Skip to main content

Erasmus+ stipendium

Vahetuses osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda Erasmus+ stipendiumit, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Eraldi reisitoetust üliõpilaste õpirändeks ette ei ole nähtud.

Kogustipendium koosneb:

 • Erasmus+ programmi õpirände baassumma on 606-674 eurot kuus (lisaks 150 eurot kuus, kui on tegemist õpingute ja praktika eesmärgil toimuv pikajaline õpiränne);
 • Eesti Vabariigi (EV) kaasfinantseering lisatoetus summas 135€;
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvahelistumise stipendium 60 eurot kuus nii praktikantidele kui õppima suundujatele (NB! Äsjalõpetanu praktika puhul ei kehti!).

Õpirände toetuse summa sõltub sihtriigist ning vahetusperioodi pikkusest. Õpirände perioodi esimeseks päevaks on päev, kui osaleja peab esimest päeva olema kohal vastuvõtva organisatsiooni juures ja viimane päev on päev, mil osaleja peab viimast päeva olema vastuvõtva organisatsiooni juures. Stipendium arvutatakse nende kuupäevade alusel. Euroopa riigid on elukalliduse järgi jaotatud kolme eri gruppi. Kuuks loetakse 30 päeva.

Hetkel on meil kasutusel 2023. a leping. Erasmus+ programmi kuustipendiumite suurused leiad siit, käskkirja leiad siit.

Oma stipendiumi suuruse saad arvutada kasutades kuustipendiumi abitabelit.

Stipendium makstakse üliõpilasele välja ühe korraga enne vahetusperioodi algust. Palun pöördu Erasmus+ koordinaatori poole! Tema koostab stipendiumilepingu ja EV kaasrahastuse lepingu paar nädalat enne vahetusperioodi algust. Juhul kui Sul on tarvis saada stipendium kätte varem (lennupiletite broneerimine vms), siis pöördu Erasmus+ koordinaatori poole ja stipendiumileping koostatakse varem! Mõnikord ei kata Erasmuse stipendium kõiki välismaal õppimisega seonduvaid kulusid ning omapoolne fintantseering võib olla vajalik. See oleneb paljuski sihtriigist ning isiklikust elustandardist. Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke stipendiumeid, õppetoetusi ja -laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel.

Kui osaleja lõpetab lepingu enne lepingu lõppemise tähtaega või kui osaleja ei suuda lepingus kokku lepitud tingimusi täita, maksab osaleja saadud toetuse tagasi.

LISATOETUSED

Vähemate võimalustega üliõpilaste ja hiljuti kõrgkooli lõpetanute pikaajalsele õpirändele minemisel on ettenähtud elamiskulude toetuse baassummale lisaks 250 eurot kuus.

Vähemate võimalustega lisatoetust saab maksta välismaale õppima suunduvatele üliõpilastele, kes saavad õpirände või sellele eelneval semestril vajaduspõhist õppetoetust/eritoetust. On alaealise lapse/laste vanem, asenduskodu või eestkostja kodu taustaga, vähenenud töövõimega, tervisliku erivajadusega või kroonilise haigusega. 

Üliõpilane võib välismaal õppimise/ praktika perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest, ent ei või Erasmuse stipendaadina välismaal viibimise ajal kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat toetust.

TOETUS ERIVAJADUSTEGA ÜLIÕPILASTELE

Erivajadus on füüsiline, vaimne või tervislik seisund, mis ei võimalda mobiilsuses osaleda ilma täiendava toetuseta. Toetamaks eelnimetatud üliõpilasi on võimalik taotleda lisatoetust Erasmus+ programmist.Taotlemine käib läbi kõrgkooli. Kõrgkool esitab üliõpilase taotluse SA Archimedesele, vastutades koos üliõpilasega andmete õigsuse eest, sh toetavad dokumendid (puude tõend, pensioni tunnistus, vastuvõtukiri välisülikoolist, muud tõendid), põhjendatud lisakulude arvestus, muud finantsallikad jne. Hariduskoostöö Keskus hindab individuaalselt iga üliõpilase taotlust ning otsustab kulude põhjendatuse üle taotluses ja lisa-dokumentides toodud info põhjal, vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavat informatsiooni. Positiivse otsuse puhul sõlmitakse kõrgkooli ja SA Archimedese vahel lepingu lisa, kõrgkool on toetuse edasimaksjaks üliõpilasele. Kõrgkool on kohustatud säilitama toetuse kasutamisega seotud lisadokumentatsiooni koos üliõpilase lepinguga (lisaleping üliõpilase stipendiumilepingule, vajadusel kuludokumendid). Põhjendatud taotluse korral rahuldatakse taotlus vastavalt reaalsetele kuludele.

 

 

 • Contact image

  Paula Pajo

  • paula.pajo@ttk.ee
  • 6711713
  • 102