tema eriarvamus;
8.4. Protokoll koostatakse kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning allkirjastatakse digitaalselt koosoleku juhataja ja protokollija poolt.
8.5. Protokoll registreeritakse kõrgkooli dokumendihaldussüsteemi vastavasse sarja (1-24.1 Kvaliteeditöörühma koosolekute protokollid).

9. Töörühma tegevus lõpetatakse rektori käskkirjaga

2. Kvaliteeditöörühma koosseis

KINNITATUD rektori 12. oktoober 2021. a käskkirjaga nr 1-4/48/2021

Koosseis:

1. Ülle Ernits – rektor 
“On tavaks öelda, et kvaliteet on olulisem kui kvantiteet, kuid ka kvantiteedis on vahel kvaliteet!! (Mari Kiduke)

2. Ulvi Kõrgemaa – õppeprorektor 

3. Ave Perve - finants- ja haldusdirektor

4. Piret Tamme – kutseõpppe osakonna juhataja 
“Kvaliteet on ajas muutuv, kuid muutused tulenevad inimeste soovidest ja vajadustest ning keskkonna tingimustest kvaliteedile”

5. Liina Riisenberg - tervisedenduse õppekava õppejõud-assistent

6. Piret Gilden - personalijuht-rektori assistent

7. Kristiina Pullerits -  õppeosakonna  õppekvaliteedijuht 
“Planeeritult tulemuslike eesmärkide poole”

8. Rister Levit - haldusjuht 

9. Raili Alandi - õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja

10. Mona Alunurm – üliõpilas- ja õpilasesinduse esindaja 

3. Kvaliteeditöörühma tööplaan

Kvaliteeditöörühma tegevusplaan 2022/ 2023

Kvaliteeditöörühma kodukorra ülevaatamine sh uute liikmete ja töörühmajuhi valimine
Töötajate rahulolu küsitlus
Praktikakorralduse rahulolu
Üliõpilaskodu elanike rahulolu küsitlus
Kodulehe ülevaatamine

4. Kõrgkooli arengukava