Kvaliteeditöörühm

 

Alates 2007. aasta sügisest tegutseb Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kvaliteeditöörühm. Kvaliteeditöörühma eesmärk on kvaliteeditöö juhtimine kvaliteedisüsteemi väljatöötamise, elluviimise ja parendamise kaudu.
Kõrgkooli liikmeskond järgib  tegevustes kokkulepitud kvaliteedi määratlust:  kvaliteet on kõrgkooli huvigruppide vajadustele ja ootustele vastavate eesmärkide saavutamine kokkulepitud kriteeriumide alusel. Tulemusi mõõdetakse regulaarselt ning mõõtmistulemusi arvestatakse parendustegevuste planeerimisel. Koostöös teiste kõrgkoolidega jagab  kõrgkool  oma kogemusi ja õpib teistelt. 

1. Kvaliteeditöörühma töökord

Kinnitatud
rektori 09.03.2012.a  käskkirjaga nr 2-1/14

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteeditöörühma töökord

1. Üldsätted
1.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kvaliteeditöörühma Töökorra (edaspidi töökord) eesmärk on sätestada kvaliteeditöörühma töö põhimõtted, eesmärgid, koosseis, liikmete õigused ja kohustused.

1.2 .Töökorra aluseks on alljärgnevad dokumendid:
1.2.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori 02.03.2012.a käskkirjaga nr 2-1/12 kinnitatud „Kvaliteeditöörühma koosseis“;
1.2.2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kvaliteeditöörühma tööplaan;
1.2.3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Arengukava 2012-2016;
1.2.4. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus jms.

1.3. Kvaliteet on kõrgkooli huvigruppide vajadustele ja ootustele vastavate eesmärkide saavutamine kokkulepitud kriteeriumide alusel. Tulemusi mõõdetakse regulaarselt ning mõõtmistulemusi arvestatakse parendustegevuste planeerimisel.
2. Kvaliteeditöörühma eesmärk
Kvaliteeditöörühma eesmärk on kvaliteeditöö juhtimine kvaliteedisüsteemi väljatöötamise, elluviimise ja parendamise kaudu.

3. Kvaliteeditöörühma koosseis
3.1. Kvaliteeditööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (edaspidi kõrgkool) juhib kvaliteeditöörühm, kuhu on kaasatud kõikide struktuuriüksuste esindajad ja üliõpilaskonna esindaja.
3.2. Kvaliteeditöörühma liikmed kinnitatakse rektori käskkirjaga kolmeks õppeaastaks.
3.3 Kõrgkooli struktuuriüksused nimetavad oma esindajad kvaliteeditöörühma.
3.4. Kvaliteeditöörühma liikmed nimetavad kvaliteeditöörühma juhi.
3.5. Tulenevalt käsitletavast teemast kaastakse vajadusel vastava valdkonna spetsialistid/ eksperdid.

4. Kvaliteeditöörühma ülesanded 
4.1. arendab kvaliteedisüsteemi kõrgkoolis;
4.2. teostab tööplaanis kokkulepitud tegevused;
4.3. algatab ja juhib kvaliteedikindlustamise projekte (sh osaleb rahvusvahelistes projektides);
4.4. kaardistab ja kirjeldab protsesse kõrgkoolis;
4.5. tagab kvaliteediga seotud informatsiooni leviku kõrgkoolis;
4.6. koostab tööplaani, mille esitab kõrgkooli nõukogule kinnitamiseks;
4.7. nõustab kõrgkooli nõukogu kvaliteedijuhtimises.

5. Kvaliteeditöörühma liikme õigused ja kohustused
5.1. kvaliteeditöörühma liikmel on õigus:

5.1.1. teha ettepanekuid kvaliteeditöörühma töö parendamiseks kõrgkoolis;
5.1.2. osaleda kvaliteedijuhtimise koolitustel;
5.1.3 teha ettepanekuid alatöörühmade moodustamiseks ning juhtida alatöörühma tööd;
5.1.4 tutvuda kõrgkooli dokumentidega ja saada informatsiooni kvaliteeditööga seotud ülesannete täitmiseks;
5.1.5. osaleda eksperdina kõrgkoolivälistes kvaliteedialastes töörühmades;
5.1.6. teha ettepanekuid kvaliteeditöörühma eelarve koostamiseks.

5.2. Kvaliteeditöörühma liikmel on kohustus:
5.2.1. osaleda kvaliteeditöörühma koosolekutel isiklikult;
5.2.2. täita talle määratud ülesanded;
5.2.3. edastada kvaliteedialast teavet ja tagada oma struktuuriüksuse informeeritus kvaliteedialastes küsimustes.

6. Töörühma koosolek
6.1. Töörühma töövorm on koosolek. Koosolekuid võib korraldada ka elektrooniliselt.
6.2. Koosolekut juhatab töörühma juht või tema poolt määratud töörühma liige.
6.3. Töörühma koosolek toimub vähemalt üks kord kuus õppeperioodil vastavalt kinnitatud tööplaanile
6.4. Töörühma juht võib koosolekule kutsuda ka teisi isikuid vastavalt käsitletava teema spetsiifikale olles eelnevalt kokkuleppinud töörühma teiste liikmetega.
6.5. Koosoleku kutse koos päevakorra ja lisamaterjalidega saadetakse töögrupi liikmetele e-posti teel hiljemalt kaks tööpäeva enne koosolekut.

7. Otsuste vastuvõtmine kvaliteeditöörühmas
7.1. Töörühm on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 75% töörühma liikmetest.
7.2. Üldjuhul võetakse töörühma otsused vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, võetakse töörühma otsused vastu häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.
7.3. Töörühma liikmel, kes jääb eriarvamusele, on õigus nõuda oma eriarvamuse lisamist koosoleku protokollile.
7.4. Hääletamine koosolekul on avalik.

8. Koosoleku protokoll
8.1. Töörühma koosolek protokollitakse.
8.2. Töörühma koosolek protokollitakse töörühma liikme poolt vastavalt rotatsioonile.
8.3. Töörühma koosoleku protokolli kantakse:
8.3.1. koosoleku toimumise koht, kuupäev, koosoleku alguse ja lõpu kellaaeg ning registreerimise number;
8.3.2. koosoleku juhataja ja protokollija nimi;
8.3.3. koosolekul osalenud töörühma liikmete ja kutsutud isikute nimede loetelu;
8.3.4. koosoleku päevakord;
8.3.5. koosolekul vastu võetud otsused koos hääletustulemustega;
8.3.6. otsuse suhtes eriarvamusele jäänud nõukogu liikme nõudmisel tema eriarvamus;
8.3.7. koosoleku juhataja ja protokollija nimi.
8.4. Protokoll koostatakse kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning allkirjastatakse digitaalselt koosoleku juhataja ja protokollija poolt.
8.5. Protokoll registreeritakse kõrgkooli dokumendihaldussüsteemi Amphora vastavasse sarja (1-24.1 Kvaliteeditöörühma koosolekute protokollid).

9. Töörühma teenindamine
Töörühma teenindamiseks vajalikud kulutused kaetakse kvaliteeditöörühma eelarvest
10. Töörühma tegevuste hindamine
10.1. Töörühma tegevuse tulemuslikkust hinnatakse üks kord aastas.
11. Töörühma muutmine ja tegevuse lõpetamine
11.1. Muudatused töörühma tegevustes s.h liikmeskonnas tehakse rektori käskkirja alusel.

11.2. Töörühma tegevus lõpetatakse rektori käskkirjaga

2. Rektori käskkirjaga kinnitatud kvaliteeditöörühma koosseis

Koosseis:

1. Ülle Ernits – rektor 
“On tavaks öelda, et kvaliteet on olulisem kui kvantiteet, kuid ka kvantiteedis on vahel kvaliteet!! (Mari Kiduke)

2. Ulvi Kõrgemaa – õppeprorektor 

3. Piret Tamme – kutseõpppe osakonna juhataja 
“Kvaliteet on ajas muutuv, kuid muutused tulenevad inimeste soovidest ja vajadustest ning keskkonna tingimustest kvaliteedile”

4. Mai Kuum – õenduse õppetooli õppejõud-õpetaja 

5. Jaana Sepp – õppeosakonna juhataja 

6. Hanna-Maria Põldma - tervishariduse keskuse tegevusterapeudi õppekava juht, õppejõud-lektor 
“Kvaliteet on sõltuv sellest kui eesmärgipäraselt ja läbimõeldult osatakse tööd teha”

7. Merle Väljari - meditsiinitehnilise hariduse keskuse optometristi õppekava õppejõud-õpetaja 

8. Siret Piirsalu -  elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe õppejõud-lektor 
“Ei ole piisav see, kui anda endast kõik. Oluline on kõigepealt teada, mida teha – ja siis anda endast kõik.” W. E. Deming

9. Kristiina Pullerits -  õppeosakonna  õppekvaliteedijuht 
“Planeeritult tulemuslike eesmärkide poole”

10. Helve Kirm - meditsiinitehnilise hariduse keskuse farmatseudi õppekava õppejõud-assistent  

11. Olesja Zeel - Kohtla-Järve struktuuriüksuse õppejõud-assistent, õppetöö koordinaatori kt 

12. Silja-Mets Oja - tervishariduse keskuse juhataja-lektor 
"Kvaliteet on mitmekülgne lähenemine kooli edusammude loomisele."

13. Rister Levit - haldusjuht 

14. Marge Koorep – üliõpilas- ja õpilasesinduse esimees 
“Kvaliteeditöörühm on alus kõrgkooli kvaliteedijuhtimisele, mille abil saavutatakse seatud eesmärgid ja ootused. Läbi kvaliteeditöörühma arendatakse kõrgkooli õppe- ja juhtimistegevusi, ning see läbi tagatakse pidevad parendused ja innovatsioon kõrgkoolis.”

3. Kvaliteeditöörühma tööplaan

2018–2019 õppeaasta tööplaan 

 

Koosoleku toimumise kuupäev

Käsitletavad teemad

Teemade eest vastutavad alatöörühmad

23. oktoober 2018

1.Välisõpingute- ja lähetustekorralduse rahulolu küsitlus;  

2.Vastuvõtukatsete kandidaatide rahulolu (piloot) 

1.Merle Väljari; Eve Epner (kaasatud)

20. november 2018

1.Avalikkusele suunatud tegevuste rahulolu küsitlus 

 

Olesja Zeel; Pia Pedanik (kaasatud)

11. detsember 2018

1. Töötajate rahulolu küsitlus (2019 märts) 

 

Helve Kirm; Kristiina Pullerits; Piret Gilden (kaasatud) 

12. veebruar 2019

1.Õpikeskkonna ja korralduse küsimustiku ülevaatamine;

2. Tagasiside plaan;

3. Kvaliteedi  osa kodulehel 

 

 

19. märts 2019 

1. Üliõpilaskodu elanike rahulolu küsitlus (2019 aprill)

 

Helve Kirm; Mai Kuum; Monika Alasoo (kaasatud)

16. aprill 2019 

1. Ülevaade tööst katkestajatega 

 

Marge Koorep; üliõpias- ja õpialsesindus (kaasatud)

14. mai 2019

1. Kokkuvõtete tegemine ja plaanid uue õppeaasta tegevusteks  

 

 

4. Kõrgkooli arengukava