Skip to main content

Vastuvõtt tervisedenduse õppekavale

Millal ja kus saan kandideerida?

Tervisedenduse õppekava vastuvõtt toimub üks kord aastas, suvel. Ühes õpperühmas on 15 riigieelarvelist õppekohta.
Sisseastumise kohta leiad rohkem informatsiooni siit.

Millised on vastuvõtutingimused?

Tervisedenduse õppekavale kandideerides võetakse aluseks kolme soorituse tulemused - lõputunnistuse keskmine hinne, vastuvõtutest ja vastuvõtuvestlus. Maksimaalne võimalike punktide summa on 55.

Punktid jagunevad järgnevalt:

‒ lõputunnistuse keskmine hinne (maksimaalselt 5 punkti)

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika.

‒ vastuvõtu test (maksimaalselt 20 punkti)

Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara kasutamise oskus (10).

‒ vastuvõtuvestlus (maksimaalselt 30 punkti)

Kutsemotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5), valmisolek õppetööks (5).

Vastuvõtuvestlusele ja -katsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.

 

Millest koosneb vastuvõtuvestlus ja kuidas selleks valmistuda?

Vastuvõtuvestlus koosneb kolmest osast: meeskonnatöö, grupivestlus ja individuaalne vestlus.

Tervisedenduse õppekavale õppima asumiseks aitab sind ette valmistada ettevalmistuskursus. Kursusele oodatakse osalema kõiki tervisedenduse erialast huvitatud isikuid. Ettevalmistuskursuse info leidmiseks tasub silm peal hoida kõrgkooli koduleheküljel ning Facebookil. 

Lisaks toimub igal kevadel kõrgkooli avatud uste päeval eriala tutvustav infotund ja näidisseminarid, kus on võimalik saada ülevaade tervisedenduse erialast ning õppekaval õppimisest.

Hea võimalus õppekava ja tudengieluga tutvumiseks on ka tudengivarju nädal. Tudengivarjunädal toimub koos lahtiste uste päevaga igal aastal tavapäraselt märtsis. Jooksvat infot leiab kõrgkooli kodulehelt ja Facebookist. 

Kust leida täiendavat infot tervisedenduse kohta?

Tervise Arengu Instituut
Sotsiaalministeerium
European Public Health Association
World Health Organization
International Union for Health Promotion and Education
Artikkel "Tervisedenduse tähendus nüüdisaja ühiskonnas"
Artikkel "Tervisedendaja - kas tegelane ulmefilmist?"
Tervisedendaja kutsestandard, tase 6

Lisaküsimuste tekkimisel õppekava osas palun pöörduda:


 

  • Contact image

    Epp Reedik

    • epp.reedik@ttk.ee
    • +372 671 1756
    • 234