Skip to main content

Töö esitamise juhend

Artikli esitamise tähtaeg on 1. aprill 2019! 

Uurimistööde kogumik (juhend + näidis)

UURIMISTÖÖDE KOGUMIK. STRUKTUURI JA VORMISTAMISE NÄIDIS

UURIMISTÖÖ STRUKTUUR

TÖÖ PEALKIRI (suurtähtedega, paksus kirjalaadis Bold)

Ingliskeelne töö pealkiri (väiketähtedega, paksus kirjalaadis Bold)

Töö autorid sh juhendaja(d) kui kaasautor(id), loetelus viimasena

Autorite õppeasutuse või töökoha nimetus

Abstract (pealkiri paksus kirjalaadis Bold, kogu tekst inglise keeles, kaldkirjas). Abstrakt sisaldab  tausta lühikirjeldust, töö eesmärki ja ülesandeid, metoodika lühikirjeldust, järeldusi ning märksõnu. Maht kuni  ¾ lk.

Taust (pealkiri paksus kirjalaadis Bold). Taust sisaldab teema valiku põhjendamist, selgitamist, mis vajaks lahendamist, arendamist ja/või muutmist. Uurimisprobleemi eraldi ei ole vaja kirjutada, probleem selgub tausta kirjelduses toetudes tõenduspõhisele kirjandusele ja sisaldades viiteid. Taustas märgitakse uurimistöö eesmärk ning uurimisülesanded/-küsimused. Maht 1-1,5 lk.

Metoodika (pealkiri paksus kirjalaadis Bold). Metoodika sisaldab töös kasutatud meetodi kirjeldust, selle valiku põhjendust tuginedes kirjandusallika(te) viitele/viidetele. Esitatakse allikate valiku kriteeriumid, põhilised andmebaasid, otsingusõnad ja/või nende kombinatsioonid. Empiirilist osa sisaldavas töös märgitakse uuritavate üldpopulatsioon, valimi moodustamise printsiibid, hulk, töö teostamise ajaline intervall jms. Selgitatakse statistiliste andmete kogumise meetodeid. Kirjeldatakse, kuidas on tagatud uurimistöö usaldusväärsusest ja eetikast kinnipidamine. Maht  1–1,5 lk. (empiirilisel tööl kuni 2 lk.).

Tulemused (ainult empiirilisel uuringul). Selles peatükis võib esitada ka tabeleid ja/või jooniseid. Maht kuni 3 lk. Oluline on, et tabelite ja jooniste numeratsioon vastaks kogumiku jaoks esitatud artiklis ära toodud tabelite ja jooniste numeratsioonile (st kui artiklis on vähem tabeleid ja jooniseid kui lõputöös, siis nende numeratsioon vastaks artiklile, mitte lõputöö numeratsioonile).

Arutelu (pealkiri paksus kirjalaadis Bold). Arutelu peatükis analüüsitakse saadud tulemusi võrreldes erinevate autorite arvamusi kõrvutades neid töö autori(te) omapoolse(te) hinnangu(te)ga ja/või õppepraktikal  nähtuga, kogetuga. Selgitatakse uurimistöö olulisust eriala praktika seisukohalt ja mida uut uurimistöö käigus teada saadi või missugune varasem teave leidis kinnitust.

Empiirilise uuringu puhul võrreldakse saadud uurimistulemusi kirjanduse andmetega sh varasemalt läbiviidud uurimuste tulemustega. Arutelus tuuakse välja autori(te) omapoolsed arvamused saadud tulemuste osas. Arutelu peatükis ei esitata töös varem käsitlemata seisukohti. Maht  1–1,5 lk. (empiirilisel tööl kuni 3 lk.)

Järeldused (pealkiri paksus kirjalaadis Bold). Iga uurimisülesande/-küsimuse kohta esitatakse üks konkreetne ja loogiline järeldus, kas punktide või numeratsiooni alusel. Järeldused baseeruvad arutelul, empiirilise töö puhul tulenevad kirjanduse ülevaatest ja uurimistulemustest. Maht kuni 1 lk.

Kasutatud kirjandus (pealkiri paksus kirjalaadis Bold). Märgitakse ainult antud  kirjutises kasutatud kirjandusallikad, mitte kõiki allikaid, mis kogu uurimistöö osas kasutust leidis. Kasutatud kirjanduse allikad märkida ülalt alla alfabeetilises järjekorras.

UURIMISTÖÖ VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED

Töö kirjutatakse eesti keeles, v.a Abstract'i peatükk. Töö peab vastama õigekeelsuse nõuetele. Slängi-, käibe- ja kõnekeele fraaside ning emotsionaalsuse väljendamine töös on sobimatu. Soovitavalt kasutada umbisikulist vormi. Numbrite, lühendite, valemite, loetelude, protsentide jms. töös kasutamisel lähtuda juhendist: „Kirjalike üliõpilastööde struktuur ja vormistamine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis“.

Kirjastiil Times New Roman, kirjasuurus 12 pt, reavahe 1,5. Lehekülje vaba ruum e veeris 3 cm vasakust ja 2,5 cm teistest servadest. Tekst rööpjoondatud (lehekülje vasak ja parem serv on sirged).

Tekst jaotatakse lõikudeks, ühe lõigu pikkus on vähemalt kolm lauset. Ei kasutata taandridu. Eraldi tiitellehte ei ole vaja vormistada. Tiitellehe tekst (töö pealkiri kahes keeles, autorid ja nende andmed), alapeatükid: abstract, taust, metoodika,…. jne järgnevad samal jooksval leheküljel, ei pea algama uuelt leheküljelt.

Kõik leheküljed nummerdatakse, märkides numbrid lehekülje jalusesse, keskele.

Allajoonimisi ei kasutata. Tekstis Bold esiletõstmisega olla mõõdukas.

Lisasid mitte kirjutada.

Pealkirjades sõnu ei poolitata ja lühendeid ei kasutata.

Kasutatud kirjanduse loetelus kasutatakse ühe allika kirje koostamisel reavahet Single. Kirjandusallikate vahele jäetakse üks vaba rida.

Eelpool vormistatud tekst saata aadressil: lkogumik@ttk.ee Teema: Kogumik

Saadetud meilidel peavad olema koopiana kirjas kõigi autorite meiliaadressid ka juhendaja(te) meiliaadress(id), et kõik autorid oleksid informeeritud  kogumikus nende nimede all avaldatud uurimistöödest. NB! Juhendaja(d) on artikli kaasautor(id)!

Lisainfo:

 • Contact image

  Kadri Kööp

  Õe isiksusliku ja professionaalse arengu mooduli juht, õppejõud-lektor

  • kadri.koop@ttk.ee
  • 671 1739
  • 227