Skip to main content

Eetikakomisjoni töökorraldus

KINNITATUD rektori 11.04.2012 käskkirjaga 2-1/29
MUUDETUD rektori 17.10.2019 käskkirjaga 1-4/39/2019

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI EETIKAKOMISJONI TÖÖKORD

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eetikakomisjon (edaspidi komisjon) lähtub oma töös “Inimõiguste ülddeklaratsioonis” sätestatud põhimõtetest (ÜRO 10.12. 1948), Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärusest ja teistest seadusaktidest.
1.2. Komisjon järgib oma töös eetika üldpõhimõtteid ja lähtub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) põhiväärtustest, arvestades iga liikme erisusi ja erivajadusi ning koheldes kõiki oma liikmeid võrdsetel alustel, ning ei ole kallutatud probleemide käsitlemisel ja lahendamisel. 
1.3. Eetika põhiprintsiipide järgimine on professionaalsuse esimene tingimus; komisjoni liikmed annavad oma panuse kõrgkooli liikmeskonna teadlikkuse tõstmisele eetilistest põhiprintsiipidest tulenevate põhiväärtuste levitamise teel erinevates väljundites.

2. KOMISJONI TÖÖ EESMÄRK

2.1. Komisjoni eesmärk on liikmeskonna eetiliste hoiakute kujundamine, võrdsete võimaluste loomine läbi teadlikkuse tõstmise inimõigustest ja õiglase ühiskonna väärtustest, viies läbi liikmeskonnale koolitusi ja seminare ning nõustamistegevust. Samuti anda probleemsele juhtumile (väärtuskonflikt sotsiaalsete normide üldpõhimõtete eiramine jms) võimalikult objektiivne hinnang ning aidata kaasa lahenduste leidmisele, lähtudes eetilistest põhiprintsiipidest.

3. KOMISJONI KOOSSEIS

3.1. Komisjoni koosseis on seitsmeliikmeline, kelle seast valitakse korralisel koosolekul komisjoni esimees ja sekretär. Komisjoni koosseisu, esimehe ja sekretäri kinnitab rektor komisjoni esimehe ettepanekul käskkirjaga kolmeks aastaks.  
3.2. Komisjonil on õigus teha ettepanekuid töötajaskonnale komisjonist lahkunud liikme asendamiseks. Valitud liikme volitused kehtivad kuni komisjoni tööaja lõpuni.
3.3. Komisjoni liikmekandidaadi staatust võib taotleda iga kõrgkooli liige, kes soovib arendada komisjoni eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi, esitades komisjoni esimehele vabas vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub järgima komisjoni töökorras sätestatud nõudeid ja osalema aktiivselt komisjoni tegevustes.
3.4. Komisjoni tööperioodi lõppedes korraldab rektor uue koosseisu valimised, kus osalevad vähemalt kaks liiget vanast koosseisust, üks nendest komisjoni esimees, keda eelistatakse ka uues koosseisus. Ettepanekute alusel teeb komisjoni esimees rektorile kirjaliku avalduse uue isikkoosseisu kinnitamiseks.
3.5. Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul täidab tema ülesandeid komisjoni sekretär.
3.6. Komisjon on töövõimeline, kui kohal on vähemalt 3 +1 liiget komisjoni koosseisust.
3.7. Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud jagunevad korralisteks ja erakorralisteks koosolekuteks. Korralised koosolekud toimuvad üks kord kvartalis ja erakorralised koosolekud vastavalt vajadusele.
3.8. Komisjoni erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjoni erakorraliste koosolekute toimumise peab liikmetele teatama vähemalt 2 tööpäeva enne koosoleku toimumise päeva elektrooniliselt. Teatele eetikakomisjoni koosoleku toimumise kohta tuleb lisada koosoleku päevakord ja vajaduse korral teema käsitlemiseks vajaminevad materjalid.
3.9. Eetikakomisjoni töökorraldus, eetikakoodeks, korraliste koosolekute ajad ja tegevused on liikmeskonnale kättesaadavad kõrgkooli kodulehel eetikaalases rubriigis.

4. AVALDUSE MENETLEMISE PÕHIMÕTTED

4.1. Kõrgkooli liikmeskonnal (õppuritel ja töötajatel) on õigus esitada komisjonile taotlus eetiliste põhiprintsiipidega vastuolus oleva probleemi (huvide konflikt, väärtushinnangud, inimõigustest tulenev probleem, sotsiaalsete normide rikkumine vms) lahendamiseks või nõustamist vajava probleemi käsitlemiseks.
4.2. Eetikakomisjon lähtub oma töös konfidentsiaalsus - ja andmekaitse nõuetest. Eetikakomisjoni liikmed ei tohi levitada juhtumi kohta käivat informatsiooni juhtumiga mitteseotud osapooltele, välja arvatud siis, kui seda nõuab seadus ja juhtumi menetlemiseks tekib kolmandate osapoolte kaasamise vajadus.
4.3. Eetikakomisjoni liige ei või hinnangu andmisel osaleda ja peab taanduma, kui tal esineb huvide konflikt, mis võib tekitada kahtlusi tema erapooletuses. Huvide konflikt võib olla seotud järgmiste juhtudega:

4.3.1 komisjoni liikme seotus juhtumiga;
4.3.2 komisjoni liikme sugulus või mõni muu seotuse vorm avalduse esitajaga;
4.3.3 komisjoni liikme isiklik, intellektuaalne või mõni muu huvi avalduse esitaja probleemilahendusele hinnangu andmisel, mis mõjutaks lõpptulemust.

4.4. Eetikakomisjoni hinnang ja otsustamine probleemi lahenduseks toimub, kui koosolekust võtab osa vähemalt 3+1 liikmetest. Kui koosolekust ei võta osa üle poole liikmetest, kutsub esimees kokku uue koosoleku sama päevakorraga.
4.5. Juhtumi menetlusse andmiseks tuleb esitada allkirjastatud avaldus paberkandjal või elektroonselt koos probleemi kirjeldusega.
            4.5.1 Paberkandjal avaldus esitatakse ainult eetikakomisjoni esimehele või sekretärile;
            4.5.2 Elektroonsed avaldused edastatakse e-kirja teel aadressile: eetikakomisjon@ttk.ee;

4.6. Menetlusse võetakse juhtumid, mis on seotud kõrgkooli liikmete tegevusega kõrgkoolis ja väljaspool kõrgkooli, mis rikuvad kõrgkooli mainet ja ei lähtu kõrgkooli üldistest väärtushinnangutest ega eetilistest tõekspidamistest.
4.7. Laekunud avalduse alusel kutsub eetikakomisjoni esimees kokku eetikakomisjoni koosoleku.  Tema puudumisel kutsub koosoleku kokku eetikakomisjoni sekretär (vt punkt 3.8).
4.8. Eetikakomisjon arutab probleemi koosolekul ning annab avalduse esitajale esmast tagasisidet vähemalt nädala aja jooksul peale avalduse laekumist.
4.9. Menetluses oleva juhtumiga seotud eelinfot ja arvamusi ei tohi vahetada e-maili teel, et vältida avalduste sisu või nende menetlemise käiku puudutavate andmete lekkimist.
4.10. Kirjalik hinnang ja otsus eetikakomisjoni koosolekul arutatud juhtumi kohta antakse kõigile arutelus osalenutele ning edastatakse vajadusel rektorile.
4.11. Kui probleem on sügavam ega piirdu ainult väärtushinnangutega, mis on seotud inimese hoiakute ja eetiliste tõekspidamistega, siis antakse probleemi tõstatajale soovitusi ja nõu 

5. EETIKAKOMISJONI DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

5.1. Eetikakomisjoni koosoleku protokollid, hinnangud jm registreeritakse ja  allkirjastatakse 15 päeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning säilitatakse koos juurdekuuluvate lisamaterjalidega kõrgkooli dokumendihaldussüsteemis.
5.2. Eetikakomisjoni poolt volitatud isik annab aru komisjoni tegevusest üks kord õppeaasta jooksul kõrgkooli nõukogule.