Skip to main content

Töökorraldus

KINNITATUD: rektori 25.05.2021 käskkirjaga nr 1-4/23/2021

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI  RAKENDUSUURINGUTE NING TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE (RUTA) 
TÖÖRÜHMA TÖÖKORD

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkooli)  rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuse töörühm (edaspidi RUTA) lähtub oma töös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärusestõppekorralduseeskirjast, eetikakoodeksist, hea teadustava raamdokumendist ning dokumendist „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadustöö toe tingimused ja kord“ (leitav siseveebist).
1.2. Üldtunnustatud teaduse tegemisega seotud põhiprintsiipide järgimine on RUTA liikmetele prioriteet; komisjoni liikmed annavad oma panuse kõrgkooli liikmeskonna teadlikkuse tõstmisele teadustöö  põhiprintsiipidest tulenevate põhiväärtuste levitamisele erinevates väljundites.

2. RUTA EESMÄRK

2.1. RUTA eesmärk on tõsta rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevusega seotud 
teadlikkust kõrgkooli liikmeskonna hulgas, toetada ja nõustada rakendusuuringute läbiviimisele eelnevaid ja sellega seotud tegevusi ning jälgida riiklikult sätestatud ja kõrgkooli poolt kinnitatud dokumentatsiooni  järgimist uurimis- ja teadustöödes.  
 
3. RUTA MISSIOON JA VÄÄRTUSED

RUTA missioon on seista eetilise, korrektse, ja sisuka teaduse tegemise ja arendamise eest. Sellest tulenevalt on RUTA väärtused eetilisus, korrektsus ja sisukus (EKS). Neid väärtuseid rakendatakse teadus-ja arendustegevuses kõrgkoolis.

Eetiline on uurimus- või teadustöö, milles esinevatele võimalikele eetilistele aspektidele on tähelepanu pööratud ja vajaduse korral on esitatud taotlus uuringu eetiliste aspektide hindamiseks pädevale institutsioonile. RUTA liikmed seisavad selle eest, et ausaid ja lugupidavaid töösuhteid väärtustatakse nii teadustöö meeskondades kui ka omavahelises suhtluses. Teadustöö soodustamiseks ja parendamiseks on kõrgkoolis loodud võrdsed võimalused ja ühtsed alused kõigile teadustöö tegijatele.

Korrektne on uurimus- või teadustöö, mis on täpne ja usaldusväärne, mille metoodika on põhjendatud ning mis on vormistatud vastavalt teadus- või uurimistööle esitatavatele nõuetele. 
Korrektsus RUTA enda töö kontekstis tähendab, et RUTA tegevused on dokumenteeritud ning nende avalikkusele suunatud osa on kättesaadav kõrgkooli kodulehel RUTA jaotises.

Sisukas uurimis- ja teadustöö on uudne, sisutihe ning valdkonna ühiskonna ja tööandjate eesmärkidele ja vajadustele vastav (vajaduspõhine).

Koostöös kõrgkooli elukestva õppe keskusega ning eetikakomisjoniga toetab, nõustab ja koolitab RUTA kolleege rakendusuuringutega seotud protsessi ja dokumentatsiooni osas. Koostöös kõrgkooli üliõpilasesindusega innustab RUTA üliõpilaste  osalemist teadustööde konkurssidel, teaduskohvikutes ja üliõpilaskonverentsidel.

TÖÖRÜHMA KOOSSEIS

4.1.  RUTA arvuline koosseis ei ole piiratud. RUTA tööd juhib töörühma juht, kes valitakse töörühma liikmete seast. RUTA juhi äraolekul (rohkem kui nädala aega) täidab tema ülesandeid töörühma sekretär või töörühma poolt valitud asendaja.  
4.2. Töörühma koosseisu, juhi ja sekretäri kinnitab rektor RUTA töörühma juhi ettepanekul käskkirjaga kolmeks aastaks (alates 2020/2021. õppeaastast). Käskkirja aluseks on haridus- ja teadusministri 05. jaanuari 2015. a määrus nr 5 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus“  (RTI, 01.12.2017, 4).
4.3. Need RUTA liikmed, kes soovivad panustada kõrgkooli rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuste edendamisse, kuid kellel puudub ajaline ressurss töörühma liikmena täismahus osalemiseks, võivad valida liikmelisuse passiivsema vormi.
4.3.1. RUTA passiivse liikmelisuse põhjuseks võib olla suur õppetööalane koormus, sh erinevate õppetööga seotud protsesside või projektide käivitamine, õppetööst vaba semestri kasutamine jne.
4.3.2. RUTA passiivse liikmelisuse korral on võimalik RUTA töösse panustada konkreetse projekti raames.
4.3.3. RUTA passiivne liikmelisus ei eelda ülejäänud RUTA projektidega jooksvalt kursis olemist ja teiste projektide pidevat tagasisidestamist, samuti ei ole eelduslik korralistel koosolekutel osalemine. 

4.4. RUTA on töövõimeline, kui kohal on vähemalt pool (50%) töörühma koosseisust.
4.5. RUTA töövormiks on koosolek. Töörühma koosolekud jagunevad korralisteks ja erakorralisteks koosolekuteks. Korralised koosolekud toimuvad üks kord kuus ning info koosoleku toimumise kohta on leitav õppeinfosüsteemist Tahvel. Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt konkreetse projektiga seotud vajadustele.
4.6. RUTA erakorralised koosolekud kutsutakse  kokku töörühma juhi poolt ning viiakse läbi erinevate alatöörühmade ja/või eriprojektide (nt lõputööde kogumik, koolitus jm) juhtide poolt vastavalt vajadusele.  Erakorraliste koosolekute kokkuvõtted ja/või projektide edenemine või sellega seotud probleemid jm asjaolud esitatakse periooditi (kuid mitte harvem kui kord kvartalis) RUTA korralistel koosolekutel.    
4.7. Vajadusel viiakse koosolekuid läbi ja otsused võetakse vastu elektrooniliselt.
4.8. RUTA töökord, korraliste koosolekute ajad ja tegevused on liikmeskonnale nähtavad kõrgkooli kodulehel rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuse jaotises.

5. RUTA PEAMISED ÜLESANDED
5.1. Innustab õppejõude uurimistöö tegemiseks, sh koolituste, teaduskohvikute jms korraldamine.
5.2. Nõustab õppejõude rakendusuuringu loomisel ja läbiviimisel.
5.3. Korraldab ja tagab rakendusuuringutega seotud tuge ja nõustamist kõrgkoolis.
5.3.1. RUTA poolt valitud ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori poolt kinnitatud kõrgkoolipoolne liige Tervise Arengu Instituudi inimuuringute eetikakomitees (TAIEK) vaatab läbi laekunud rakendusuuringute taotlused, nõustab vajadusel dokumentatsiooni parandamise ja täiendamise osas ning annab omapoolse hinnangu rakendusuuringule loa andmiseks.  
5.4. Täiendab ja arendab regulaarselt ülekõrgkoolilist uurimistöö alast juhendmaterjali, sh uudse uurimistööga (nn. „innovaatiline uurimistöö“) seonduvat osa.
5.5. Toetab publikatsioonide kirjutamist, sh leiab vajaduspõhiseid võimalusi koostöös kõrgkooli elukestva õppe keskusega.
5.6. Õppekavade vahelise koostöö loomine ja õppeprotsessi eestvedamine seoses uurimistöö aluste õpetamise ühistele alustele viimiseks, sh nii iseseisvalt kui koostöös aine õppejõudude ja kõrgkooli eetikakomisjoniga.
5.7. Toetab juhendajaid ja üliõpilasi uuringu eetiliste aspektide ja eetikakomitee loa vajaduse hindamisel ning nõustab eetikakomitee dokumentatsiooni koostamisel, sh valmistab ette juhendajate koolitused juhendamise efektiivsemaks muutmisel.
5.8. Teeb koostööd kõrgkooli eetikakomisjoniga:
5.8.1. publitseerimiseetika- ja akadeemilise eetika alaste juhiste väljatöötamisel ja teadlikkuse tõstmisel;
5.8.2. plagiaadiküsimustega tegelemise põhimõtete väljatöötamisel ja elluviimisel, sh plagiaadiregistri kasutusmugavuse tõstmisel ja tagamisel ning sellealase teadlikkuse tõstmisel
5.9. Dokumenteerib teadustegevusega seonduvat:
5.9.1. koordineerib üliõpilastööde teadustegevuse registri täiendamist;  
5.9.2. tagab RUTA tööd puudutava informatsiooni olemasolu kõrgkooli kodulehel rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuste jaotises;  
5.9.3. koordineerib „Uurimistöö“ rubriiki kõrgkooli kodulehel.
5.10. Toetab ja suurendab üliõpilaste teadusalast aktiivsust, sh korraldab teaduskohvikuid, üliõpilaskonverentsi, üliõpilastööde konkurssi, koostab lõputööde kogumiku nii iseseisvalt kui koostöös  kõrgkooli üliõpilasesindusega.
5.11. Tagab RUTA ja elluviidavate tegevuste sisulise arenduse.

6. RUTA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE
6.1. RUTA koosolekud protokollitakse, protokollid allkirjastatakse töörühma juhi ja protokollija poolt ning registreeritakse kõrgkooli dokumendihaldussüsteemis hiljemalt 15 päeva pärast koosoleku toimumist.
6.2. RUTA  töörühma juht esitab RUTA tööplaani rektoraadile igaks eelarveaastaks ja  annab töörühma tegevustest aru üks kord õppeaasta jooksul kõrgkooli nõukogule.