Skip to main content

Tervishariduse keskuse põhimäärus

Tervishariduse keskuse põhimäärus PDF 


Lisa 5 KINNITATUD
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori
16. aprill 2018 käskkirjaga nr 1-4/17/2018

 

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI TERVISHARIDUSE KESKUSE PÕHIMÄÄRUS

 

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) Tervishariduse keskus, inglise keeles: Center of Health Education (edaspidi keskus) on kõrgkooli õppestruktuuriüksus.
  2. Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, kõrgkooli põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest kõrgkooli sisestest dokumentidest.
  3. Keskus kasutab kõrgkooli nõukogu kinnitatud sümboolikat.
  4. Keskuse tegevus toimub kooskõlastatult ja koostöös teiste kõrgkooli struktuuriüksustega ning vastavalt kõrgkooli arengukavadele.
  5. Keskuse postiaadress on: Kännu 67, Tallinn, Eesti.

 

2.EESMÄRK JA PÕHIÜLESANDED

Tervishariduse keskuse eesmärk on pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgharidust, koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tervishoiutöötajaid, mõjutades läbi õppeprotsessi rahvatervise käitumist nii üksikisiku kui kogukonna ja institutsiooni tasemel ning on tegevusteraapia ja tervisedenduse kompetentsikeskus.

 1. Tervishariduse keskuse põhiülesanded on:
  1. Õppetöö korraldamine (sh praktika) vastavalt tervishariduse keskusesse kinnitatud õppekavadele, ämmaemand, tegevusteraapia ja tervisedendus, nende eripäradele ja kõrgkooli õppekorralduseeskirjale ning kvalifitseeritud õppejõudude tagamine:
   1. õppekavade ja õppekeskkonna arendamine lähtudes valdkonna arengusuundadest, tööturu vajadustest ja rahvusvahelistest nõuetest;
   2. vastuvõtu korraldamine ja tagasiside analüüsimine koostöös õppeosakonnaga;
   3. õppetööga seotud kvaliteedi tagamine lähtudes tagasiside analüüsi tulemustest ( sh erialaste õppevahendite koostamine);
   4. kvalifitseeritud õppejõud tagavad õppijakeskse õppeprotsessi kasutades erinevaid aktiivõppemeetodeid ning vastavalt vajadusele võimaldatakse paindlikku õppetöö korraldust;
  2. õppejõudude ja üliõpilaste teadus- ja arendustegevuse sh mobiilsuse ja rahvusvahelistumise tagamine;
   1. õppejõudude personaalse arengu toetamine, täienduskoolituse planeerimine ja võimaldamine;
   2. õppejõudude ja üliõpilaste teadus-ja arendustegevuse korraldamine ja läbiviimine;
   3. õppejõudude ja üliõpilaste mobiilsuse ning rahvusvahelistumise tagamine;
  3. kõrgkooli ja keskuse arengut ja tööd reguleerivate dokumentide väljatöötamise algatamine ja osalemine:

 

 1. arengukava koostamine ja selle täitmine  lähtudes kõrgkooli, keskuse ja õppekavade eripäradest;
 2. õppekavade eesmärkidest lähtuvalt eelarve planeerimine, koostamine, täitmine
 3. siseriiklikud- ja rahvusvahelised projektid
 4. eriala populariseerimine;
  1. koostöö  arendamine  teiste  kõrgkoolide,  teadusasutuste,  tööandjate, erialaorganisatsioonide ja vilistlastega
  2. õppijate   järelkasvu   tagamine,   korraldades       erialasid  tutvustavaid tegevusi avalikkusele;
 5. nõuande- ja konsultatsioonitegevuse pakkumine arendamine;
  1. tasuliste teenuste pakkumine õppetöö osana.
 6. täienduskoolituste planeerimine ja korraldamine koostöös Elukestva õppe keskuse ja teiste struktuuriüksustega

 

2.2.    Struktuuriüksus kasutab oma ülesannete täitmiseks kõrgkooli eelarve vahendeid, mis on ette nähtud keskuse/õppetooli/osakonna eelarves.

 

3.ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Tervishariduse keskusel on õigus:
  1. saada rektoraadilt ja kõrgkooli struktuuriüksustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja vahendeid;
  2. teha ettepanekuid rektoraadile ja teistele üksustele oma ülesannete täitmiseks vajalike tegevuste ja vahendite osas;
  3. teha ülesannete täitmiseks koostööd kolmandate isikutega oma pädevuse piirides.

 

 1. Tervishariduse keskus on kohustatud:
  1. täitma talle pandud ülesandeid nõuetekohaselt ja tulemuslikult, vastavuses kinnitatud õppekavade, õppekorralduseeskirjade ja kõrgkooli arengukavaga;
  2. kasutama   tema   kasutuses   olevat   vara   ja   vahendeid   efektiivselt,   säästlikult   ja heaperemehelikult;
  3. tegema  koostööd  teiste  kõrgkooli  üksustega  ning  vajadusel  osutama  abi  teistele üksustele nende ülesannete täitmisel;
  4. teostama üksuse eesmärkide saavutamiseks ning ülesannete tulemuslikuks teostamiseks vajalikke tegevusi.

 

4.TÖÖKORRALDUS JA ARUANDLUS

 1. Tervishariduse keskus tööd juhib Tervishariduse keskuse juhataja, kes:
  1. korraldab ja planeerib keskuse tööd, ning vastutab kesksuse ülesannete täitmise eest;
  2. esindab üksust vastavalt oma pädevusele ning sõlmib üksuse ülesannete täitmiseks kõrgkooli nimel kokkuleppeid vastavalt oma pädevusele;
  3. allkirjastab dokumente ja teeb muid tehinguid vastavalt rektori käskkirjast tulenevatele volitustele;
  4. annab üksuse töötajatele suulisi ja kirjalikke ülesandeid;
  5. täidab temale antud juhiseid ja korraldusi või teatab nende täitmise takistustest;
  6. tagab üksuse arengu ning ülesannete kvaliteetse ja tulemusliku täitmise;

 

 1. teeb rektoraadile ettepanekuid üksuse tööd puudutava kohta.

 

 1. Tervishariduse keskuse juhi nimetab rektor tähtajaliselt ametisse kuni 5-aastaks.
 2. Tervishariduse keskuse töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid kõrgkooli rektor.
 3. Tervishariduse  keskuse  juht  on  aruandekohustuslik  otsese  juhi,  rektori  ja  kõrgkooli nõukogu ees.

 

5.LÕPPSÄTTED

Tervishariduse keskuse moodustamise, muutmise või tegevuse lõpetamise otsustab kõrgkooli nõukogu.