Uudised ja sündmused

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikapäeva tähistamine 2. novembril 2016

Rahvusvahelise Nädala raames tähistasime Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikapäeva ümarlauaüritusega, kus esineti järgmiste ettekannetega:

1. Review of the literature concerning ethical aspects - Ene Kotkas
2. Review of the Tallinn Health Care College Students` course and final papers concerning ethical aspects - Õilme Siimer, Kateriina Rannula, Marina Kopti.

Meie külalisteks olid õppejõud Sankt-Peterburi Ämmaemanduskolledžist. Ümarlaua ettekandeid kuulati huviga ja nendele järgnes arutelu. Eriti elavalt arutati eetikaprintsiipide järgimise tähtsust praktikakeskkonnas ja oluliseks peeti uute meetodite kasutamist eetika õpetamisel. Tagasiside üritusele oli suurepärane. Külalised on huvitatud edaspidisest koostööst eetika valdkonnas. 


Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikapäeva tähistamine 3. novembril 2015

Sellel õppeaastal tähistasime eetikapäeva rahvusvahelise nädala raames. 3. novembril korraldasime ümarlaua teemal „Eetikat puudutavad probleemid kõrgkoolides“. Peale eetikakomisjoni liikmete ja meie kõrgkooli töötajate osalesid üritusel külalised Peterburist, Sisekaitseakadeemiast ja Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Ene Kotkas ja Õilme Siimer tutvustasid meie eetikakomisjoni töö eesmärke ja tegevusi, esilekerkinud probleemide lahendusviise. Ettekandele järgnes elav arutelu, kuidas muuta õpikeskkonda sõbralikumaks ja üksteist arvestavamaks.

Arutleti ka koostöövõimalusi Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tehnikakõrgkooli vahel. Lepiti kokku ühise rakendusuuringu osas, mis käsitleb eetilisi probleeme kolmes kõrgkoolis.

Eetikapäeva ümarlauda võib pidada õnnestunud ettevõtmiseks, sest tagasiside selle kohta on väga hea. Külalised pidasid oluliseks eetikakomisjoni tööd kõrgkooli sisekliima parendamisel ja märkisid, et eetikaga seotud probleeme tuleb ette kõikides õppeasutustes ja käsitletud teema on väga aktuaalne. Ettekandest saadi informatsiooni ja ideid, mida ja kuidas muuta õpikeskkonna eetilisemaks muutmiseks.

Täname kõiki osalejaid eetikaalase ümarlaua õnnestumisele kaasaaitamise eest!


11. detsembril 2014.a tähistati meie õppeasutuses eetikapäeva, mille motoks olid president Toomas Hendrik Ilvese sõnad „Särava mõistuse ja eetilisuse nõue ei kehti mõistagi üksnes kohtunike, vaid kõigi kohta, kelle kätes on teiste inimeste saatus“.

Kuulati järgmisi ettekandeid:
1. "Eetika ja moraali omavaheline seotus või mitteseotus?" (Irena Bartels).
2. "Ämmaemanda töö eetikast praktiseeriva ämmaemanda vaatenurgast" (A.Kärema).
3. "Üliõpilastega seotud probleemid- INEC-projekti tutvustus"  (A.M.Leberecht).
4. "Miks me peame rääkima meditsiinieetikast: Alder Hey haigla skandaal" ?(Kaija-Liisa Koovit, Tartu Ülikooli lektor).

Kuulajaid oli üle 60 üliõpilase ja õppejõu. Tagasisidelehtedelt loetu põhjal võib ürituse lugeda igati õnnestunuks.


11.12.2013 tähistame teist korda meie kõrgkooli eetikapäeva, teemaks on „Eetika töökeskkonnas“.

„Õnn on võimatu ilma moraalse puhtuseta, ebaeetiline tegu kahjustab rohkem tegijat ennast.“ Sokrates.

11.detsembril tähistame teist korda meie kõrgkooli eetikapäeva. Tänavuse eetikapäeva teema on „Eetika töökeskkonnas“.

Kell 10.30 algavad ruumis 308 ettekanded:

1.     „Õdedevaheline vägivald“. Liis Teppo ( Õ3-3 üliõpilane).

2.     „Ämmaemand ja ämmaemanduseetika“. Darja Glusko (meie vilistlane).

Ettekannetele järgneb töötuba, kus arutleme selle üle, kuidas mõjutab töökeskkonda  inimese iseloom, arusaam õiglusest,  kohustused, suhted ja  situatsiooni olemus.

TULE KUULAMA JA ARUTLEMA!

Eetikakomisjon ja üliõpilasesindus


Eetikapäeva kokkuvõte 11.12.2013

11.detsembril 2013 tähistati Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis eetikapäeva, mille teema oli „Eetika töökeskkonnas“. Eetikakomisjoni liikmed leidsid, et teema on tänapäeval aktuaalne ja käsitlemist väärt, sest pinged töökeskkonnas on kerged tekkima. Põhjused võivad peituda inimese iseloomus, tekkinud situatsioonis, kohustustes, mille täitmine käib üle jõu, kolleegi kadestamises jne.

Korraldajate suureks rõõmuks kogunes ettekandeid kuulama 64 üliõpilast ja õppejõud Hanna-Maria Põldma, Siret Piirsalu, Elle Sõrmus, Alar Sepp ning Merle Rihma. Õ3-3 üliõpilase Liis Teppo ettekannet „Õdedevaheline vägivald“, mis baseerus põhiliselt kirjandusel, kuid ka haiglapraktika näidetel, kuulati suure huviga. Ka Darja Glusko, meie kõrgkooli vilistlase ettekanne teemal „Ämmaemand ja ämmaemanduseetika“ leidis elavat vastukaja, mida saab järeldada esitatud küsimuste ja töötoas toimunud arutelu põhjal.

Ettekannete järel toimus töötuba, kus arutati hingele jäänud küsimusi edasi. Töötoas osalejate arv ei olnud enam nii suur ja seetõttu said osalejad vabalt sõna võtta ja oma arvamust avaldada. Toodi näiteid vanemate töötajate ebaeetilise käitumise kohta praktikabaasides, kus ei aktsepteerita praktikantide teadmisi või kaasaegset õpetust. Veel märgiti ära üliõpilaste vähest või olematut vene keele oskust, mida meie üliõpilastele sagedasti ette heidetakse ja selle kohta märkusi tehakse.

Töötuba andis üliõpilastele võimaluse avameelselt oma arvamust avaldada ja muredest rääkida.

Kuulatud seisukohtade kokkuvõtteks võib öelda, et mis tahes ebaeetilise käitumise korral tuleb oma viga tunnistada ja probleem selgeks rääkida. Sisse pitsitama jäänud valu tekitab vaenulikkust ja kibestumist, sageli ka kättemaksuiha.

Üliõpilaste ettepanekud olid järgmised:

1.       Organiseerida kas või kord kuus õppetoolis ümarlaud, kus arutatakse üliõpilastega tekkinud probleeme ja otsitakse koos nendele lahendusi.

2.       Leida võimalus vene keele õppimiseks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, sest nii haigla personali hulgas kui ka patsientide seas on väga palju vene emakeelega inimesi ja keelega toimetulematusest tekib probleeme, mis mõjutavad töökeskkonna eetikat.

Avaldame tänu üliõpilasesindusele, Kristel Soolepale ja Karit Kaasikule, kes aitasid kaasa ürituse reklaamimisele. Täname õppejõude ja üliõpilasi, kes leidsid aega, et kuulata meie ettekandeid ja osaleda töötoa mõttevahetusel. Tänu teile võib öelda, et eetikapäeva tähistamine läks korda.

Eetikakomisjoni esimees Õilme Siimer

Eetikakomisjoni liikmed Ene Kotkas, Marina Kopti ja Liis-Kristiin Vaher

  


11.detsembril 2012 toimub esmakordselt eetikapäev, teemaks “Virtuaalse suhtlemise kultuur”

Päevakava

Juhtkiri virtuaalne kultuur ja eetika