Eetikakomisjoni töökorraldus

KINNITATUD
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
rektori 11.04.2012.a
käskkirjaga 2-1/29

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI EETIKAKOMISJONI TÖÖKORD

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Eetikakomisjon lähtub oma töös “Inimõiguste deklaratsioonis” sätestatud põhimõtetest (ÜRO 10.12. 1948); Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärusest (RT I 2009, 10, 64 ) ja teistest seadusaktidest. Komisjon järgib oma töös eetika üldpõhimõtteid ja lähtub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhiväärtustest, arvestades iga liikme erisusi ja erivajadusi ning koheldes kõiki oma liikmeid võrdsetel alustel, ning ei ole kallutatud probleemide käsitlemisel ja lahendamisel.

1.2 Eetika põhiprintsiipide järgimine on professionaalsuse esimene tingimus; komisjoni liikmed annavad oma panuse kõrgkooli liikmeskonna teadlikkuse tõstmisele eetilistest põhiprintsiipidest tulenevate põhiväärtuste levitamise teel erinevates väljundites.

2. KOMISJONI TÖÖ EESMÄRK

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomisjoni (edaspidi eetikakomisjon) eesmärk on liikmeskonna eetiliste hoiakute kujundamine, võrdsete võimaluste loomine läbi teadlikkuse tõstmise inimõigustest ja õiglase ühiskonna väärtustest, viies läbi liikmeskonnale koolitusi ja seminare ning nõustamistegevust. Samuti anda probleemsele juhtumile (väärtuskonflikt sotsiaalsete normide üldpõhimõtete eiramine jms) võimalikult objektiivne hinnang ning aidata kaasa lahenduste leidmisele, lähtudes eetilistest põhiprintsiipidest.

3. KOMISJONI KOOSSEIS

3.1. Eetikakomisjoni koosseis on kuueliikmeline, kelle seast valitakse eetikakomisjoni esimees ja sekretär eetikakomisjoni korralisel koosolekul. Komisjoni koosseisu, esimehe ja sekretäri kinnitab rektor eetikakomisjoni esimehe etttepanekul käskkirjaga kolmeks aastaks ( alates 2011 / 2012. õppeaastast). Käskkirja aluseks on Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2009. a määrus nr 28 „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus" (RTI, 06.02.2009, 10, 64).

3.2. Eetikakomisjonil on õigus teha ettepanekuid töötajaskonnale eetikakomisjonist lahkunud liikme asendamiseks. Valitud liikme volitused kehtivad kuni komisjoni tööaja lõpuni. Eetikakomisjoni liikmekandidaadi staatust võib taotleda iga Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli liige, kes soovib arendada eetikakomisjoni eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi, esitades komisjoni esimehele vabas vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub järgima eetikakomisjoni töökorras sätestatud nõudeid ja osalema aktiivselt komisjoni tegevustes.

3.3. Eetikakomisjoni tööperioodi lõppedes korraldab rektor uue koosseisu valimised, kus osalevad vähemalt kaks liiget vanast koosseisust, üks nendest komisjoni esimees, keda eelistatakse ka uues koosseisus. Ettepanekute alusel teeb komisjoni esimees rektorile kirjaliku avalduse uue isikkoosseisu kinnitamiseks.

3.4.Eetikakomisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Eetikakomisjoni esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid komisjoni sekretär.

3.5.Eetikakomisjon on töövõimeline, kui kohal on vähemalt 3 +1 liiget komisjoni koosseisust.

3.6.Eetikakomisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud jagunevad korralisteks ja erakorralisteks koosolekuteks. Korralised koosolekud toimuvad üks kord kvartalis ja erakorralised koosolekud vastavalt vajadusele.

3.7.Eetikakomisjoni erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjoni erakorraliste koosolekute toimumise peab liikmetele teatama vähemalt 2 tööpäeva enne koosoleku toimumise päeva elektrooniliselt. Teatele eetikakomisjoni koosoleku toimumise kohta tuleb lisada koosoleku päevakord ja vajaduse korral teema käsitlemiseks vajaminevad materjalid.

3.8. Eetikakomisjoni töökord, eetikakoodeks, korraliste koosolekute ajad ja tegevused on liikmeskonnale nähtavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehel eetikaveebis.

4. AVALDUSE MENETLEMISE PÕHIMÕTTED

4.1.Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli liikmeskonnal ( üliõpilasel, õpilasel, õppejõul ja töötajal) on õigus esitada eetikakomisjonile taotlus eetiliste põhiprintsiipidega vastuolus oleva probleemi (huvide konflikt, väärtushinnangud, inimõigustest tulenev probleem, sotsiaalsete normide rikkumine vms) lahendamiseks või nõustamist vajava probleemi käsitlemiseks.

4.2. Eetikakomisjon lähtub oma töös konfidentsiaalsus - ja andmekaitse seadusest ning liikmetel on kohustus pidada kinni nõudest mitte levitada juhtumi kohta käivat informatsiooni antud juhtumiga mitteseotud osapooltele, välja arvatud siis, kui seda nõuab seadus ja juhtumi menetlemiseks tekib kolmandate osapoolte kaasamise vajadus.

4.3. Eetikakomisjoni liige ei või hinnangu andmisel osaleda ja peab taanduma, kui tal esineb huvide konflikt, mis võib tekitada kahtlusi tema erapooletuses. Huvide konflikt võib olla seotud järgmiste juhtudega:
1. komisjoni liikme seotus juhtumiga;
2. komisjoni liikme sugulus või mõni muu seotuse vorm avalduse esitajaga;
3. komisjoni liikme isiklik, intellektuaalne või mõni muu huvi avalduse esitaja probleemilahendusele hinnangu andmisel, mis mõjutaks lõpptulemuse saavutamist.

4.4. Eetikakomisjoni hinnang ja otsustamine probleemi lahenduseks toimub, kui koosolekust võtab osa vähemalt 3+1 liikmetest. Kui koosolekust ei võta osa üle poole liikmetest, kutsub esimees kokku uue koosoleku sama päevakorraga.

4.5.Juhtumi menetlusse andmiseks tuleb pöördujal esitada avaldus koos probleemi kirjeldusega. Menetlusse võetakse juhtumid, mis on seotud kooli liikmete tegevusega koolis ja väljaspool kooli, mis rikuvad kooli mainet ja ei lähtu kooli üldistest väärtushinnangutest ega eetilistest tõekspidamistest.

4.6. Avaldus esitatakse eetikakomisjoni esimehele, kes kutsub kokku eetikakomisjoni koosoleku. Tema puudumisel kutsub koosoleku kokku eetikakomisjoni sekretär (vt punkt 3.8).
4.7. Eetikakomisjon arutab probleemi koosolekul ning annab avalduse esitajale esmast tagasisidet vähemalt nädala aja jooksul peale avalduse laekumist

4.8. Kirjalik hinnang ja otsus eetikakomisjoni koosolekul arutatud juhtumi kohta antakse kõigile arutelus osalenutele ning edastatakse vajaduse korral rektorile

4.9. Kui probleem on sügavam ega piirdu ainult väärtushinnangutega, mis on seotud inimese hoiakute ja eetliste tõekspidamistega, siis antakse probleemi tõstatajale soovitusi ja nõu edasiseks tegevuseks probleemi lahendamisel.

5. EETIKAKOMISJONI DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

5.1. Eetikakomisjoni koosoleku protokollid, hinnangud jms protokollitakse, allkirjastatakse, registreeritakse ning salvestatakse dokumendihaldusprogrammis.
5.2. Eetikakomisjoni koosoleku materjalid/protokollid registreeritakse 15 päeva jooksul pärast koosoleku toimumise aega dokumendihaldusprogrammis arhiveerimiseks.
5.3. Eetikakomisjoni poolt volitatud isik annab aru komisjoni tegevusest üks kord õppeaasta jooksul kõrgkooli nõukogule