Töökorraldus

KINNITATUD: rektori 19.11.2018 käskkirjaga nr 1-4/53/2018

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI  RAKENDUSUURINGUTE NING TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE (RUTA) 
TÖÖRÜHMA TÖÖKORD

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuse töörühm (edaspidi RUTA) lähtub oma töös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärusestõppekorralduseeskirjast, eetikakoodeksist, "Hea teadustava" raamdokumendist ning dokumendist „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadustöö toe tingimused ja kord“ (leitav siseveebist).

1.2. Üldtunnustatud teaduse tegemisega seotud põhiprintsiipide järgimine on RUTA liikmetele prioriteet; komisjoni liikmed annavad oma panuse kõrgkooli liikmeskonna teadlikkuse tõstmisele teadustöö  põhiprintsiipidest tulenevate põhiväärtuste levitamisele erinevates väljundites.

  1. RUTA EESMÄRK

RUTA eesmärk on tõsta rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevusega seotud teadlikkust Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli liikmeskonna hulgas, toetada ja nõustada rakendusuuringute läbiviimisele eelnevaid ja sellega seotud tegevusi ning jälgida riiklikult sätestatud ja kooli poolt kinnitatud dokumentatsiooni  järgimist uurimis- ja teadustöödes.

  1. RUTA MISSIOON JA VÄÄRTUSED

RUTA missioon on seista eetilise, korrektse, ja sisuka teaduse tegemise ja arendamise eest. Sellest tulenevalt on RUTA väärtused eetilisus, korrektsus ja sisukus (EKS). Neid väärtuseid rakendatakse teadus-ja arendustegevuses Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Eetiline on uurimus- või teadustöö, milles esinevatele võimalikele eetilistele aspektidele on tähelepanu pööratud ja vajaduse korral on esitatud taotlus uuringu eetiliste aspektide hindamiseks pädevale institutsioonile. RUTA liikmed seisavad selle eest, et ausaid ja lugupidavaid töösuhteid väärtustatakse nii teadustöö meeskondades kui ka omavahelises suhtluses. Teadustöö soodustamiseks ja parendamiseks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis loodud võrdsed võimalused ja ühtsed alused kõigile teadustöö tegijatele.

Korrektne on uurimus- või teadustöö, mis on täpne ja usaldusväärne, mille metoodika on põhjendatud ning mis on vormistatud vastavalt teadus- või uurimistööle esitatavatele nõuetele. 
Korrektsus RUTA enda töö kontekstis tähendab, et RUTA tegevused on dokumenteeritud ning nende avalikkusele suunatud osa on kättesaadav Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehel RUTA jaotises.

Sisukas teadus- ja uurimistöö on uudne, sisutihe ning valdkonna ühiskonna ja tööandjate eesmärkidele ja vajadustele vastav (vajaduspõhine).

Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskusega ning eetikakomisjoniga toetab, nõustab ja koolitab RUTA kolleege rakendusuuringutega seotud protsessi ja dokumentatsiooni osas. Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilasesindusega innustab RUTA üliõpilaste  osalemist teadustööde konkurssidel, teaduskohvikutes ja üliõpilaskonverentsidel.

  1. TÖÖRÜHMA KOOSSEIS

4.1. RUTA arvuline koosseis ei ole piiratud. Aktiivselt tegutsev juhtrühm on vähemalt seitsmeliikmeline. RUTA tööd juhib komisjoni esimees, kes valitakse juhtrühma liikmete seast. RUTA esimehe äraolekul kauem kui nädal aega täidab tema ülesandeid komisjoni sekretär või juhtrühma poolt valitud asendaja.

4.2. Komisjoni koosseisu, esimehe ja sekretäri kinnitab rektor RUTA töörühma juhi ettepanekul käskkirjaga kolmeks aastaks (alates 2018/2019. õppeaastast). Käskkirja aluseks on haridus- ja teadusministri 05. jaanuari 2015. a määrus nr 5 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus“  (RTI, 01.12.2017, 4).

4.3. Need RUTA liikmed, kes soovivad panustada Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuste edendamisse, kuid kellel puudub ajaline ressurss juhtrühma liikmena täismahus osalemiseks, võivad valida liikmelisuse passiivsema vormi.

4.3.1. RUTA passiivse liikmelisuse põhjuseks võib olla suur õppetööalane koormus, sh erinevate õppetööga seotud protsesside või projektide käivitamine, õppetööst vaba semestri kasutamine jne.

4.3.2. RUTA passiivse liikmelisuse korral on võimalik RUTA töösse panustada konkreetse projekti raames.

4.3.3. RUTA passiivne liikmelisus ei eelda ülejäänud RUTA projektidega jooksvalt kursis olemist ja teiste projektide pidevat tagasisidestamist, samuti ei ole eelduslik korralistel koosolekutel osalemine.

4.4. RUTA on töövõimeline, kui kohal on vähemalt 5 liiget (70%) juhtrühma koosseisust.

4.5. RUTA töövormiks on koosolek. Töörühma koosolekud jagunevad korralisteks ja erakorralisteks koosolekuteks. Korralised koosolekud toimuvad üks kord kuus ning info koosoleku toimumise kohta on leitav ÕIS’ist. Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt konkreetse projektiga seotud vajadustele.

4.6. RUTA erakorralisi koosolekuid kutsuvad kokku ja viivad läbi erinevate alatöörühmade ja/või eriprojektide (nt lõputööde kogumik, koolitus jm) juhid vastavalt vajadusele.  Erakorraliste koosolekute kokkuvõtted ja/või projektide edenemine või sellega seotud probleemid jm asjaolud esitatakse periooditi (kuid mitte harvem kui kord kvartalis) RUTA korralistel koosolekutel.

4.7. Vajadusel võib koosolekuid läbi viia, koosolekutel osaleda ja otsuseid vastu võtta elektrooniliselt.

4.8. RUTA töökord, korraliste koosolekute ajad ja tegevused on liikmeskonnale nähtavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehel "Rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuse" jaotises.

  1. RUTA PEAMISED ÜLESANDED

5.1. Innustab õppejõude uurimistöö tegemiseks, sh koolituste, teaduskohvikute jms korraldamine).

5.2. Nõustab õppejõude rakendusuuringu loomisel ja läbiviimisel.

5.3. Korraldab ja tagab rakendusuuringutega seotud tuge ja nõustamist Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

5.3.1. RUTA poolt valitud ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori poolt kinnitatud kõrgkoolipoolne liige Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitees vaatab läbi laekunud rakendusuuringute taotlused, nõustab vajadusel dokumentatsiooni parandamise ja täiendamise osas ning annab omapoolse hinnangu rakendusuuringule loa andmiseks.

5.4. Täiendab ja arendab regulaarselt ülekõrgkoolilist uurimistöö alast juhendmaterjali, sh innovaatilise uurimistööga (nn. „nutikas lõputöö“) seonduvat osa.

5.5. Toetab publikatsioonide kirjutamist, sh leiab vajaduspõhiseid võimalusi koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli elukestva õppe keskusega.

5.6. Õppekavade vahelise koostöö loomine ja õppeprotsessi eestvedamine seoses uurimistöö aluste õpetamise ühistele alustele viimiseks, sh nii iseseisvalt kui koostöös aine õppejõudude ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomisjoniga.

5.7. Toetab juhendajaid ja üliõpilasi uuringu eetiliste aspektide ja eetikakomitee loa vajaduse hindamisel ning nõustab eetikakomitee dokumentatsiooni koostamisel, sh valmistab ette juhendajate koolitused juhendamise efektiivsemaks muutmisel.

5.8. Teeb koostööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomisjoniga:

5.8.1. publitseerimiseetika- ja akadeemilise eetika alaste juhiste väljatöötamisel ja teadlikkuse tõstmisel;

5.8.2. plagiaadiküsimustega tegelemise põhimõtete väljatöötamisel ja elluviimisel, sh plagiaadiregistri kasutusmugavuse tõstmisel ja tagamisel ning sellealase teadlikkuse tõstmisel;

5.9. Dokumenteerib teadustegevusega seonduvat:

5.9.1. loob uurimistööde esitlemise ning avalikkusele tutvustatud üliõpilastööde registri;

5.9.2. tagab RUTA tööd puudutava informatsiooni olemasolu Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehel "Rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuste" jaotises;

5.9.3. loob „Uurimistöö“ rubriigi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehel.

5.10. Toetab ja suurendab üliõpilaste teadusalast aktiivsust, sh korraldab teaduskohvikuid, üliõpilaskonverentsi, üliõpilastööde konkurssi, koostab lõputööde kogumiku nii iseseisvalt kui koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilasesindusega.

5.11. Tagab RUTA ja elluviidavate tegevuste sisulise arenduse.

  1. RUTA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

6.1. RUTA koosolekud protokollitakse, protokollid allkirjastatakse, registreeritakse ning salvestatakse dokumendihaldusprogrammis EKIS hiljemalt 15 päeva pärast koosoleku toimumist.

6.2. RUTA  esimees esitab RUTA tööplaani rektoraadile igaks eelarveaastaks ja  annab aru komisjoni tegevusest üks kord õppeaasta jooksul kõrgkooli nõukogule.