Uurimistöö suunad

ÕENDUSTEADUSLIK UURIMISTÖÖ TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS

Õendusteadusliku uurimistöö eesmärk
Õendusteadusliku uurimistöö eesmärk on saada tõenduspõhiseid teadmisi patsiendi- ja perekesksusest, patsiendi turvalisusest, tervislikust töökeskkonnast õenduses ja õendushariduse kvaliteedist.

Uurimisvaldkonnad õenduse õppetoolis
Uurimistöö prioriteedid on kooskõlas õenduse ja ämmaemanduse arengusuundadega aastateks 2010 – 2020. Õenduse õppetool keskendub riigisisestele ja rahvusvahelistele teoreetilistele ning empiirilistele uurimustele.

Õenduse õppetooli uurimisvaldkonnad on:

Uurimisvaldkond

Valdkonna sisu

Patsiendi- ja perekesksus õenduses

Patsiendi ja tema lähedaste õigused ja vajadused ning nendega arvestamine; patsiendi ja tema lähedaste võimestamine; patsiendi ja tema lähedaste kogemused; patsiendi ja tema lähedaste toimetulek ja elukvaliteet

Patsiendi turvalisus

Patsiendi turvalisuse tagamise meetmed; õendusabivead, nende põhjused, ennetamine ja vähendamine

Tervislik töökeskkond

Tervisliku ja turvalise töökeskkonna tagamine, töökeskkonna turvalisus ja terviseriskid, õdede hoiakud ja töökäitumine

Õendushariduse kvaliteet

Õppimise ja õpetamise kvaliteedi hindamine ja juhtimine, õppepraktika kvaliteet, uued õendusabi teenused tervishoiu eri tasanditel; üliõpilaste ja õppejõudude väärtused ja hoiakud ning nende kujundamine; õe kutse kuvand; õenduse ja õendushariduse ajalugu

 

Õendusteadusliku uurimistöö korraldus õenduse õppetoolis
Õenduse õppetool keskendub teoreetilistele ja empiirilistele uurimistöödele. Suurt rõhku pannakse uurimistööde kvaliteedile ning rakendamisvõimalustele õenduspraktikas. Juhendamisse kaasatakse erialaspetsialiste väljapoolt kõrgkooli. Suuremahuliste uurimistööde läbiviimisel kasutatakse rühmajuhendamist.

Kõrgkoolisiseselt tehakse uurimistööalast koostööd teiste õppekavadega, et tagada interdistsiplinaarsete uuringute läbiviimine. Uurimistööalast koostööd tehakse ka erinevate tervishoiuasutustega ning teiste koostööpartneritega