Skip to main content

Eetikakomisjoni uudised

9. aprillil 2024 toimus üritustesarja „Külas on ekspert“ raames arutelufoorum tehisintellektist tulenevate väljakutsete üle – milleks tehisintellekti kasutada ja millised eetilised dilemmad see kaasa toob. Eksperdina oli kutsutud Jana Paju-Hamburg (PhD, SciStar Consulting OÜ koolitaja) ja vestlust juhtis elukestva õppe keskuse õppejõud-lektor Maigi Lepik. Teema on hetkel väga aktuaalne: https://novaator.err.ee/1609305882/tehisaru-sunnib-eesti-ulikoole-oppek… - kõrgkoolid peavad leidma tehisaruga ühise tee: kuivõrd saab AI-d kasutada üliõpilane, samal ajal mitte jäädes ilma isiklikest õpikogemustest nagu kriitiline mõtlemine, info analüüs ja süntees. Tuleb arvestada, et AI kasutamisega kaasnevad ohud, nagu puudujääk loogikas, tundlike andmete töötlemine jm. Seega ei tohiks tehisaru liigselt usaldada. Nt võib promtimisega saada keskpärase tulemuse kooli sisseastumisel, kuid õpilane ikkagi ühel hetkel kukub välja … . Ära keelata ja eirata me tehisaru ei saa, järelukult peame kohanema. Seejuures arvestama, et AI-l ei ole mõistmist, tundeid, kogemusi ega võimet võtta vastutust - ta ei saa aru, mida ta päriselt loob. Seega saab tehisaru kasutada vaid tööriistana kindlaks ülesandeks (nt tõlkimine, õigekirja kontroll, õppetegevuses ideede ja valikvastuste genereerimine, visuaalide loomine), mille sisuga kasutaja ise väga kursis on. Kui soovida kasutada tehisaru tööde parandamiseks, siis on see suhteliselt hea võimalus keskmiste tööde jaoks. Kõige nõrgemate tööde puhul ei oska AI täpselt ära tunda, mis jääb puudu, ja kõige tugevamate tööde puhul ei suuda ta välja tuua seda erilist tugevust. 


19. oktoobril 2023, rahvusvahelisel eetikapäeval, alustas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomisjon uue põneva üritustesarjaga „Külas on ekspert“ ja kutsus kõiki arutlema eetikateemade üle.   
Esimeseks külaliseks oli Tartu Ülikooli eetikakeskuse teadur ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervishariduse keskuse õppejõud-lektor Mari-Liisa Parder. Vestlust suunas elukestva õppe keskuse õppejõud-lektor Maigi Lepik.   
Veebikohtumise käigus oli kõigil võimalus küsida akadeemilise eetika põletavate teemade kohta, nagu mis on akadeemiline ausus? mis on ebaeetiline käitumine õppetöös? mida teha, kui märkan ebaeetilist käitumist?    
Saime teada, et teaduseetika ja akadeemiline eetika on suuresti kattuvad, akadeemiline eetika hõlmab ka kõrgkooli liikmeskonda ning sageli akadeemilise eetika küsimused kanduvad üle teaduseetikasse. Tudeng oma akadeemilises eetikas 100 % kindel olla ei saagi, vead tekivad paratamatult ja nendest tuleb õppida. Märgates ebaeetilist käitumist, tuleks pöörduda ja uurida, kas ebaeetilise tegutsemise viisi valinud inimene üldse teab, mis on eetiline. Järgmiseks sammuks peaks olema protsessi eest vastutav isik. Jäi kõlama, et eetiline sensitiivsus on arendatav ja seisneb julguses küsida ning arutleda.   
Kas tohime anda mingeid otsuseid tehisaru kätte, kuivõrd asendab tehisaru õppejõudusid? Kas võiks tehisaru abil tekste lihtsustada või püüdma õppida lugema keerulisemaid tekste? Tehisaru teema kavatseme käsilusele võtta kevadel.   
Esimene üritus toimus 19.10 kell 12.00 kuni 13.30 Zoom keskkonnas.16. mail 2023 toimus kõigile kõrgkooli liikmetele arutelufoorum koostöös SA Kiusamisvaba Kooliga kust külalisena osales Kristiina Treial.    
Teemad:    
1) Ülevaade sellest, mis on kiusamine ja mil moel see erineb konfliktidest ja muudest suhteprobleemidest. Kiusamine ka täiskasvanute vahel. Mis on kiusamise tekkemehhanismid (põnevuse-, võimuvajadus, nõudlikkus, stress, motivatsioonilangus, tunnustuse vajadus vm) ja tagajärjed (korduv kahju tekitamine, jõuline ebavõrdsus jne). Kui eetilised või ebaeetilised on need teod, mida kiusamisega seoses tehakse?    
2) Mis aitab kiusamise vastu, kuidas tagada turvalisus, heakskiidetus, jõukohasus. Üldised võtmed (roll on igaühel, ka pealtvaatajal): abi otsimine, toetajate leidmine, nii ametlik kui mitteametlik menetlemine, aga eelkõige ennetamine.    
Lisalugemist     
-    Töökiusamise ennetus ja toimetulek ttps://tookiusamine.ee/    
-    SA Kiusamisvaba Kool. Lapsevanemate miniõpik https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/

 

 


 


2. mail 2023 toimus eetikakomisjoni ja rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevusega tegeleva RUTA töörühma liikmetele mõeldud Tartu Ülikooli eetikakeskuse koolitus “Teaduseetika ja hea teaduse teemalised juhtumid: arutelufoorum”, Mari-Liisa Parder (PhD). Väärtuste mänguna lahendati tõsielulisi eetilisi dilemmasid, arendati nende märkamise oskust ja laiendati eetilist horisonti.      
Lisalugemist:      
- AGREEING ON AUTHORSHIP. Recommendation for research publications (2018). Finnish Advisory Board on Research Integrity. https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys_EN.pdf      
- Plagiaadimetsast väljumise (õpi)teed [TLÜ ELU projekt] (2021) http://plagiaat.ee/      
- The Plagiarism Spectrum 2.0 https://www.turnitin.com/resources/plagiarism-spectrum-2-0

 


 


13. mail 2022 korraldas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomisjon õppijatele virtuaalse arutelufoorumi "Miks ja kuidas anda õppetööle tagasisidet?". Ülevaate tagasiside andmisest õppeainetele andis kõrgkooli õppekvaliteedijuht Kristiina Pullerits. Koos arutati kuidas anda tagasisidet nii, et see oleks õppetöö kvaliteeti tõstev ning edasiviiv. Millist sõnastust kasutada ning millist pigem vältida?

 


 


23. novembril 2021 viis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Eetikakomisjon läbi ülekoolilise virtuaalse arutelufoorumi teemal “Eetiline toimetulek iseenda ja teistega koroonakriisi valguses - kas aitan teisi või vajan ise abi?” Koos arutleti, kuidas paremini toime tulla koroonapandeemiast tulenenud kriisiolukorraga, mil määral on enese ja teiste aitamine eetiline ja millal on eetiline seada ennast esikohale. Osalejatel oli võimalus ennast analüüsida ning arutada rühmades järgmistel teemadel: millised on minu enese "korras hoidmise" nipid? Millistes olukordades soovin, et minu muret märgataks ning millal ja kuidas teistele eetiliselt abi pakkuda?

 

Arutelufoormil kasutati tasakaaluratta meetodit. Loe täpsemalt MTÜ Peaasjade veebilehelt.

 

 


 

 

Aastatel 2016-2020 viis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomisjon läbi rakendusuuringu „Üliõpilaste kutse-eetika alane teadlikkus ja toetussüsteem ebaeetiliste probleemide lahendamisel“.             
Rakendusuuringu kokkuvõttev artikkel „Professional Ethical Aspects in the Study and Internship Environment: Research in Tallinn Health Care College“ ilmus 2021. aastal ajakirjas Acta Paedagogica Vilnensia.