Ämmaemand

Ämmaemand

Ämmaemandal on tähtis töö tervisekasvatuses ja -nõustamises, mitte ainult naiste, vaid ka nende perede ja kogu ühiskonna ulatuses.

Ämmaemanda töö käsitleb ka sünnituseelset ettevalmistust ja kasvatust vanema rolliks. See töö põhineb teadmistel günekoloogiast, pereplaneerimisest ja lapsehooldusest.

Ämmaemandad on oma tegevuses iseseisvad ning vastutavad iseenda, naiste, perede ja kogu ühiskonna ees.

Ämmaemandad mõistavad individuaalset ja kollektiivset vastutust kutseala arendamisel ning kolleegide ja järelkasvu koolitamisel.

Ämmaemandal on vajalikud teadmised ja oskused sotsiaalteadustest, rahvatervisest ja eetikast, mis loovad aluse kõrgetasemelise ja kultuuriliselt sobiva hoolduse naistele, vastsündinutele ja lapseootel peredele.

Ämmaemandad osutavad kvaliteetset tervishoiualast, kultuurilistest eripäradest lähtuvat tervishoiualast haridust ja pakuvad tervishoiuteenust kõigile sotsiaalsetele gruppidele, edendamaks tervet pereelu, raseduse planeerimist ning positiivset vanema rolli.

Ämmaemandad osutavad kõrgekvaliteedilist, kultuuriliselt sobivat abi sünnituse ajal, juhivad turvaliselt sünnitust ning annavad kriisiolukordades parimat võimalikku abi, et säilitada ema ja lapse tervis.

Ämmaemanda õppes läbitav praktika

Ämmaemanda õppes  läbitakse praktika, mille jooksul tuleb täita DIRECTIVE 2005/36/EC 07.09.2005 esitatud nõuded:

1. Vähemalt 40 raseda nõustamine, mille hulka kuulub vähemalt 100 sünnituseelset külastust.

2. Vähemalt 40 raseda sünnituseelne jälgimine raseduse jooksul.

3. Vähemalt 40 sünnituse vastuvõtmine; kui sünnitajate vähesuse tõttu ei ole võimalik nii palju sünnitusi vastu võtta, võib see arv olla vähemalt 30, tingimusel et üliõpilane on abiks lisaks veel 20 sünnituse vastuvõtmisel.

4. Aktiivne abistamine kuni 2 tuharseisus lapse sünnituse vastuvõtmisel; kui selliste sünnitajate vähesuse tõttu ei ole see võimalik, võib see toimuda simulatsioonina.

5. Lahklihalõike tegemine ning sünnitusteede terviklikkuse taastamine.

6. Vähemalt 40 raseduspatoloogiaga naise (riskiraseda) sünnituseelne jälgimine.

7. Vähemalt 100 sünnitusjärgse naise ja terve vastsündinu läbivaatus koos jälgimise ja hooldusega.

8. Erihooldust vajavate vastsündinute, sealhulgas enneaegsete, ülekantud, alakaaluliste või haigete vastsündinute ning nende emade jälgimine, nõustamine ja hooldus.

9. Ämmaemandus naistehaiguste, tüsistunud sünnituste ning haigete vastsündinute ja imikute puhul.

10. Õendus ja ämmaemandus sise- ning kirurgiliste haigete puhul.

Eeltoodud tegevused kannab üliõpilane iga praktika käigus spetsiaalsesse tööraamatusse.

Rahvusvaheline ämmaemanda määratlus

Ämmaemand on isik, kes osaledes regulaarselt antud riigis seaduslikult heaks kiidetud ämmaemandate koolituses, on nimetatud koolituse edukalt sooritanud ning saanud sel viisil nõutava pädevuse selleks, et ta kantakse ämmaemandate registrisse ja/või antakse seaduslik luba praktiseerida ämmaemandana. Ämmaemand peab suutma anda vajalikke juhendeid, hooldust ja nõustamist naistele raseduse, sünnituse ja lapsevoodi perioodil, suutma juhtida sünnitusi omal vastutusel ning hooldama vastsündinut ja väikest last. See hooldus käsitleb nii ennetavaid toiminguid, ebanormaalsete olukordade väljaselgitamist emal ja lapsel kui ka arstiabi hankimist ning abistamist hädaolukordades, kui arstiabi pole kättesaadav. Tal on tähtis töö tervisekasvatuses ja –nõustamises, mitte ainult naiste, vaid ka nende perede ja kogu ühiskonna ulatuses. Töö peab käsitlema ka sünnituseelset kasvatust ja ettevalmistust vanema rolliks. See töö peab põhinema teatud teadmistel günekoloogiast, pereplaneerimisest ja lapsehooldusest. Ta võib praktiseerida ämmaemandana haiglates, nõuandlates, tervisekeskustes, kodustes oludes või muudes tervishoiuteenust osutavates valdkondades. Ämmaemanda määratluse on heaks kiitnud: Rahvusvaheline Ämmaemandate Konföderatsioon – ICM, 1990 Rahvusvaheline Sünnitusabi- ja Naistearstide Föderatsioon - FIGO, 1991 Maailma Tervishoiu organisatsioon – WHO, 1992

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava vastab kõrgharidusstandardile ja Euroopa direktiividele, mille sisuks on integreeritud teooria ja praktikaõpe. Õppeaeg on 4 aastat ja 6 kuud. Õppepraktika moodustab vähemalt 50% kogu õppekava mahust, toimudes erinevates tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuseid osutavates asutustes. Kool osaleb mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides ja üliõpilastel on võimalus olla vahetusüliõpilaseks erinevates Euroopa riikides. Ämmaemanda õppekava sisaldab ka üldõe koolitust,  andes ämmaemandale õiguse töötada nii üldõe kui ämmaemandana erinevates tervishoiuasutustes. Rakenduskõrgharidus annab ämmaemandale võimaluse edasiõppimiseks nii Eesti kui ka Euroopa ülikoolide magistriõppes.