Skip to main content

Erasmus+ keelenõuded

Vahetusüliõpilane peab olema võimeline väliskõrgkooli õppetöös ja/või praktikal aktiivselt ning tulemuslikult osalema. Paljudes Euroopa kõrgkoolides pakutakse mitmesuguseid loengutsükleid ka inglise keeles ning praktikabaasi töökeel võib olla mõni Euroopas laiemalt levinud keel. Sellisel juhul ei ole kohaliku keele valdamine õppetöös osalemise või praktika sooritamise eelduseks. Reeglina pakuvad partnerkõrgkoolid võimalust õppida kohalikku keelt õpingutega paralleelselt toimuvatel keelekursustel. Keeleõpingute tunnustamise soodustamiseks peab sellistel keelekursustel osalemine olema kokku lepitud ka üliõpilase õppe- ja/või praktikalepingus (Learning Agreement for Studies/Learning Agreement for Traineeships).

Juhul kui vastuvõtva kõrgkooli õppekeeleks või praktika töökeeleks on inglise, saksa, prantsuse, itaalia või hispaania keel, on kõikidele Erasmuse õpirändes osalevatele üliõpilastele kohustuslikud online keeletestid nii enne kui ka pärast vahetusperioodi. Välja arvatud juhul, kui vastav keel on üliõpilase emakeel. Emakeele mõiste määratleb kodukõrgkool. Kodukõrgkool on kohustatud kõikidele erasmuslasteks välja valitud üliõpilastele läbi viima online keeletestid selleks Euroopa Komisjoni poolt ette nähtud  töökeskkonna kaudu. 

Juhul kui kohustusliku keeletesti tulemusena selgub, et üliõpilase võõrkeele oskus (inglise, saksa, prantsuse, itaalia või hispaania keeles) jääb alla soovitatud taset, on kodukõrgkooli vahendusel võimalik pakkuda osalemist online keelekursusel ühes eelmainitud keeles (kestus 2-12 kuud). Nimetatud keelekursused toimuvad õpirändele eelnevalt ja sellega paralleelselt. Selleks varustab Euroopa Komisjon sätestatud reeglite alusel programmis osalevaid kõrgkoole eelnevalt keelelitsentsidega. Litsentside arv on piiratud, mistõttu on keelekursuse läbimist võimalik pakkuda vaid piiratud arvule osalejatest.

Juhul kui vastuvõtva kõrgkooli õppekeeleks või praktika töökeeleks on mõni muu Euroopas vähemkasutatud võõrkeel (va inglise, saksa, prantsuse, itaalia või hispaania keel), ei ole online keeletestide sooritamine kohustuslik ei enne ega pärast õpirände perioodi.